Rus- og psykiske utfordringer - Søbstadveien Trondheim

Trondheim kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
fasade
Ansvarlig aktør:
Trondheim kommune
Ansvarlig enhet:
Botiltak og treffsted for psykisk helse
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Etablering av bolig for 10 menn med rus- og psykiske utfordringer, som tidligere har hatt vanskeligheter knyttet til sine boforhold. Målsettingen har vært å få et mer stabilt boforhold med fokus på kost, ernæring og aktivitetstilbud som ledd i skadereduksjon.

Resultat

 • De fleste bor fortsatt i boligen etter 3 år
 • Betydelig bedring i deltagelse på aktiviteter, samt fellesmåltider
 • Stort fokus på relasjonsbygging som har gitt gode resultater

Bakgrunn

En utsatt gruppe mennesker som tidligere enten var uten fast bolig, eller hatt lange innleggelser i psykiatrien.

Vi så en utfordring med å blande brukergrupper, dvs personer med psykisk lidelse uten rusproblemer og brukere med samtidige utfordringer med rus og psykisk helse (ROP), valgte derfor å opprette et eget tilbud i form av bolig med tjenester for denne spesifikke målgruppen.

Målsettinger

 • Beholde bolig over et lengre tidsperspektiv enn tidligere.
 • Skadereduksjon i forhold til rus. Gjelder skade på seg selv og omgivelsene både fysisk og psykisk. Angående omgivelsene så handler det om å motivere til å ikke innta rusmidler eller begrense inntaket i kontakten med pårørende og egne barn. Det handler også om forholdet til kriminalitet, den har en sammenheng med forbruk av rusmidler. Vi samarbeider tett med politiet i nærområdet, de deltar på husmøter med personalet og brukerne jevnlig.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Enhetsleder og fagleder startet kartlegging av den eksisterende boligmassen for å finne den mest egnede boligen for etablering av ROP bolig i samarbeid med Rådmanns fagstab samt Trondheim Eiendom. Huset vi valgte ble i utgangspunktet bygd i 2010 for målgruppen personer med psykiske lidelser.

Ved tildeling av de ulike boenhetene viste det seg at det ble en blanding av ROP og personer med psykisk lidelse, dette ble utrygt for de beboerne uten ROP og vi vurderte å gjøre om boligen til kun denne gruppa med bakgrunn i behovet for bolig med tjenester i denne målgruppa. De andre fikk samtale og tilbud om bolig i andre botiltak uten ROP.

Den geografiske plasseringen var ikke optimal, noe som resulterte i en del oppstartsvansker. Vi hadde en del kontakt med naboer i starten, både møter med flere samt enkelthenvendelser/klager fra naboer.

Boligen er bygd i 3 moduler med 10 leiligheter, 6 + 4 og en modul med personalbase og fellesstue, kjøkken og toalett. Etter hvert så vi nødvendigheten av å forsterke leilighetene fysisk med f.eks. veggene fra gips til baderomsplater som er mer robust. Badene har blitt utstyrt med stålvask og toalett i stedet for porselen. Alle boenheter har egne innganger. Bemanningen er 2 på hver vakt dag og kveld alle dager, ambulant nattevakt som har tilsyn x 2 pr natt og ellers ved behov.

Alle som får tildelt bolig må ha en ROP lidelse, ingen krav til rusfrihet. Det er ikke tillatt å ruse seg på fellesareal eller uteområdet. Kriseplaner utarbeides individuelt og ofte i samråd med spesialisthelsetjenesten (ACT, DPS)

Trinn 2
Enhetsleder og fagleder startet kartlegging av den eksisterende personalgruppen med tanke på hvem som var interessert og engasjert i å jobbe med målgruppen for å danne et team rundt disse brukerne.

Trinn 3
Personalgruppa sammen med enhetsleder og fagleder startet arbeidet med målformuleringer for tilbudet samt dro på studietur til København for å få inspirasjon samt høste erfaringer fra lignende tilbud der.

Trinn 4
De som flytter inn i Søbstadveien må inngå klare avtaler med gjensidige forpliktelser. Alle får individuell oppfølging med tydelige rammer og struktur. Det er utarbeidet et informasjonsskriv som gjelder spesifikt for boligen.  Beboerne signerer på at de har mottatt og forstått innholdet.  Tett samarbeid med PART (psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam), politi, ACT-team, Trondheim Eiendom- bomiljø.

Bemanningsnorm alltid 2 sammen på jobb for å ivareta sikkerhet og trygghet til ansatte. Vi etablerte kameraovervåkning på området rundt boligen som var uoversiktlig for beboere og personell, kameraene viser øyeblikksbilder og gir en økt trygghet for begge parter.

Relevant lovverk

 • Helse og omsorgstjenesteloven.
 • Pasient og brukerrettighetsloven. Vi tok ellers utgangspunkt i ROP retningslinjene.utarbeidet av Helsedirektoratet.
 • Ingen paragrafer som vi er kjent med som er spesielt relevant, ROP retningslinjene viser til ulike paragrafer under besrkivelse av ansvar som ligger til kommune og spesialisthelsetjeneste.

Finansiering

Finansiert av kommunal ramme, delfinansiert av prosjektmidler fra Fylkesmannen til kommunalt rusarbeid til fellesmåltider og aktivitetstilbud.

Suksessfaktorer

 • Tett oppfølging fra personalet i boligen med tydelige rammer og struktur
 • Dedikert personalgruppe med genuin interesse og engasjement for målgruppen
 • Gode samarbeidspartnere, politi og Trondheim Eiendom, ACT og PART

Utfordringer underveis

 • Naboforhold og nærmiljø med tanke på utrykning av brann, politi og ambulanse
 • Antall brukere, 10 er i meste laget bomiljømessig
 • Besøkende i brukernes leiligheter som har skapt uro og uheldige situasjoner

Tips til andre

 • Kartlegge egnet beliggenhet av bolig, samt risikofaktorer i forhold til nærmiljøet
 • Kartlegge egnethet i boligmassen, det må være god oversikt fra personalbase ut mot området
 • Tilpassing av fysiske forhold i bolig, forsterkning av byggemateriell samt størrelse på leiligheter, bedre med små enn store leiligheter.
 • Personell med kompetanse på psykisk helse og rus, medisinkompetanse, relasjonskompetanse, personlig egnethet må prioriteres høyt.
 • Klare og realistiske målsettinger for tilbudet

Rapporter

Søbstadveien Prosjektrapport ernæring og kosthold

Publiserte artikler

Slik bruker du Brøset Violence Checklist

Kartleggingsverktøy innen rud og psykisk lidelse - Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Videreføring av arbeidet

Fortsatt i drift etter 4 år.

Vedlegg

Søbstadveien_bilde Søbstadveien Informasjonsskriv

Midlertidige endringer av praksis

Her i veiviseren har vi samlet all relevant informasjon og lenker fra direktoratene rundt tiltak og endringer av praksis knyttet til pandemien.

Denne informasjonen er samlet for deg som jobber på bolig- og tjenesteområdet.  

Vis informasjon