Boligøkonomiske virkemidler. Kjennetegn og utfordringer

Kapittel 9 i boken Boligmarked og boligpolitikk. B. I. Nordahl (red.). Trondheim: Akademika Forlag

Forfattar:
R. Barlindhaug
Utgivingsår:
2012

Kort om publikasjonen

Med utgangspunkt i eigarlinja og den bustadsosiale dreiinga i bustadpolitikken diskuterer dette kapittelet dei ulike bustadøkonomiske verkemidla, deira innretting og effekt. Kapittelet går gjennom dei mest sentrale låne- og støtteordningane i norsk bustadpolitikk.

Oversikt over hovudfunn

  • Eit meir profesjonelt og dermed sannsynlegvis større utleigemarkand ville kunne auke arbeidsmobiliteten og dermed gi grunnlag for større sysselsetting og vekst i økonomien.
  • Insitamentet til å overinvestere i bustadkapital som følge av den gunstige skattemessige behandlinga av eige ville bli dempa og føre til at kapital i større grad blir kanalisert til næringsinvesteringar.