Nabolagsinkubatoren Tøyen Unlimited skaper sosiale foretak i områdeløft-områder

Tøyen Unlimited er ansvarlig for dette eksempelet.
nabolagsinkubator
Foto:Tøyen Unlimited
Ansvarlig aktør:
Tøyen Unlimited
Kommunestørrelse:
Stor
Sted:
Oslo
Fylke:
Oslo
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Tøyen Unlimited (TU) er en nabolagsinkubator - et sted hvor lokale ildsjeler får plass og støtte til å utvikle sine innovative idéer om hvordan sosiale utfordringer kan løses ved å etablere en ideell bedrift. TU er altså en satsing på stedsbasert sosialt entreprenørskap. Tøyen Unlimiteds utgangspunkt er at løsninger på utfordringene i et nabolag nettopp finnes blant innbyggere i det aktuelle nærmiljøet. Inkubatoren ble initiert som en del av områdeløft Tøyen og har siden blitt en uavhengig organisasjon med tilholdssted i Aktivitetshuset K1 på Tøyen. 

Resultat

 • 30 personer har blitt Unlimiters med ideelle sosiale foretak, med ulik grad av utvikling. 
 • Unlimiter-foretakene har hatt både direkte samfunnseffekt og indirekte effekter langt utenfor sine nærmeste kunder og partnere. Positive effekter kan dokumenteres innenfor arbeidsplasser, helse, bolig, ferdigheter for framtidig arbeidsliv, inkludering mm.
 • Bevis det! – et verktøy for måling og dokumentasjon av samfunnseffekt egnet for grasrotinitiativer eller større prosjekter og organisasjoner. Brukes på alle partnerskapsavtalene inngått av Områdeløft Tøyen og Grønland.
 • TimeKred - verktøy for innbyggermobilisering som bidrar til økt livskvalitet blant lokalbefolkningen.
 • Levende lokale - omfattende prosjekt om revitalisering og framtidig gateplan i regi av DogA. Innhenting av kunnskap fra unge om hva de ønsker skal utvikles i bydelen, og hvordan de selv kan involveres i prosessen. 
 • Plakathuset -scenario-utvikling for framtidig bruk av Grønlandsleiret 28 som nav for kunnskapsbasert innbyggerinvolvering.
 • Storhaug Unlimited - replikering av modellen til Stavanger og snart også Fjell i Drammen.

Bakgrunn

Tøyen Unlimited er inspirert av UnLtd UK, som er Storbritannias største organisasjon for støtte av sosiale entreprenører, og av Impact Hub co-working nettverket, tilpasset en stedsforankret modell.

Området Tøyen var i 2013 et sted med flere utfordringer, og få av løsningene var basert på innbyggernes egne meninger, talenter og ressurser. Områdeløft Tøyen ble satt i gang fra 2014 med flere tilnærminger for å forbedre situasjonen. Flere av de nye tiltak kom fra befolkningen selv (f.eks. Tøyen Sportsklubb) med støtte fra Områdeløft, mens andre var rent offentlig initiativer, som biblioteket. Nabolagsinkubatoren Tøyen Unlimited var ment for å gi individer mulighet til å få utløst sine egne ressurser og bruke sin kunnskap for å finne løsninger på problemer, og som i tillegg hadde en grad av økonomisk bærekraft.

Målsettinger

 • Å bidra til Områdeløft målene: "Varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn".
 • Bygge økosystemet for social enterprise og sosialt entreprenørskap i Norge: Bruke case til å spre kunnskap til andre byer og bygder, og utvikle sosialt entreprenørskap og andre deltagende-, inkluderende - og innovative tilnærminger i Norge.
 • Tilby starthjelp: Ildsjeler eller personer med gode ideer skal kunne komme i gang med initiativer som er bærekraftig utover områdeløftperioden, og som kan bidra til langsiktig sosiale- og økonomisk effekter i nærmiljøet.
 • Bygg sosial kapital: Bidra til at innbyggere på Tøyen får mulighet til å bygge opp egne løsninger på sosiale utfordringer på en økonomisk bærekraftig måte.
 • Samskaping - å være en brobygger mellom offentlig-, privat- og frivillig sektor og enkeltmennesker.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Prosessen

Starten

Initiativtakeren til Tøyen Unlimited var spesialrådgiver i sosialt entreprenørskap og innovasjon for Områdeløft Tøyen, en satsing styrt av Bydel Gamle Oslo og finansiert som et spleiselag mellom Oslo kommune og staten/Husbanken. Initiativtakeren hadde blant annet sett på hvordan man kan bruke sosiale foretak i utsatte områder som et verktøy i utsatte boligområder for å få en positiv samfunnsutvikling.

