Den norske bostøtten

Effekter av en reform.

Forfattar:
V. Nordvik, I. L. S. Hansen, Ch. Koren og B. Lescher-Nuland
Publisert av:
NOVA Rapport 2/2011
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
NOVA og Fafo

Kort om publikasjonen

En reformen de siste restene av finansieringskravet i bostøtten. Bostøtten krever ikke lenger at boligene skal ha påhvilende lån i Husbanken. I tillegg ble algoritmene for beregning av størrelsen på bostøtten endret. reformen i utformingen av bostøtten ble implementert sommeren 2009. En viktig komponent i reformen var at man tok bort skillet mellom inntektsarter.

I denne rapporten gis en første evaluering av hvordan reformen av bostøtten har påvirket både bolig- og fordelingspolitiske mål. Dette del gjort først og fremst ved å innhente kvalitative data og vurderinger fra et begrenset antall kommuner og ved å analysere registerdata over bostøttemottakere på to ulike tidspunkt: ett før reformen og ett etter reformen. Det gjennomføres også en simulering av det systemet som gjaldt forutfor reformen på dem som fikk bostøtte i 2010.

Oversikt over hovudfunn

  • De kommunale aktørene oppfatter den reformerte bostøtten som å være bedre enn bostøtten før reformen, men noen svakheter trekkes fram.
  • Informanter i kommunene rapporterer at det er en utfordring å integrere bostøtten i det boligsosiale arbeidet heller enn å la behandlingen av den statlige bostøtten bli en rutinemessig oppgave.
  • Utgiftene til sosialhjelp er redusert fordi en del som tidligere mottok supplerende sosialhjelp til boutgifter, etter de nye reglene som likebehandler arbeidsinntekt og trygd, kvalifiserer til å søke om bostøtte.
  • Totalt sett var det 125.142 hushold som mottok bostøtte i mai 2010.Dette er 15,1 prosent flere enn det var i mai 2009
  • Veksten i antall barnefamilier som får bostøtte er ikke imponerende høy.
  • Bostøtten løfter ikke hushold helt ut av fattigdom.
  • Empirien er ikke entydig på hva som har skjedd med de kommunale leieforholdene etter bostøttereformen.

Lenke til meir informasjon

Last ned rapporten Den norske bostøtten. Effekter av en reform

Midlertidige endringer av praksis

Her i veiviseren har vi samlet all relevant informasjon og lenker fra direktoratene rundt tiltak og endringer av praksis knyttet til pandemien.

Denne informasjonen er samlet for deg som jobber på bolig- og tjenesteområdet.  

Vis informasjon