Tilpasning - nytt bad og tilrettelagt inngangsparti

Høyanger kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Høyanger kommune
Ansvarlig enhet:
Økonomikontoret
Kommunestørrelse:
Liten
Fylke:
Vestland
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

En eldre enslig mann bor i et hus fra 1920-tallet som det begynner å bli vanskelig for han å bo i. Med begynnende slitasje i knær og nedsatt bevegelighet er det vanskelig for han å bli boende. Det må også bli tatt hensyn til at han er minstepensjonist og har langvarige psykiske vansker.

Resultat

 • nytt bad, WC og vaskerom på hovedplan
 • ny trapp ved inngang
 • funksjonell bolig 

Bakgrunn

Huset er fra 1920-tallet. Første etasje består av grovkjellar, stue, kjøkken og spiserom. I andre etasje er det soverom. I kjeller er det bad, WC, vaskerom  og grunnvannet kommer inn der ved høy vannstand i elv. Svært smal og bratt trapp ned i kjeller. Gulvet i kjelleren er opphugget, og det er planlagt reparasjon. Sopputslag på vegger. Bratt, ujevn, utvendig trapp i sement med fem trinn, uten overbygg eller repo foran inngangsdør.

Målsettinger

 • tilrettelegge for at bruker skal kunne bo hjemme i mange år framover
 • få alle bruksrom på hovedplan (bad/wc med vaskemaskin), kjøkken, stue med eventuelt senere sovealkove
 • trygge tilkomst og forebygge fallrisiko

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Befaring av bolig med vurdering av brukers funksjons- og aktivitetsnivå av teknisk etat og ergoterapeut.

Trinn 2
Kartlegging av økonomi av økonomikonsulent i kommunen.

Trinn 3
Økonomikonsulenten bistår bruker med søknad om utrednings- og prosjekteringstilskudd. Søknaden ble innvilget av Husbanken.

Trinn 4
Prosjektering og innhenting av tilbud. Bruker fikk oversikt over byggmestre han ønsket å kontakte. Vedlagt ligger rapport fra befaring med bestilling av hva som må tilrettelegges. Dette ble gjort av bruker med assistanse fra boligrådgivingsgruppa.

Trinn 5
Brukeren med hjelp av boligrådgivingsgruppa velger tilbyder og sammen gjennomgår de prosjektet. Bruker velger tilbyder og signerer avtaler. Flere møter mellom bruker, tilbyder og boligrådgivningsgruppa. Behov for korrigeringer meldes tilbyder på felles møte mellom bruker, tilbyder og boligrådgivingsgruppa.

Trinn 6
Byggemelding – sendt byggemelding på trapp/inngangsparti, planløysning inklusiv våtrom, tilbyder, bruker

Trinn 7
Utredning av økonomi, søknad om tilskudd til tilpasning gjøres av bruker i samarbeid med økonomikonsulent.

Trinn 8
Bruker skriver kontrakt med byggmester. 

Trinn 9
Bruker sammen med boligrådgivingsgruppa har jevnlig oppfølging og befaring av arbeidet som tilbyder utfører i hjemmet.

Trinn 10
Bruker, tilbyder og boligrådgivingsgruppa har sammen sluttbefaring. 

Boligrådgivingsgruppa hadde mange møter i prosessen med bruker og aktuelle aktører.

Relevant lovverk

 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningslova), sjå vedlegg.
 • Plan og bygningslova - sjå vedlegg "Tilpassing av bustad - lovverk".
 • Norsk standard - NS 1101/2:2009 - Universell utforming boliger, brukt som idegrunnlag.
 • Retningslinjer fra Husbanken på tilskudd til tilpasning.