Tøyen Unlimited begynte som en pilot for utvikling av metodikk i 2015. Dette var ett av mange tiltak og prosjekter knyttet til Områdeløft Tøyen. Tøyen Unlimited fikk gratis tilgang til et rom i den offentlig disponerte bygningen, som etter oppussing ble til Aktivitetshuset K1. Initiativtaker og kollegaer bidro under oppussingen og dette var viktig for å bli kjent med beboere og skape tillitt. Tøyen Unlimited fikk frihet til å prøve ut nye metoder, men det var utfordrende å forankre modellen og resultatene i kommunen. Samarbeidet med eksterne aktører ga den ekstra støtten som gjorde det mulig å sette i gang.

Tidlig partnerskap

Partnership for Change (PfC) var den første eksterne bidragsyteren og bidra til igangsettelse. Gjensidigestiftelsen har siden bidratt mye med økonomisk støtte til Tøyen Unlimited i 2016 og 2017. De første midlene ble i hovedsak brukt til å etablere den fysiske infrastrukturen i nabolagsinkubatoren; møblene, projektor, printer mm. I tillegg dekket de «pakker» og muligheten til å hente inn fagekspertise som støttet både ansatte og unlimitere under oppbygging og utvikling av modellen.
Senere samarbeidspartnene på Tøyen har blant annet vært Hersleb skole, NAV, næringsliv, Deichmann bibliotek, Tøyen Sportsklubb, Tøyen Torgforeningen, PwC og Frivillighetssentralen.

Fra offentlig tiltak til selvstendig organisasjon

I dag er Tøyen Unlimited en uavhengig ideell organisasjon, stiftet som egen organisasjon i 2016. Dette var et strategisk valg som ble gjort fordi en selvstendig ideell organisasjon kan søke støtte fra ulike stiftelser og andre eksterne bidragsytere. Tøyen Unlimited beholder den tette koblingen til Bydel Gamle Oslo og Områdeløft Tøyen og Grønland gjennom samlokalisering og en partnerskapsavtale som forplikter aktørene til gjensidig samarbeid. Tøyen Unlimited har lokaler i 1. etasje av Aktivitetshuset K1 i Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo.

Aktivitetshuset K1 er siden åpningen i 2017 etablert som en åpen møteplass for beboere i nabolaget. Det er drevet av Bydel Gamle Oslo ved Områdeløft Tøyen og Grønland. K1 har over 7000 besøkende hver måned som driver med ulike aktiviteter og besøker ulike offentlige tjenester som frivilligsentral, frisklivssentral, Link-kontor, ungdomskafe og K1 ungdomsklubb. Tøyen Unlimited, og unlimiterne som jobber der, er gjennom denne lokaliseringen i tett kontakt med både offentlige tjenester og innbyggerne i lokalsamfunnet de jobber med.

Nabolagsinkubator

Foto: Tøyen Umlimited

Modellen

En sosial entreprenør vil bidra til å løse et samfunns- eller miljøproblem. En måte å få dette til på er ved å etablere et sosialt foretak (en ideell bedrift eller social enterprise) som skal bidra til å gi en positiv samfunnseffekt. Han eller hun kan ta ut lønn og dekke kostnader, men overskuddet skal gå tilbake til lokalsamfunnet. Sosialt entreprenørskap i Norge har tidligere hatt mest fokus på bedrift som løsning av problemet, og mindre på de bredere effekter for lokalsamfunnet og de involverte menneskene, for eksempel ved å bidra til økning i sosial kapital og sosialt lim (social cohesion) i et nabolag.

Socialt entreprenørskap og sosiale virksomheter

Sosial virksomhet brukes for å referere til den forretningsmessige organiseringen av den aktiviteten som drives av sosiale entreprenører. EU-kommisjonen definerer sosiale foretak etter tre dimensjoner; a) den entreprenørielle eller forretningsmessige, b) den sosiale og c) den organisatoriske (governance). Basert på dette forstår de sosiale foretak som de som: 1. Har et sosialt mål som formålet med sin kommersielle virksomhet, ofte med en høy grad av sosial innovasjon. 2. I hovedsak reinvesterer overskudd i det sosiale målet. 3. Gjennom organisering av eierskap reflekterer foretakets sosiale mål. Enten ved å basere seg på demokratiske eller deltakende prinsipper, eller fokusere på sosial rettferdighet.

