Kapittel 14 Områdeløft – bidrag til utjevning av boforhold og levekår?

Forfattar:
M. E. Ruud
Publisert av:
Kapittel i boken Boligmarked og boligpolitikk. B. I. Nordahl (red.). Trondheim: Akademika Forlag
Utgivingsår:
2012

Kort om publikasjonen

Kapittelet tar for seg områdeløft som verkemiddel for å betre bustadforhold og levekår i byområde. Kva er områdeløft, kvifor blir dette sett i gang, og oppnår ein ønskt effekt? Kva er problematisk med slike satsingar, og er det ikkje-intenderte verknader som følger av dei? Kapittelet presenterer tre program som har gått føre seg, og delvis går føre seg, i Oslo, med fokus på områda sin historikk og organisering og mål for programma.

Oversikt over hovudfunn

  • Intervensjonane i indre Oslo har i stor grad vist seg å være vellykka sett ut frå måla.
  • Intervensjonen har hatt, og har fortsatt i dag, positiv effekt på bumiljøa.
  • Det er likevel også problematiske sider ved slike program. For det første kan det føre til ytterlegare stigmatisering av enkelte grupper. For det andre vil vanskelegstilte grupper alltid falle utanfor.

Midlertidige endringer av praksis

Her i veiviseren har vi samlet all relevant informasjon og lenker fra direktoratene rundt tiltak og endringer av praksis knyttet til pandemien.

Denne informasjonen er samlet for deg som jobber på bolig- og tjenesteområdet.  

Vis informasjon