Kommunalt rusarbeid

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen. 

Tilskuddsordningen fikk i 2017 ny innretning, og det legges til rette for en mer systematisk kapasitetsbygging enn tidligere. Dette innebærer en tidsbegrenset tilskuddsperiode på inntil fire år med en årlig reduksjon av tilskuddsbeløp og med et samtidig krav om forankring av tiltak/stillinger i kommunale planverk og budsjetter. Denne tidsbegrensningen og reduksjonen kompenseres av opptrappingsmidler i rammetilskuddet til kommunene under planperioden.

Tilskuddsordningen spisses mot en ønsket utvikling, jf. primærhelsemeldingens teambaserte tenkning og styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal understøtte målene i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 -2020) med vekt på blant annet økt brukerinnflytelse i tjenestene, tidlig innsats og mer helhetlige og tilgjengelige behandlings- og oppfølgingstjenester.

Ordningen må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen rus og psykisk helsefeltet, tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbankens virkemidler. Tilskuddsordningen må også ses i sammenheng med Bolig for velferd - Nasjonal boligsosial strategi 2014-2020 og videreføring av bevilgning til Nasjonal overdosestrategi (2014-2017).

Forvalter av ordningen:
Helsedirektoratet
Ansvarlig enhet:
Avdeling psykisk helse og rus

Formål

Målet er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Målgruppe

Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

Hvem kan søke?

  • Kommuner

Søknadsfrist

08. mars

Hva kan dekkes av ordningen?

Lønn til stillinger.

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i tjenestene og er ikke rettet mot tidsavgrensede prosjekter.

Kommunens egenfinansiering må økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes, jf avsnitt om beregningsregler. Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter. Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

  • Tilskudd til boligsosialt arbeid, Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret, Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Tilskudd til utleieboliger, Husbanken

Lenke til mer informasjon

Mer informasjon (helsedirektoratet.no)