I Norge har vi foreløpig ingen egen selskapsform for sosiale virksomheter. Unlimitere etablerer derfor virksomhetene sine som forening, samvirke, stiftelse eller AS. Det sosiale og ideelle ved virksomheten defineres gjerne gjennom vedtekter. For Norge Unlimited er det viktig å sikre at virksomhetene som etableres, skiller seg fra rent kommersielle virksomheter med et sosialt formål.

Å etablere og drive en sosial virksomhet handler om å kombinere forretningsutvikling med sosial endring og rettferdighet. Og sørge for at det er samfunnet, og ikke aksjeeiere, som får utbytte av overskuddet som genereres i virksomheten. Det er et felt som endrer menneskers liv på ulike måter ved at ildsjeler får muligheten til å skape økonomisk aktivitet og etablere egne arbeidsplasser. Ofte er det arbeidsplasser som inkluderer flere, og gir økt livskvalitet og bedre helse til både ansatte, brukere og kunder. Og det involverer gjerne tjenester eller andre løsninger som gagner de mest sårbare i et lokalsamfunn. Denne måten å forstå og drive sosiale virksomheter på bidrar i tillegg til å løfte det sosioøkonomiske grunnlaget i et utsatt område, gjennom å reinvestere profitt lokalt i det sosiale formålet.

Man kan også tenke at et sosialt foretak bidrar til sosiale-, økonomiske- og systemiske forbedringer i et område.

Unlimited Modellen

Modellen har en person- og ressursbasert tilnærming til nabolags- og nærmiljøutvikling ved bruk av sosialt entreprenørskap. Den er basert på likeverd og tilgjengelighet. Det skal være lav terskel for å delta og føle seg velkommen.

Modellen er basert på fire prinsipper. Disse er forklarte i mer detalj i håndboken.

 1. Fokus på person framfor forretningsmodell
 2. Stedsbasert tilnærming
 3. Det sosiale formålet kommer alltid først
 4. Samspill med det offentlige

Man vil finne igjen deler av modellen og enkelte av prinsippene hos andre som jobber med sosialt entreprenørskap, men kombinasjonen som til sammen utgjør modellen er unik for Unlimited, og antas å være en viktig del av årsaken til de positive effektene som modellen har ført til så langt.

Nabolagsinkubatoren

Når vi refererer til en lokal Unlimited så kaller vi det en nabolagsinkubator. Men en nabolagsinkubator er ikke bare de fysiske lokalene, det er også deltakerne selv, støttespillerne de får tildelt og den økonomiske og sosiale støtten unlimiterne får.

Det er fire elementer i nabolagsinkubatoren:

 1. Nabolagsinkubatoren - stedet der det skjer
 2. Unlimiteren - fra ildsjel til sosiale entreprenør
 3. Støttespilleren - får fram det beste
 4. Pakkene - mer enn bare penger

Illustrasjon

Illustrasjonen er hentet fra Håndbok for Norge Unlimited, som ligger som et vedlegg til dette eksempelet.

Pakkene er et av kjernekonseptene i modellen

 • «Prøv-det-pakken»: Pakken for de som er i tidlig fase av å etablere en sosial virksomhet, eller bare har en god idé. Man har vanligvis ikke etablert virksomheten enda, og søker om Prøv det-pakke til idé- og konseptutvikling. Man får en pengesum på 10.000 kr og blir tildelt en egen støttespiller som hjelper til med å gå fra idé til sosial virksomhet. Gjennom tilgang til nabolagsinkubatoren med tilhørende fasiliteter får man gjerne den første kontakten med andre sosiale entreprenører og andre relevante aktører og nettverk.
 • «Gjør-det-pakken»: For de som er kommet i gang med virksomheten sin og er klar til å satse på dette fulltid, eller i hvert fall bruke et stort antall arbeidstimer på det. Gjør det-pakken gir støtte til å forsterke effekten og utvikle en mer robust forretningsmodell for den sosiale virksomheten. Pakken er på 50.000 kr og gir tilgang til fast kontorplass i nabolagsinkubatoren, der dette er tilgjengelig. I tillegg til støttespilleren blir man koblet med en mentor med konkret, relevant kompetanse og nettverk.

