Tilskudd til utredning og prosjektering

Forvalter av ordningen:
Husbanken ved regionkontorene. Fra 2020 blir tilskuddet overført direkte til kommunen innenfor rammetilskuddet, og videreført i form av kommunale ordninger. En direkte rammeoverføring vil sette større krav til kommunal budsjettering og planlegging. Kommunene må ha et bevisst forhold til nytten av å avsette midler til ordningen i kommunens økonomi- og budsjettplan. God bruk av tilskudd kan gjøre at folk kan bli boende lengre hjemme, og gi et mindre behov for de dyreste kommunale tjenestene. Økt tilgjengelighet gir også bedre tilrettelegging for tjenesteyting i hjemmet.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse sin bolig, samt å øke antall boliger med god tilgjengelighet og lavt energibehov.

Tilskuddet kan gis når noen i husstanden har behov for tilpasning av boligen for å kunne bli boende i boligen i dag eller i fremtiden. Dette tilskuddet må ses i sammenheng med tilskudd til tilpasning. En forutgående undersøkelse og prosjektering av en løsning vil øke kvaliteten på den fysiske tilpasningen, og dermed også gi økt effekt av tilskudd til tilpasning. Dette tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd.

Målgruppe

Tilskuddet gjelder personer med nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/ boligkonsulent i kommunen der du bor.

Hvem kan søke?

  • Privatpersoner

Søknadsfrist

Søknad kan sendes hele året.

Hva kan dekkes av ordningen?

Tilskuddet kan brukes til å dekke kostnader til profesjonell prosjektering av både nye og eksisterende boliger, det vil si til arkitekthonorar eller liknende. Tilskudd kan også gå til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utredning skal utføres av fagkyndig.

Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil 20.000 kr. Ved tilpassing av eksisterende boliger, kan Husbanken også gi tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil 20.000 kr. I spesielle tilfeller kan tilskuddet være høyere.

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Grunnlån til oppgradering fra Husbanken

Tilskudd til heis fra Husbanken

Lenke til mer informasjon

Les mer om tilskudd til prosjektering