Grunnlån

Forvalter av ordningen:
Husbanken
Ansvarlig enhet:
Regionkontorene i Husbanken

Formål

Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i nybygging og oppgradering av eksisterende bebyggelse. Grunnlånet skal også brukes til skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, og bidra til nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet skal bidra til å oppnå boligpolitiske målsettinger som ellers ikke vil bli oppnådd uten.

Målgruppe

Private, utbyggere, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre aktører.

Hvem kan søke?

 • Kommuner
 • Privatpersoner
 • Utbyggere
 • Andre

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Men for at saksbehandlingen skal gå så raskt og effektivt som mulig, må søknaden være komplett. Tegningene må vise at alle krav til universell utforming er oppfylt, og all nødvendig dokumentasjon må være vedlagt. Dersom søknaden har feil eller mangler, vil saksbehandlingen settes på vent inntil all nødvendig dokumentasjon er mottatt. Selskaper, borettslag og kommuner må søke digitalt med elektronisk ID for å få søknaden behandlet.

Hva kan dekkes av ordningen?

 • kjøp og oppføring av utleieboliger til boligsosiale formål
 • Pilot- og forbildeprosjekter
 • bygging av nye, nøkterne boliger, garasjer og øvrige lokaler som naturlig hører med i et bomiljø
 • oppgradering av eksisterende boliger og ombygging av annen bygningsmasse til boliger
 • barnehager
 • studentboliger
 • omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Kombinasjon med andre finansielle ordninger

Lenke til mer informasjon