Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk

Forfattar:
T.S. Forgaard
Publisert av:
Samfunnsspeilet, 2006/4
Utgivingsår:
2006

Kort om publikasjonen

Artikkelen undersøker innanlandske flyttemønster til personar med innvandrarbakgrunn i Noreg. Hovudfokus er å trekke fram det regionale aspektet i flyttinga til ulike innvandrargrupper. Forskjellar i ulike innvandrargrupper sin mobilitet blir også belyst.

Oversikt over hovudfunn

  • Personar med innvandrarbakgrunn flyttar i større grad enn andre frå utkantstrøk til sentrale område.
  • Innvandrargrupper med mange flyktningar flyttar oftast.
  • Dei med vestleg bakgrunn har omtrent det same flyttemønsteret som landsgjennomsnittet.
  • Grupper med ikkje-vestleg bakgrunn og lang butid (for eksempel dei med pakistansk og marokkansk bakgrunn) flyttar sjeldnare enn landsgjennomsnittet.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten frå SSB.