Boligsosialt arbeid, medvirkning og flyktninger

Et forprosjekt som utforsker flyktningers mulighet for medvirkning i kommunenes boligsosiale arbeid.

Forfattar:
M. Hanche-Dalseth og S. M. Ouff
Publisert av:
Notat 17/2009
Utgivingsår:
2009
Oppdragsgivar:
Husbanken Midt
Oppdragsutførar:
Møreforskning

Kort om publikasjonen

Formålet med prosjektet er å innhente informasjon og kunnskap om kommunalt tilsette og flyktningar sin refleksjon rundt utfordringar, moglegheiter og erfaringar med flyktningar sin medverknad i bustadsosialt arbeid. Bustadsosialt arbeid blir sett i eit breitt perspektiv. Betydinga av brukarmedverknad blir vektlagt.

Datamaterialet baserer seg på fire dialogmøte med kommunetilsette og flyktningar.

Oversikt over hovudfunn

  • Flyktningar sin medverknad er minimal – både på individ- og systemnivå.
  • Rammevilkåra i kommunane reduserer motivasjon og moglegheiter for medverknad på individnivå.
  • Den kompetansegivande prosessen fram mot å komme i eigen bustad er den viktigaste for å styrke flyktningar sin moglegheit til å påverke livssituasjonen sin.
  • Medverknad på systemnivå er ei utfordring.

Lenke til meir informasjon

Last ned notatet "Boligsosialt arbeid, medvirkning og flyktninger"