Tilpassing av bustad

Aktuelt lovverk:

 • Bustadgruppa gjer i samråd med brukar(tiltakshavar) og tilbydar(ansvarleg søkjar/utførande) ei vurdering av om arbeidet med tilpassing av bustad er søknadspliktig etter Plan og bygningslova (PBL). PBL § 20-1
 • Alt etter omfanget av arbeidet som skal utførast/endring av bustaden, kan søknaden anten signerast og sendast av tiltakshavar( PBL §20-4) for mindre omfang, eller må signerast av ansvarleg føretak(tilbydar/utførande (PBL § 20-3) for meir omfattande endringar.
 • Når arbeidet er utført/ferdig er det krav om at det også vert søkt om ferdigattest for avslutting av byggesaka (PBL § 20-10)
 • Kommunen som bygningsstyresmakt handsamar søknaden etter byggesaksforskrifta  SAK 10.
 • Alle bygningsmessige tiltak i samband med ombygginga må vere i medhald av teknisk forskrift TEK 10, og det er tiltakshavar evnt. Utførande entreprenør sitt ansvar at forskrifta vert følgd.
 • I samband med planløysing m.m. er det også anna veiledningsmateriale  som er retningsgjevande for utforming av ombygginga (t.d. grad av utnytting, utbygging i fareområde, tilsyn m.m.)
 • Også anna eldre lovverk kan vere aktuelt å sjå til.
 • Alle entreprenørar/handverkarar må sende kommunen signert erklæring om ansvarsrett før arbeidet kan startast opp."

Sikre brukermedvirkning

Bruker er i sentrum for prosessen og kommer med ønsker, valg av løsninger og beskriver egen økonomi. Han er med på alle befaringer, møter, godkjenner rapporter, tar beslutninger og skriver under på avtaler og søknader. Ingen trinn i prosessen går uten brukers samtykke. Bruker har tett kontakt med kommunen.

Finansiering

 • Husbankens tilskudd til utredning
 • Husbankens tilskudd til prosjektering
 • Tilskudd til tilpasning fra Husbanken
 • Startån

Suksessfaktorer

Brukerstyring: Bruker deltar aktivt i hele prosessen og tar avgjørelser.

 • Brukeren har fått god informasjon om mulige økonomiske virkemidler og tilskudd og hjelp til utforming av søknader.
 • Brukeren har gjennom utredning og prosjekteringstilskudd fått et godt kunnskapsgrunnlag for tilpasningen.
 • Brukeren har et godt støtteapparat rundt seg.

"Å arbeide tett på tvers av etatane, er av avgjerande betydning for å lykkast med prosjekta".

Utfordringer underveis

 • Brukeransvar kontra kommunen sitt rådgivingsansvar. Mange brukere tror at kommunen skal ordne boligene for de, praktisk og økonomisk, når de får et funksjonstap.
 • Å få spesifiserte forpliktende tilbud fra byggmeister/ entreprenør
 • At man er oppmerksom på beslutningstidspunktene, og at man ikke går videre før viktige avgjørelser er tatt av bruker.
 • Å kunne støtte brukar i prosessen og i å ta beslutningar, uten å ta ifrå han råderetten.

Tips til andre

 • Tydelige ansvarsavklaringer
 • Brukerstyring mer enn medvirkning
 • Informasjon, informasjon, informasjon
 • Tydelige referat med hvem som gjør hva/ tydelig dokumentajon i prosessen
 • At kommunen/det offentlige bistår med råd ved nødvendige tilrettelegginger for å forebygge aktivitetstap i boligen
 • At sakene kan ta lang tid og at kommunen må være pådriver

Rapporter

Inngangsparti før tilrettelegging Registrering og oppfølging av meldinger Saksgang byggesak, oversiktskart Lovverk i forbindelse med tilpassing av bustad Brev til søker om at gruppen ikke kan hjelpe Nytt bad og vaskerom - prosjekttegning Brosjyre om bustadrådgivningsgruppa Meldeskjema til bustadrågivningsgruppa Brev - innkalling til møte eller avtale Tilrettelegging av bustad - vurdering av funksjons og aktivitetsnivå Brev - Innhenting av utfyllande opplysningar Hefte - Funksjonsattest for bustader Prosedyre og mandat for bustadrådgivningsgruppa

Videreføring av arbeidet

Hvert prosjekt gir erfaringsgrunnlag for boligrådgivingsgruppa med oppdatering av prosedyrer.