Torshaug Pilot 70+

Bastia eiendom og URBA AS er ansvarlig for dette eksempelet.

oversiktsbilde
Ansvarlig aktør:
Oslo kommune
Ansvarlig enhet:
Bastia eiendom og URBA AS
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Oslo
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Et stort boligprosjekt på Torshaug i Sagene bydel skal utvikles med boliger, funksjonsbygg og fellesareal ute og inne. Torshaug skal ivaretar samfunnets mål om utvikling av et sosialt inkluderende og klimavennlige by‐ og boligomgivelser. Piloten søker langsiktige endringer i utvikling av plansaker gjennom et samarbeid mellom privat utbygger og offentlig sektor for å nå felles mål om boligsosiale kvaliteter i bygg og bomiljø. Formålet er et forbedret konsept for eldres boliger og bomiljø i tett by som oppnår målene i kommuneplanens samfunnsdel; OSLO MOT 2040 – en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Det gode samarbeidet som etableres i piloten, skal videreføres og utvikles i alle del‐prosjekter.

Resultat

 • Dialog med folk i nabolaget.
 • Definere kvaliteter som gir et godt liv for eldre i tett by.
 • God oppslutning i medvirkning om boligsosiale spørsmål.
 • Belyse strategiske utfordringer i samarbeid om aldersvennlig byutvikling mellom offentlig / privat sektor.
 • Høste lokal kunnskap og erfaring om aldersvennlig by før plansaken starter.
 • Bygge opp et sterkt nettverk av lokale ressurser for en sosial driftsmodell på Torshaug.
 • Forslag til midlertidig bruk av bygg på tomten i planfasen, som støtter den lokale sosiale infrastruktur.

Bakgrunn

Strategi for Aldersvennlig byutvikling er utviklet av World Health Organisation, "Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling" er laget av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2019. Et byråds-vedtak fra 2017 skal sikre aldersvennlig byutvikling i Oslo kommune. Eldrebølgen bringer med seg samfunns-utfordringer vi kan løse i smart byutvikling. Skal vi lykkes med å skape et samfunn som er godt for alle, trenger vi fysiske miljøer som inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå. Kvaliteter må sikres for samfunnsdeltagelse, transport, bolig, utendørsområder og fysiske kvaliteter, kommunikasjon og medvirkning, helse og omsorgstjenester. Så lenge det er privat sektor som bygger boligene i Oslo, må aldersvennlige løsninger utvikles i et samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Målsettinger

 • God medvirkning der alle blir hørt og deltagerne ønsker å komme tilbake.
 • La løsninger utvikle seg i dialog over tid.
 • De som møter opp, er en ressurser for vår utvikling av et aldersvennlig bomiljø.
 • Sosial nettverksbygging i nabolaget.
 • Dele kunnskap om gode løsninger for eldre i tett by.
 • Dele kunnskap og innsikt om plansak-prosesser i Oslo kommune.
 • Undersøke hvilke verktøy som gir god kunnskapsoverføring i plansak og prosjektdesign.
 • Oppdatert konsept for bolig og bomiljø for eldre i tett by.
 • Utvikle en samarbeidsmodell der nabolaget, eiendomsutvikler og kommunen/bydel deltar.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Forberedelser

 • Invitasjon til kommune, bydel, ressurser i nærområdet og nabolaget.
 • Eldrerådet deltar i alle møter inkludert forarbeid og oppsummeringer.
 • Piloten er delt inn i to prosesser: 1. Medvirkning med lokale krefter og 2. Workshops med offentlig sektor.

Medvirkning 1

Deltagere fra nærområdet,  invitasjon sendt ut på epost, i lokalavis og personlig invitasjon. Sagene Eldreråd er vår faste ressursgruppe. 
Kafedialog der eldrerådet stiller som vert for samtale om følgende spørsmål: Hva gjør bomiljøet til et skapende sted med plass til alle?

 • Si noe om hva aldersvennlig bolig er for en 70+beboer.
 • Si noe om ditt bilde av en grønnere hverdag.

Spørsmålene reflekterer visjonen i den nye kommuneplanens samfunnsdel: Oslo mot 2040 – en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle
Mer enn 200 lapper med svar samles inn. Hvert av de tre spørsmålene oppsummeres med 3 utsagn som representerer hele samtalen ved hvert kafebord.

Etterarbeid: Bearbeiding av lapper. Produksjon av film som beskriver Pilot 70+ og sorterer innspill fra første medvirkning i tema som skal utredes i plansaken. Sorteringen synliggjøre behov, ønsker og verdier som formidlet gjennom medvirkning. Innspillene kan dermed aktiveres i plansaken.

