Boligkarriere for startlånesøkere

Forfattar:
R. Barlindhaug, K. Johannessen og T. Kvinge
Utgivingsår:
2011
Oppdragsgivar:
Husbanken
Oppdragsutførar:
NIBR

Kort om publikasjonen

Denne rapporten tar for seg behandlinga av søkarar til Husbanken si startlånsordning i 2006 og ser korleis dei som har fått tilsegn om eller avslag på lånesøknaden, har tilpassa seg på bustadmarknaden i perioden 2007–2008.

Rapporten belyser også i kva grad den statlege bustøtta har fungert som eit sikkerheitsnett ved renteoppgang eller nedgang i inntekt, og i kva grad det er samspel mellom ordningane.

Rapporten er basert på registerdata frå SSB og Husbanken sine data over søkarar med registeropplysningar (N 8325), i tillegg til intervju med 16 lånesøkarar.

Oversikt over hovudfunn

  • Søkarar som fekk startlån i kombinasjon med bustadtilskot i 2006, skil seg nemneverdig frå gruppa som ikkje fekk startlån som følge av svak økonomi.
  • Tre av ti startlånssøkarar i datamaterialet fekk avslag på lån.
  • Av alle som fekk tilsegn om startlån i 2006 til oppføring eller kjøp av bustad, var det 83 prosent som eigde ein bustad i 2008. Blant dei som fekk avslag pga. manglande lånebetjeningsevne, var eigardelen i 2008 på 30 prosent.
  • Sjansen for å få lån i kombinasjon med tilskot aukar med inntekt, men går ned med grad av yrkesaktivitet.
  • Rapporten oppfordrar kommunane til å ta større risiko og gi startlån til fleire av søkarane.

Lenke til meir informasjon

Les rapporten Boligkarriere for startlånesøkere