Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune - en ekstern foranalyse

Forfattar:
Helge Renå, Camilla Lied, og Per Medby
Publisert av:
NIBR-rapport 2012:14
Utgivingsår:
2012
Oppdragsutførar:
NIBR

Kort om publikasjonen

I samband med Holmestrand kommune si deltaking i Husbanken sitt bustadsosiale utviklingsprogram har kommunen ønskt å få gjennomført ein ekstern foranalyse. Formålet med foranalysen er å styrke kunnskapen om dei bustadsosiale utfordringane og legge grunnlag for meir målretta prioriteringar og satsingar. Denne rapporten er resultatet av analysen.

Foranalysen hadde tre mål:

  1. Kartlegge Holmestrand kommune sin dåverande situasjon på det bustadsosiale området
  2. Påpeike og konkretisere moglege mål for kommunen si vidare utvikling av eit heilskapleg bustadsosialt arbeid
  3. Påpeike relevante moglegheitsområde (tiltaksområde) for kommunen sitt framtidige fokus på delprosjekt på det bustadsosiale området

Rapporten bygger på dokumentstudiar av kommunen sine sentrale planstyringsdokumenter, i tillegg til rutinebeskrivingar, retningslinjer, politiske sakspapir m.m. Vidare bygger rapporten på intervju med 39 personer frå kommunen og andre aktørar. I tillegg har det blitt gjort statistiske analysar av data henta frå KOSTRA og SSB.

Oversikt over hovudfunn

  • Rapporten identifiserer fem temaområde kommunen burde fokusere på i si vidare utvikling av det bustadsosiale arbeidet.
  • Kommunen sin bustadmasse til dei vanskelegstilte: På dette punktet er det nødvendig med ytterlegare kartlegging av behov, og at ein gjer tydeleg bustadmassen sitt formål, organisering av bustadtildelinga og meir effektiv forvaltning av den kommunale bustadmassen.
  • Førebygging av bustadløyse: På dette punktet er det nødvendig med fleire mellombelse bustader, betre buoppfølging, ein gjennomgang av husleigekontraktar og meir fokus på ungdom.
  • Bustadsosial kompetanse gjennom deltakinga i bustadsosialt utviklingsprogram
  • Forankring: Det var behov for å betre forankre det bustadsosiale arbeidet i heile kommunen sitt planverk og blant politikarane.
  • Samarbeid: Rapporten etterlyser ein strategisk bustad- og tomtepolitikk, og i tillegg meir samarbeid med frivillige organisasjonar.

Lenke til meir informasjon

Last ned NIBR-rapporten "Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune"