Leie til eie for unge i Lillebyen borettslag TOBB

Eksteriør Lillebyen borettslag.
Ansvarlig aktør:
TOBB i Trondheim
Kommunestørrelse:
Stor
Sted:
Trondheim
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Formålet med Leie-før-Eie er at TOBB medlemmer som per i dag mangler tilstrekkelig egenkapital skal komme i posisjon til å kjøpe egen bolig. Leie-før-Eie er forbeholdt medlemmer i TOBB som ikke eier eller har eid bolig tidligere.

Resultat

 • Etablerte Lillebyen borettslag bestående av 51 leiligheter fra 30 m2 til 50 m2
 • Formidlet leilighet til 51 unge mennesker i prosjektet – aldersgruppe 25 år til 35 år
 • Standard leiekontrakt med en kjøpsopsjon (frivillig) etter 3 års leieperiode

Bakgrunn

Det er et problem for mange unge mennesker i dag at de ikke er i stand til å spare opp nok egenkapital til å kjøpe bolig, til tross for at de har tilstrekkelig inntekt til å forsvare de løpende kostnadene.

TOBB ønsker å tilby en løsning for denne gruppen av sine medlemmer med dette tiltaket som benevnes som «Leie-før-Eie». Nå får denne gruppen en mulighet til å leie en leilighet de senere kan blir eier av, og dermed komme seg inn på boligmarkedet. 

Målsettinger

 • Etablere et boligprosjekt som er tilpasset økonomien til førstgangsetablerer, dvs. små -/ mellomstore leiligheter.
 • Etablere avtaler som regulerer leieforhold med kjøpsopsjoner
 • Definerte kriterier for leiepris, opsjonspris og finansieringsavtaler for leietaker/ kjøper
 • Tilby leieavtaler med kjøpsopsjon til førstegangsetablerere

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Idé og konseptutvikling
Konseptet er basert på en ide om at «prisvekst i boligmarkedet for den aktuelle enhet tilfaller leietaker og vil kunne inngå som egenkapital ved kjøp av den samme boenheten». Prosjektering.

Utvelgelsesprosess
Personer som ønsker en leilighet i Lillebyen borettslag må fullføre søknadsskjema for å delta i utvelgelsesprosessen. Personene vil først bli forpliktet til leie/kjøp etter inngåelse av kontrakt. Dette vil ikke skje før utvelgelsen er klar og kjøperne har fått tilbud om leilighet.
Dersom det er flere som ønsker samme leilighet vil den som har lengst TOBB ansiennitet på sitt medlemskap få tilbud om leiligheten først. Søkerne anbefales derfor å være åpen for flere leiligheter i prosjektet.

Inngåelse av kontrakt
Medlemmet inngår både en husleieavtale og en kjøpsavtale (opsjonsavtale) knyttet til en bestemt bolig i Lillebyen borettslag. Kjøpsavtalen (opsjonsavtale) gir medlemmet en rett (men ingen plikt) til å kjøpe den aktuelle boligen om minimum 3 år, maksimum 5 år, fra inngåelse av opsjonsavtalen. I perioden frem til boligen eventuelt kjøpes gir husleieavtalen rett til å leie boligen på vanlige markedsvilkår.

Kjøp av bolig
Boligens pris fastsettes før opsjonsavtalen inngås og fremgår av opsjonsavtalen. Eventuell prisvekst i leieperioden «tilfaller» kjøper (opsjonshaver), oppad begrenset til dagens egenkapitalkrav (jfr. boliglånsforskriften av 1.1.17) på 15 % av boligens verdi. Dersom boligen stiger i verdi i leieperioden vil verdistigningen altså bidra til at kjøper (opsjonshaver) opparbeider egenkapital. 

Prisen for boligen oppjusteres kun for det tilfelle at egenkapitalkravet overstiges som følge av boligprisvekst. I så fall oppjusteres prisen kun med det overskytende, slik at opsjonshaver i alle tilfelle «beholder» prisveksten på inntil 15%.

Et eventuelt kjøp av boligen er frivillig. Dersom opsjonshaver ikke skulle ønske å kjøpe boligen, eksempelvis som følge av boligprisfall, står opsjonshaver fritt i så måte. Husleieavtalen gir uansett medlemmet en leierett i 5 ½ år med ordinær oppsigelsestid på 3 måneder i leieperioden. 

Relevant lovverk

 • Borettslagsloven
 • Husleieloven
 • Avhendingsloven
 • Bustadoppføringsloven
 • Boliglånsforskriften
 • Avtaleloven
 • Sameieloven
 • Aksjeloven
 • Alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper

Finansiering

TOBB etablerer en finansieringsavtale for den enkelte leietaker/kjøper som er definert ut fra opsjonspris og verdiutvikling i henhold til en boligprisindeks for det aktuelle området. Avtalen garanterer leietaker finansiering i perioden fra 3 år til 5 år under forutsetning av at egen sparing og verdiutvikling på boligen tilfredsstiller krav til egenkapital.

Suksessfaktorer

 • Etablere et egnet prosjekt med primært små leiligheter som er egnet til formålet, dvs. minimum egenkapital
 • Forutsigbare rammebetingelser som er fordelaktige for leietaker/ kjøper

Utfordringer underveis

Ingen vesentlige

Tips til andre

 • TOBB oppfordrer kommuner/ andre til samarbeid for å etablere flere borettslag med «Leie-før-Eie» konseptet.

Vedlegg

Prospekt for Lillebyen borettslag

Søknadsskjema "Leie før eie" i TOBB, Trondheim

Videreføring av arbeidet

TOBB har aktive planer for flere prosjekter med «Leie-før-Eie» konseptet i Midt-Norge. Prosjekter er under planlegging i ulike lokasjoner, e.g. Trondheim, Stjørdal, Levanger, Verdal og Namsos p.t.