Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov

Forvalter av ordningen:
Helsedirektoratet via Fylkesmannen
Ansvarlig enhet:
Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester via Fylkesmannen

Formål

Styrke tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge.

Målgruppe

  • Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering og oppfølging.

Hvem kan søke?

  • Kommuner

Søknadsfrist

1. mars

Hva kan dekkes av ordningen?

Det kan søkes midler til stillinger og drift.

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Kommunalt rusarbeid

Lenke til mer informasjon

Les mer om tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester med sammensatte hjelpebehovtilbud