 •  «Bygg-det-pakken» Den siste pakken er ment for de som er godt i gang med en inspirerende, effektiv og vellykket sosial virksomhet. Her blir man koblet sammen med sosiale investorer, oppdragsgivere og andre bidragsytere som kan bidra til faglig utvikling og styrke virksomheten økonomisk, slik at den kan stabiliseres og skaleres. I Storhaug Unlimited er det midler knyttet direkte til en bygg det pakke, på Tøyen er det en kobling til investorer og andre økonomisk bidragsyter som er tilbyd.

«Vi spør ikke hva folk trenger hjelp til, men spør hva de trenger for å kunne hjelpe seg selv, de de kjenner beste og nabolaget deres.»

Tøyen Unlimited beskrives i detalj i "Håndboken for Norge Unlimited".

Effekt av et nabolagsinkubator som Tøyen Unlimited

Flersidige effekter: Et sosial foretak gir ikke bare økonomisk gevinst, men bidra til positive ringvirkninger for individer, familier, lokalsamfunnet og på et systemisk nivå. 

 • Sosiale faktorer: Bemyndiggjøre lokale beboere, skape rollemodeller, nå ut til de «stille stemmene», øker frivilligheten, tiltrekke kvinner og minoriteter og å behandle beboere likeverdig
 • Økonomiske faktorer: Bygge økonomiske kapital for individer og nabolag, låse verdien inn i et område, mer robuste modeller enn evig søke midler, frihet tilå jobbe med flere kunder om gangen, veier inn i varig arbeid og besparelse for offentlig sektor.
 • Systemiske faktorer: Innbyggerinvolvering, inkludering og integrering, folkehelse, sosial bærekraft, sosial kapitalbygging og bonding til bridging 

Tøyen Unlimited

Foto: Tøyen Unlimited


Arbeidsplasser

Det er et ofte stilt spørsmål om en satsing på stedsforankret sosialt entreprenørskap gir flere arbeidsplasser.
Siden oppstarten har mange av unlimiterne skapt sin egen arbeidsplass, noen også med ansatte, mens andre driver fortsatt på deltid eller frivillig basis. Det er en utfordring å drive en bedrift som skal både levere sosialt og økonomisk gevinst på idéell basis, og man kan diskutere om dette modellen bør støttes fra offentlig og andre økonomisk bidragsytere på en måte som reflekterer dette.
Forholdet mellom arbeidsplasser og Unlimited modellen kan deles i tre ulike grupper:

 1. En prøv det pakke kan gi individet tilgang til et nytt nettverk innenfor noe de brenner for. De kan vise at de har ressurser som de ellers slett med å vise fram. De kan også vise at de er em som tar initiativer selv ved å satse på sosialt entreprenørskap. På den måte kan de treffe noen som ansetter dem i noe de er lidenskapelig opptatt av – dvs Unlimited modellen var en vei inn i langvarig arbeid (hos en annen). Eksempler kan være gründerne bak Håp kompetanse og Felles Film
 2. En gjør det pakke gis under etablering av egen bedrift og fulltids satsing på å generere nok inntekt for å dekke egen arbeidsplass og ev. andre ansatte. Det vil si at sosial bedriften førte direkte til ny arbeidsplass(er). Eksempler er gründerne bak Nedenfra, Abloom, Ideelt Security mf.
 3. Flere av Unlimiters har som mål å skape arbeidsplasser for andre – dvs. de etablere en bedrift som gir nye muligheter til andre som har kanskje vært langt fra arbeidsmarkedet.Disse bedrifter indirekte skape nye arbeidsplasser for andre. Eksempler kan være Wide-ink som kobler flere med andre arbeidsgivere og IBA. 

