Connection between refugee housing policy and belonging in Norway

Masteroppgave i Spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger

Forfattar:
J. Backas
Utgivingsår:
2015

Kort om publikasjonen

Oppgåva evaluerer implementeringa av bustadpolitikken overfor flyktningar og myndigheitene si legitimering av grunngiving for denne politikken. Oppgåva er basert på kvalitative intervju med tolv flyktningar i Hordaland og Rogaland.

Oppgåva argumenterer for 1) at måten busettingspolitikken er implementert på, kan påverke flyktningane si kjensle av å høyre til i samfunnet og 2) at myndigheitene manglar bevis for sitt argument om at spreidd busetting av flyktningar gir funksjonelle nabolag ved å skape kontakt mellom majoritetsbefolkninga og flyktningane.

Lenke til meir informasjon

Last ned masteroppgåva Connection between refugee housing policy and belonging in Norway