Tilskudd til etablering i egen bolig

Forvalter av ordningen:
Fra 2020 blir tilskuddet overført direkte til kommunen innenfor rammetilskuddet, og Husbanken fordeler ikke lenger tilskuddet. En direkte rammeoverføring vil sette større krav til kommunal budsjettering og planlegging. Kommunene må ha et bevisst forhold til nytten av å avsette midler til ordningen i kommunens økonomi- og budsjettplan. God bruk av tilskudd kan gjøre at barnefamilier får hjelp til å komme i egen bolig, flere kan gå fra «leie til eie» og låneopptak kan reduseres slik at vanskeligstilte kan betjene et lån. Tilskudd til etablering kan gjøre husstandens boutgifter lavere og dermed redusere kommunens risiko for tap.

Formål

Personer med varig lav inntekt som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering ved kjøp. Ordningen er økonomisk behovsprøvd. Tilskuddet kan også brukes til nødvendig utbedring og til refinansiering for å sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Målgruppe

  • vanskeligstilte på boligmarkedet
  • personer med varig lav inntekt

Hvem kan søke?

  • Privatpersoner

Hva kan dekkes av ordningen?

  • etablering i egen bolig
  • refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen
  • utbedring som er nødvendig for at boligen fortsatt skal være egnet for beboer

Kommunen bør planlegge og budsjettere bruken av midler til disse tiltakene når tilskuddet fra 2020 inngår i rammetilskuddet til kommunene. 

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Lenke til mer informasjon

Les mer om tilskudd til etablering