 

Eksempler på samfunnseffekter ut over arbeidsplasser og økonomisk gevinst

 • Nedenfra er et sosialt foretak etablert gjennom Tøyen Unlimited. Nedenfra har hatt oppdrag fra både offentlige og private aktører, samt fått tilskudd til å arrangere Tøyen Boligkonferanse flere år på rad. Boligkonferansen har vært et viktig påvirkningsorgan i den boligpolitiske debatten i Oslo. Det har også førte til at Oslos tredje boligbyggelag, Tøyen Boligbyggerlag, ble stiftet på idéelt og inkluderende grunnlag. Tøyen Boligbyggerlag gir samfunnseffekter langt utover selve foretaket Nedenfra. 
 • Kulmis Social Enterprise er et sosialt foretak for kvinner som ble etablert for å redusere diabetes, kreft og isolasjon spesielt blant somaliske kvinner. I etterkant har de etablert et vellykket foretak som består av sygruppe og catering-firma. Sygruppen har vunnet kontrakter med store klesselskaper og etablerte seg som en ressurs som inspirerer andre til å sette i gang selv, samt at mødrene blir gode rollemodeller for døtrene sine. Andre ringvirkninger inkluderer at mennene på Tøyen også etablerte eget forum for å være proaktive for å løse utfordringer i de kommunale gårdene på Tøyen. Gruppa besto i 3 år. Gründeren bak Kulmis slet med å tjene nok til å kunne etablere en fast arbeidsplass etter to år på kvalifiseringstiltak fra NAV. Det norske støttesystemet er kanskje ikke modent nok til å vurdere sosiale gevinster, men ser bare på økonomisk gevinst. Gründeren brukte erfaringen sin med å få seg jobb i London. 
 • IBA (Independent Business Accelerator) startet med formål å gi støtte til uavhengige butikker på Tøyen og Grønland, slik at de kunne stå sterkere mot de store kjede-kaffebarene i gentrifiseringsprosessen som skjer. Butikkene vi ha tilgang til billigere kaffe, og gründeren med etiopisk bakgrunn startet import av kaffe derfra. Tøyen kaffe importeres og selges både til butikkene, festivaler og andre i nabolaget – som Aktivitetshuset K1. En del av overskuddet gis også til Tøyen Sportsklubb. Kaffen er plukket av enslige mødre i Etiopia, og planen å starte et brenneri på Tøyen drevet av lokal ungdom som får opplæring. En annen ringvirkning er at IBA Ethiopia ble etablert i Addis Ababa – en hub inspirert av Tøyen Unlimited selv. IBA Ethopia arrangerte i november 2019 Africa Innovation Week for første gang med flere tusen deltagere. Samarbeidspartnere inkluderer African Union, Innovasjon Norge.

Andre unlimitere som har blitt etablert i kjølevannet av Tøyen Unlimited er blant annet:

 • WIDE-INK er en bærebjelke i nabolaget: WIDE-INK får flyktninger og unge utenfor det ordinære arbeidslivet ut i arbeid gjennom en rekke pop-up konsepter som frisørsalongen Wide-Cut, vannpipevogna Sheikh, K7 Catering, og lunjskonseptet Subbe. Slik bidrar WIDE-INK til å gi økt selvfølelse, selvstendighet, og inkludering blant flyktninger og andre som i dag står utenfor det ordinære arbeidslivet og samfunnet.

 • Ideelt Security ansetter lokal ungdom til en ny form for vaktselskap: Gjennom en relasjonell tilnærming og fokus på eksisterende nettverk på Tøyen, gir de ungdom jobb som trivselsvakter og annet på for eksempel Dechmanske bibliotek, festivaler, og lokale arrangementer. Slik kommer ungdom ut i jobb, samtidig som de skaper tillitt, trygghet, og trivsel i nærområdet.

 • Oslos flyttendehage jobber for å formidler sjølivets gleder i Oslo havn. Gjennom undervisningsopplegg og aktiviteter viser de frem fjorden som opphav(!) til grønnere arbeidsplasser, dyrkeplass for bærekraftig matproduksjon, og ikke minst en kilde til økt livsglede og mestring.

 • Hagecrew bringer urban dyrking til den oppvoksende generasjonen gjennom dyrkekasser og diverse dyrkeprosjekter i urbane rom. De siste 6 årene har de ansatt 260 ungdommer og aktivisert over 1450 barn og unge innen ulike former for dyrking, og dermed spredd entusiasme og kunnskap om dyrking og bærekraft, invitert til en grønnere hverdag, og åpnet dørene for grønne karriereløp.

 • Jobbsøkerhjelpen tilbyr gratis og profesjonell jobbsøkerveiledning i Norge for absolutt alle unge, uansett livssituasjon og jobbønsker. De møter unge folk når de tar sitt første skritt inn i arbeidslivet ved å lære dem alt om jobbsøkerprosessen. Deltagere skaffer seg jobb i det ordinære jobbmarkedet og sjansen for å bli arbeidsledig senere reduseres.