Medvirkning 2 

Åpen invitasjon, også i lokalavisa. Innspill i medvirkning 1 har gitt oss tre fokusområder:

 1. Uteområder
 2. Mat og matkultur
 3. Fellesskapsløsninger i bomiljøet.

Fantasireise bringer oss tilbake til der vi avslutte dialogen sist.  Fantasireise skaper bilder av enkeltes ønsker for området. Vi bygger modeller som definerer kvalitet i løsninger. Bildebruk: mine ønsker og behov for kvaliteter illustreres ved hjelp av bilder, mine bilder ligger side om side med de andre sine innspill. Samlet har vi innspill til løsninger på en mengde forskjellige behov og ønsker i det samme utearealet. Vi inspirere hverandre og utvikler ideer i fellesskap, samtidig er våre individuelle behov ivaretatt. 

Workshop 1: Vi må utsette dato for møte fordi vi ikke finner noen i bydelen eller byråd som vil delta. Vi prøver flere innfallsvinkler, uten hell. Møtet gjennomføres uten offentlig deltagelse men med ressurspersoner som kan styrke vår tro på gjennomføring av en aldersvennlig byutvikling på tvers av generasjoner.

medvirkningsprosess

 

Medvirkning 3

Invitasjon på epost til tidligere deltagere. Klasseromsoppsett – presentasjon på tavle – diskusjon i grupper før oppsummering i plenum. Dialog rundt en bymodell, er den et godt verktøy i plansaken? En pappmodell i størrelsen 1:500 viser bygg og trær på tomta og i gatene rundt tomta. Uttrykket er abstrakt og løsningen som vises er et grovt forslag til bygg på tomten.

De forskjellige byggene har definert funksjon og utomhusplanen med program for alle bygg og uterom er presentert med tegninger før modellen vises fram. Deltagerne har kart med beskrivelse av modellen i hånda.

Vi markerer gode og dårlige løsninger med klistrelapper på modellen. Vi oppsummerer innspillene i fellesskap. Vertskapet fører detaljert referat.

Workshop 2: Etter første workshop har vi fortsatt med å lete etter og invitere deltagere i offentlig sektor. Alle er positive til arbeidet i piloten, men ingen vet om noen som kan delta. Workshop 2 dedikeres til forankring av meningen med Pilot 70+. Når offentlig sektor ikke kommer blir vi som arrangerer usikre på om vi angriper oppgaven rett. I samtale deles erfaring og kunnskap, trygghet for at dette er meningsfullt arbeid sikres i gruppen.


Medvirkning 4

Vi etablerer dialog i sirkel og samtaler om å være en stemme i samfunnet – å delta og bli hørt i medvirkning. Samtale i sirkel sikrer at alle får sagt det de ønsker å si. Hva vil vi at medvirkning skal levere, hvorfor deltar vi, hva fikk vi ut av dette? Til slutt ser vi framover og spør hvordan vi vil fortsetter dialog i vårt nettverk, etter at piloten er ferdig.

Relevant lovverk

Plan og bygningsloven, Kommuneplanen samfunnsdel og arealdel.

Sikre brukermedvirkning

 • Invitasjon: Vi brukte ord og uttrykk i invitasjonen som kunne vekke interesse hos folk i nabolaget og i offentlig sektor. Aldersvennlig by, byutvikling, bolig og bomiljø gjør naboer og nærområdet interessert.
 • Artikkel i lokalavisa var effektivt.
 • Vi skrev mange eposter til byråd og bydel for å finne fram i byråkratiet og ev. noen som ville delta i piloten.
 • Prosess og metode: Overordnet forholder vi oss til praksisen Art of Hosting hvor en rekke metoder bruks i medvirkning. Vi åpnet prosessen så bredt som mulig for å få tak i hva medvirkerne ønsket å ha dialog om. Hvert møte bygget på innsikt fra det foregående og delt kunnskap ble formidlet til nye deltagere.

Hva gjorde vi og hvorfor gjorde vi det slik:

 • MV1 Cialog kafé – åpne opp dialog med bredest mulig spørsmålstilling slik at medvirkeren selv definerer hva vi skal fokusere på i videre prosess
 • MV2 Gruppearbeid med veiledning der vi designer detaljerte løsninger og gjør verdivalg i fellesskap – Vi innledet med fantasireise for å definere arbeidsområdet for designløsningen.
 • MV3 Vi zoomer ut og ser på de store sammenhengene som prosjektet skal belyse - Presentasjon for dypere innsikt i samfunnsspørsmålet aldersvennlig by og presentasjon av helhetlige løsninger for et stort område.
 • MV4 Å være en samfunnsstemme – forventninger til medvirkning og videre dialog i planprosessen – samtale i sirkel lar alle deltagerne slippe til med sin erfaring
 • Storytelling er et viktig verktøy for å bringe alle deltagerne med oss på reisen. All læring deles i fellesskapet og vi kan trekke på hverandres kompetanse i piloten. Alle møter innledes og avsluttes metodisk.

Finansiering

70% Husbanken gjennom tilskudd til boligsosialt arbeid februar 2019 og 30% Bastia eiendom. 

