Hvordan påvirker økonomiske nedgangstider innvandreres situasjon på boligmarkedet?

Forfattar:
S. Søholt
Publisert av:
Artikkel i IMDI-rapport 7-2009 Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider, s. 148-157
Utgivingsår:
2009

Kort om publikasjonen

Temaet i rapporten er om og eventuelt på kva måtar etniske minoritetar blir diskriminerte på leigemarknaden. Erfaringar frå forskjellige kategoriar av utleigarar og frå leigetakarsida er analyserte. Spørsmålet som rapporten søker å svare på er: Er det slik at ein del av forskjellane i resultat på leigemarknaden botnar seg i diskriminering av leigesøkarar med innvandrarbakgrunn i jakta på leigebustad?

Undersøkinga sett fokus på sjølvopplevd diskriminering og er basert på ein kombinasjon av kvantitative og kvalitative data: analyse av Levekårsundersøkinga blant innvandrarar (2005–2006), kvalitative intervju med utleigarar, leigetakarar i tillegg til spørjeskjema til blant anna eit utval av kommunar og bustadbyggelag.

Oversikt over hovudfunn

  • Måten finanskrisa er handtert på, kan bidra til at det blir større forskjellar blant innvandrarar.
  • Dei som er etablert i eigarbustad, vil få ei gunstig økonomisk utvikling pga. dei låge rentene.
  • Dei som skal etablere seg i eigarmarknaden, har jobb og klarer å skaffe eigenkapital, vil ha eit gunstig utgangspunkt.
  • For dei som opererer i leigemarknaden er framtidsutsiktene annleis. Det er usikkert om tilbodet av bustader i leigemarknaden vil auke eller bli redusert. Det er også forskjellige spådommar om utviklinga av leigenivået.
  • Dei viktigaste politiske utspela for å trygge bustadsituasjonen vil vere å lette tilgangen til tilfredsstillande bustader og å redusere risikoen i økonomiske nedgangstider.
  • Aktiv og målretta bruk av Husbankens startlån til toppfinansiering, refinansiering og fullfinansiering, ev. med tillegg av bustadtilskot, verkar.
  • For å bidra til meir stabile og ikkje-diskriminerande forhold i leigemarknaden bør det støttast opp om bygging av leigebustader med nøytrale inngangsvilkår, nøytrale vilkår for å bu og føreseielege husleiger.

Lenke til meir informasjon

Les heile rapporten «Hvordan påvirker økonomiske nedgangstider innvandreres situasjon på boligmarkedet?»