 • Ramaas bolig ønsker å gi folk som sliter med å kjøpe bolig en reell mulighet til å komme inn på boligmarkedet, gjennom. Det er et stort gap mellom kommunale leieboliger og dagens private eie-/leiemarkedet i Norge og det er  både kulturelle og økonomiske årsaker til dette - Ramaas Bolig jobber for at det skal tilbys rentefrie lån, og for å gjennom boligmegling skape stabile og bærekraftige bo-modeller for alle.

 • Jalla Miljø er blant annet vinner av Ungt Entreprenørskaps Årets Sosiale Entreprenør. Ungdom på elsykler henter avfall til gjenvinning hos privatpersoner, borettslag, og festivaler; slik jobber Jalla Miljø for et mer bærekraftig miljø, og gir ungdom arbeidserfaring og ofte sin første jobb, en trygg sosial arena, og frisk luft og aktivitet.

I tillegg ble Vårt Oslo satt i gang hos Tøyen Unlimited og Abloom og Byverksted utviklet sine modeller videre. Nyby brukte også Tøyen Unlimited i tidligfase til å bygge kunnskap rundt sosialt entreprenørskap og inngå første kontrakt med en bydel, som førte til flere andre senere i utviklingen.

Relevant lovverk

Støttespillere i nabolagsinkubatoren måtte sette seg inn i flere lovverk for å gi råd til Unlimiters. Eksempler:

 • NAV – hvordan kan NAV støtte tidligfase gründere som vil generere inntekt, men ikke lever av det– for eksempel i kvalifiseringsprogram
 • Offentlig utleie av bygninger: Var det lov å ha etablerte virksomheter i et offentlig bygg? Den ideelle formen av alle bedriftene gjorde det mulig
 • Brønnøysundregistrering
 • MVA og skatt – både for organisasjonen og for bedriftene etablerte
 • Regnskapsføring
 • Stifting og registrering av egen enhet (ink. hvilken juridisk form) 

Sikre brukermedvirkning

 • En nabolagsinkubator er en form for brukermedvirkning i seg selv.
 • Brukermedvirkning er kjerne av alt som Tøyen Unlimited driver med. Det er beboerne som viser veien, de som foreslår prosjektene og de gjennomfører. Noen ganger er dette i samarbeid med det offentlig (samskaping eller co-production), andre ganger kan det beskrives som delegering av makt til folket å levere egne tjenester, med støtte fra det offentlig i noen tilfelle.
 • Tøyen Unlimited har two Unlimiter representanter i styret.
 • Flere av Unlimiters har blitt ansatt under kortere oppdrag å formidle modellen ut fra egen erfaring samt blitt inkludert når mulig å alle presentasjoner av nabolagsinkubator til eksterne partnere på konferanser og besøk, samt interne seminarer og workshops.

Finansiering

Offentlig: lønn fra Bydel Gamle Oslo/Områdeløft Tøyen til en 50% stilling som hadde frihet til å teste og utvikle modellen. Etter at Tøyen Unlimited ble uavhengig forening ble dette cirka 20%. Bydelen har bidratt med gratis lokale i Aktiviteteshuset K1 fram til 2019. De har også inngått et treårs partnerskapsavtalen som dekker kanskje 25% av stillingen til daglig leder samt rapportering og utveksling av kunnskap og måling av effekt.

Andre offentlig partnere har inkluderte IMDi (Unlimited Ung), Husbanken (kompetansemidler), OXLO og Velferdsetaten (utvikling og vurdering av spredning til andre bydeler)

Private bidragsytere
: Gjensidigestiftelsen har vært hovedbidragsyter. I tillegg har Partnership for Change (oppstart) og Anthonstiftelsen bidratt.

Suksessfaktorer

Det unike med Unlimited, sammenlignet med andre som jobber med sosialt entreprenørskap, er at modellen er stedsbasert og personfokusert. Det stedsbaserte elementet handler om å være tilknyttet et nabolag eller område hvor sosiale entreprenører finner lokale løsninger på lokale utfordringer. Selv om effekten også kan nå langt utover disse områdene. Og løsningene ofte kan replikeres eller skaleres til andre steder.