Suksessfaktorer

 • Definere innholdet i samarbeidsmodell og jobbe seg gjennom denne.
 • Få nabolaget, utbygger og kommunal sektor til å delta i samarbeidet.
 • Høste kunnskap og erfaringer som forbedrer vårt konsept for boliger og bomiljø for eldre på Torshaug
 • Starte en dialog og utvikle et nettverk av kunnskapsrike medvirkere som kan ivareta nabolagets interesser i utvikling av bomiljøet på Torshaug.

Utfordringer underveis

 • Det er svært vanskelig å engasjere offentlig sektor til deltagelse i medvirkning. Vi opplever at de som jobber for kommunen i bydelen og ser utfordringene i praksis gjerne deltar. På høyere byråkratisk nivå er det vanskelig å finne ut av hvem som kan hjelpe oss med kunnskap om de nødvendige kvaliteter for aldersvennlig byutvikling.
 • Medvirkning om plansak i valgår kan være ganske forvirrende
 • Nabolagsprotester – hvordan konflikt og polarisering hindrer oss i å få tilgang på fakta og lokal kunnskap.
 • Det er vanskelig å nå gjennom med faktagrunnlag og kunnskap om hvem som bestemmer hva i plansaken.
 • Få tak i kunnskap om hvem bestiller sosial infrastruktur som skoler og barnehager når det skal bygges ut.
 • Få oversikt over hvilke kvaliteter som kan sikres i plansaken gjennom lovverket
 • Hvordan sikrer vi sosial bærekraft, fellesskapsløsninger som fungerer i praksis, og boligsosiale kvaliteter som kommer alle til gode i en plansak, når dette ikke er en del av selve plansaken og komunen ikke ønsker å delta i planarbeidet før det har blitt en plansak.
 • Hvordan forstå kommunens rolle i arbeidet med å sikre strategiene for aldersvennlig by når de ikke deltar i piloten.

Tips til andre

 • Delta i dialog – andres kunnskap og kompetanse er ikke farlig.
 • Forsøk å sikre kvalitet i dialogen med fakta og informasjon om forvaltning og lovverk.
 • Tilby veiledning og kunnskap der den trengs. Oppnevn gjerne en tverrfaglig prosjektgruppe.
 • Delta i samtale med beboerne der byutvikling vil forårsake endring.
 • Krev solid dokumentasjon fra planens forslagstiller på de utfordringene som bekymrer folk.
 • Hjelp nabolaget til å se mulighetsrom for utvikling gjennom å dele referanser og kunnskap om hvordan bylivet kan bli bedre for flere.
 • Representer idealet «en by for alle» når nabolaget ikke gjør det.
 • Si ja til nettverksbygging og høst lokal kunnskap om vanlige folk i din kommune uansett hvem som inviterer til medvirkning.
 • Kan dere ikke delta selv, be om referat og dokumentasjon – vis at dere bryr dere.
 • Når dere lager medvirkning selv – sørg for at den gjennomføres med beste kvalitet og at innspillene gjør en reel forskjell i videre planlegging. Del resultatet av medvirkning med de som deltok.
 • Inviter til dialog mye og ofte. Det tar tid å utvikle et nettverk og en god dialog.

Vedlegg

Samarbeidsmodellen fungerer og fremdriftsplan for medvirkning kan gjenbrukes som en mal for utvikling gjennom dialog, men prosessen som anvendes er spesielt designet for oppgaven og vil være forskjellig hver gang. Alminnelig kjente metoder og verktøy anvendes men detaljerte vurderinger om deltagere, nærmiljø, prosjektet, kompleksitetsgrad, konfliktgrad etc. vil påvirke designet.

Prosessen er organisk, startpunktet er så åpent som mulig, deltagerne velger interesseområde og fokus i dialog – og prosjektteamet må forme medvirkningen etter deltagernes behov, ønsker og ressurser. Ikke omvendt.

Reel medvirkning starter ikke med et ferdig prosjekt. Vi må fortelle deltagerne hva arbeidsoppgaven er, hva de kan være med å påvirke, og så høste kunnskap og erfaringer i forhold til denne definerte oppgaven. Innenfor de klare rammene skal vertskapet sørge for at mest mulig god kunnskap kan deles og høstes.

Videreføring av arbeidet

Ja; 

 • midlertidig bruk av bygg for utvikling av lokalt sosialt nettverk i bomiljø
 • plansak med sosial bærekraft i fokus
 • prosjektutvikling etter langsiktige modeller for drift
 • innovasjon i prosess og produkt som støtter sosial bærekraft
 • kvalitetsprogram for sosial bærekraft – søke oss inn i Futurebuilt
 • sikring av boligsosiale kvaliteter i samarbeid med PBE i plansaken

Midlertidige endringer av praksis

Her i veiviseren har vi samlet all relevant informasjon og lenker fra direktoratene rundt tiltak og endringer av praksis knyttet til pandemien.

Denne informasjonen er samlet for deg som jobber på bolig- og tjenesteområdet.  

Vis informasjon