Gjennom nåløyet – en sammenligning av tilpasning til boligmarkedet blant hushold med pakistansk, tamilsk og somalisk bakgrunn.

Forfattar:
S. Søholt
Publisert av:
NIBR - Dr. polit avhandling
Utgivingsår:
2007

Kort om publikasjonen

Temaet for avhandlinga er relasjonen mellom innbyggarar med etnisk minoritetsbakgrunn og bustadmarknaden. Avhandlinga handlar om korleis bustadmarknaden blir opplevd og handtert av minoritetar, sett i lys av politiske målsettingar om integrering av den etniske minoriteten på bustadmarknaden. Søholt identifiserer, analyserer og samanliknar kva slags strategiar som blir utvikla for å skaffe bustad, eller forbetre eigen bustadsituasjon, og kva strategiane fører til blant bustadsøkarar i Oslo med opphav frå Pakistan, Sri Lanka og Somalia.

Avhandlinga er basert på kvalitative intervju med personar med pakistansk, tamilsk og somalisk bakgrunn, og i tillegg analyse av statistikk og offentlege dokument.

Oversikt over hovudfunn

 • Dei tre minoritetsgruppene utvikla ulike tilpassingsstrategiar.
 • Minoritetane ser på det å ha ein tilfredsstillande bustadsituasjon som viktig for velferda deira i Noreg.
 • Den aukande delen av bustadeigarar blir tolka som eit uttrykk for strukturell integrering.
 • Det å bli bustadeigarar og å bli integrert i dei grunnleggande strukturane i bustadmarknaden har viktige implikasjonar:
  • Blir integrert i vanlege verdiakkumuleringsprosessar
  • Kan bestemme om og når dei vil flytte
  • Oppleving av tryggleik
  • Oppleving av å beherske prosessar i det norske samfunnet, som igjen gir sjølvtillit – og empowerment; mens det å vere lenge i leigemarknaden kan føre til disempowerment.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten «Gjennom nåløyet».