Mot ein modell for verdibasert matriseleiing

Forfattar:
Else Ragni Yttredal, Randi Bergem, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff
Publisert av:
Møreforsking NOTAT NR. 5/2014
Utgivingsår:
2014
Oppdragsgivar:
Husbanken Midt-Norge
Oppdragsutførar:
Møreforskning

Kort om publikasjonen

Dette refleksjonsnotatet tar utgangspunkt i behovet for koordinering og arbeidsløyse. Det er basert på Møreforsking si erfaring frå evalueringa og utviklingsarbeid innanfor bustadsosialt arbeid i kommunane. Det summerer opp erfaringar og reflekterer rundt dei – særleg med tanke på arbeidsløyse i kommunane.

Oversikt over hovudfunn

  • Verdiforankring er grunnleggande for å løyse bustadsosiale utfordringar.
  • Ein viss grad av formell struktur er avgjerande.
  • Klarer ein å løyse konkrete utfordringar, bringar det arbeidet framover og grunnlegg også arbeidet på tvers av organisasjonen.

Lenke til meir informasjon

Les notatet om verdibasert matriseleiing