Det er viktig å jobbe personfokusert med ildsjeler som har et brennende engasjement for å finne løsninger på konkrete utfordringer fordi de selv kjenner godt til problemene gjennom personlig erfaring.

Andre suksessfaktorer:

 • Kontakt med det offentlig: Tett kontakt med områdeløft stab og andre ansatte i bydelen.
 • Læring av internasjonale erfaringer med skreddersying til Norge. Bred kunnskap om social enterprise som verktøy og felt.
 • ‘Kvaliteten på kontakt’ mellom støttespillerrollen og Unlimiteren.
 • Kontinuerlig oppdatering av kunnskapsfeltet fra andre land, inkludert kunnskaps- og forskningsbasert rapporter. Formidling av disse til bredere nettverk rundt nabolagsinkubatoren. 

Utfordringer underveis

 • Å avkoble fra offentlig styring: Å etablere nabolagsinkubatoren Tøyen Unlimited som egen organisasjon gir frihet til å søke midler utenfor det offentlige, men det gjør også organisasjonen mye mer sårbar. Samarbeid med staben i Områdeløft og Bydelen var viktig suksessfaktorer og uten en naturlig lenke var det lett å miste verdifull kontakt.  Tøyen Unlimited må som uavhengig organisasjon kjempe om midlene på linje med andre frivillige organisasjoner, men den vokst ut fra en symbiotisk eksistens innenfor det offentlig og savnet det etter etablering som egen organisasjon.  

 • Prosjektbasert finansiering: Usikkerhet rundt finansiering gjør at Tøyen Unlimited bare kan ansette folk på kortidskontrakter, mens det egentlig er behov for mer stabil arbeidskraft og å kunne legge mer langsiktige planer. Det beste hadde sannsynligvis vært å ha en hybridløsning; med en offentlig ansatt som leder med mulighet for å få dekket noe lønn og husleie fra det offentlige, mens man i tillegg registrerte det som en organisasjon, slik at man kan søke midler både offentlige og private midler som organisasjon.

 • Kunnskapsnivå om ideelle/sosiale bedrifter og sosialt entreprenørskap fra et nabolagsperspektiv og som verktøy for samfunnsbygging er lite kjent i Norge. Å løfte kompetanse og kunnskap om hele feltet har vært nødvendig, samtidig som modellen ble utprøvd "i praksis" slik at historier og casene kunne vise til positive effekter.

Tips til andre

Gjennom paraplyorganisasjonen Norge Unlimited er det mulig å få tilgang til håndbok og en nettbasert verktøykasse som er utviklet av Tøyen Unlimited med Husbankens kompetansemidler. I håndboken ligger blant annet detaljert beskrivelse av bakgrunn, verdier og modellen. Maler, kurs, presentasjoner og bilder er bak en passord-mur online. Til sammen er disse ment å gjøre det enklere for andre byer og bydeler å komme i gang med sin egen nabolagsinkubator. Bydeler som vil starte egen nabolagsinkubator kan betale for å få støtte under oppstart og for å komme inn i franchise modellen til Unlimited Norge - som har mål å etter hvert bli en nasjonaldekkendenettverks organisjon for nabolagsinkubatore.

Vedlegg

Filmer

Rapporter

Håndbok_Unlimited Verktøykasse-for-innbyggerinvolvering TU katalog_oversikt over foretak

Videreføring av arbeidet

Tøyen Unlimited har siden starten sett på hvordan modellen og kunnskapen kan deles med andre bydeler, byer og tettsteder. Vi har siden 2016 presenterte konseptet under flere konferanser for eksempel i Oslo, Hamar, Ålesund, Stavanger, Arendal, Trondheim og Kalvøya. I tillegg har det vært utenlandske besøk fra blant annet UK, EU, Danmark, Bulgaria, Romania og Ungarn. Ringvirkninger kan ikke måles, men tilbakemeldinger har vært svært positive.

"Unlimited Norge" samler arbeidet som skjer utenfor Tøyen. Unlimited Norge har mål å bli en nettverks organisasjon for nabolagsinkubatorer over hele landet: Alt fra pakker gitt i 2018 til entreprenører fra andre bydeler som Stovner, til den nye inkubatoren Storhaug Unlimited, som er basert på samme prinisipper og metoder som Tøyen Unlimited, og en del av områdeløftarbeid i Stavanger, og Fjell Unlimited i Drammen, et arbeid som startes opp høsten 2019.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon