Kartlegging av kommunale boliger og etablering av boligkontor

Verdal kommune er ansvarlig for eksempelet.

Verdal. Foto: Verdal kommune

Ansvarlig aktør:
Verdal kommune
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Gjennom systematisk kommunal innsats og deltakelse i statlig finansierte utviklingsprosjekter har Verdal kommune høsten 2018 ingen bostedsløse og en bedret situasjonen for vanskeligstilte barnefamilier.

Kartlegging og veiledning av leietakere og etablering av boligkontor med oppfølging av leietakerne har bidratt til å målet om ingen bostedsløse. Bevisstgjøring rundt bosetting av barnefamilier har ført til at barnefamilier ikke lenger bosettes i kommunale boliger. I tilfeller der barnefamilier må innom kommunal bolig, tilstrebes det å finne bolig i et område som er egnet for barnefamilier, for eksempel områder uten kjent rusmisbruk.

Resultat

 • kartlegging av bostedsløse i kommunen
 • kartlegging av hvem som bodde i kommunal bolig
 • kun vanskeligstilte på boligmarkedet får tildelt kommunal bolig
 • barnefamilier blir prioritert ved tildeling av startlån
 • etablering av lokalt nettverk rundt de vanskeligstilte familiene
 • etablering av bo-oppfølgingstjeneste og boligkontor
 • ingen bostedsløse
 • få barnefamilier bor i kommunale utleieboliger
 • over 80 personer har kjøpt seg bolig og over 70 personer har flyttet over i det private leiemarkedet

Bakgrunn

Verdal kommune har ca.15 000 innbyggere, og hadde rundt 120 kommunale utleieboliger. Det har vært allment kjent at kommunen slet med en del sosiale utfordringer i kjølvannet av stor tilflytting som følge av Aker Verdals ordrer under oljeeventyret på 1970-tallet. Lokalsamfunnet hadde ønske om å integrere og ivareta alle barn og unge og familier som manglet nettverk, men på grunn av en uoversiktlig situasjon var det flere som i stor grad ble nødt til å klare seg selv.

I 2012 blir Verdal kommune med i Husbankens programarbeid. Verdal hadde 46 bostedsløse registrert under kartleggingen i 2012. I 2013 begynte kommunen systematisk å gå gjennom alle de 120 kommunale boligene. Det ble kartlagt at over 59 barn bodde i de kommunale boligene, og mange var barn av flyktninger. Barnefamiliene bodde ofte i dårlige boliger og i områder med opphopning av sosiale problemer. Dette førte til at barna ble et satsningsområde for kommunen som også var i tråd med Husbankens retningslinjer.

Målsettinger

 • Reduksjon av antall bostedsløse
 • Kartlegging av hvem som bor i kommunens utleieboliger
 • Bedre bosituasjon for vanskeligstilte barnefamilier
 • Bedre tilbud på bo-oppfølging for de som bor i kommunale leiligheter
 • Mer effektiv og samordna kommunal innsats og bruk av økonomiske virkemidler

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Kartlegging av bostedsløse
I 2012 blir det klart at kommunen har svært mange bostedsløse, og at de mest vanskeligstilte blir satt på sidelinjen ved tildeling av kommunale boliger. Kommunestyret vedtok retningslinjer der det ble beskrevet hvem som skulle ha tilgang på kommunale boliger, og at man må være varig vanskeligstilt på boligmarkedet i mer enn tre år for å få rett til kommunal bolig. I tillegg må man ha bodd i Verdal minst 1 år på søketidspunktet og ha oppholdstillatelse i Norge. 

Bo-oppfølgingstjenesten etableres
Bo-oppfølgerne fikk et bredere ansvar og bidrar til alt fra sosialisering, kosthold og ernæring, til nabokonflikter og ellers «alt mellom himmel og jord».

Boligkontoret opprettes
I tillegg til bo-oppfølging får boligkontoret også ansvar for tildeling av boliger, og boligene tildeles etter søknad i henhold til de nye retningslinjene. Ansatte ved Boligkontoret opplever at organiseringa gir en ekstra «trøkk» i arbeidet med forankring, involvering og engasjement hos administrativ ledelse, politikere og i planverk.

Boligkontoret er et lavterskeltilbud der det er lett å stikke innom uten avtale. Det består av et tverrfaglig team som jobber spesielt med barnefamilier og de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. De samarbeider tett med servicekontoret i kommunen, som forvalter Husbankens økonomiske virkemidler.

Boligkontoret har seinere byttet navn til «boligsosialt team» og blitt organisert under rus-avdelingen.

Kartlegging av hvem som bor i de kommunale boligene
Alle beboere blir kartlagt, og får besøk av en representant fra boligkontoret. De kommunale leietakerne må søke på nytt for se om de fortsatt har rett til å bo i kommunal bolig. Beboere som ikke lenger prioriteres, får hjelp til å finne et nytt sted å bo. Det avdekkes at det bor svært mange barnefamilier i de kommunale boligene. Barnefamilier blir prioritert ved tildeling av startlån, og de får hjelp av boligkontoret til å finne mer egnede hjem enten gjennom kjøp av egen bolig, eller i det private leiemarkedet.

I løpet av sju måneder kom 31 husstander over i det private leiemarkedet. Åtte husstander fikk kjøpe seg bolig og bistand til dette. Boligkontoret og NAV fikk gjort avtale slik at de som fikk kjøpt bolig ikke skulle få dobbel husleie, men fikk søke dekning for dette. Alle får tilbud om bo-oppfølging en tid etter at de har flyttet inn i egen eid bolig. De får hjelp til å lage gode rutiner på hverdagsøkonomien ved å skrive månedsbudsjett og lage regningskonto med faste trekk på løpende utgifter. Dette trygger husstandene etter kjøp, fordi de ofte er redde for å gjøre feil eller havne i et negativt spor igjen. 

De som ikke er i stand til å kjøpe eller gå over i det private leiemarkedet og fyller kriteriene for kommunal utleiebolig får vedtak på det. De blir bosatt i en tildelt bolig som boligsosialt team har vurdert best ut i fra det som er ledig. Alle som fikk nye kontrakter i de kommunale boligene blir oppfordret til fast trekk av husleie fra NAV eller lønnskonto. De får også tilbud om vedtak om bo-oppfølging. De får også hjelp til å søke bostøtte, melde adresseendring til folkeregisteret, hjelp med kontrakt og husleieregler.  

Vi har besøk etter en måned der vi ser om de trenger hjelp for å komme på plass, spør om innboforsikring er tegnet etc. I tillegg har vi årsbesøk der boligkarriereplanen blir gått igjennom. Med boligkarriereplaner blir det jobbet systematisk for å få en god oversikt over alle som bor i vår portefølje og veien videre for de. 

Deltagelse i Husbankens læringsnettverk med fokus på vanskeligstilte barnefamilier og sårbare overganger
Kommunen får tilbud om å delta i læringsnettverket «Bedre bo- og levekår for vanskeligstilte barnefamilier». Kommunen deltar med stor faglig bredde i nettverksarbeidet, noe som bidrar til sterkere fokus på arbeidet med å bedre situasjonen for sårbare familier. I tillegg fører det til ytterligere samstemthet innad i kommunen, og til enda mer tverrfaglig og helhetlig innsats mot denne sårbare gruppa.

Etablering av et tverrfaglig samarbeid
Et nettverk som består av NAV, barnevernstjenesten, avdeling for psykisk helse og boligsosialt team jobber på tvers av etatene, med en familie om gangen, på en raskere og mer koordinert måte enn tidligere. Familiene og menneskene vi jobber med i nettverket underskriver samtykke slik at enhetene kan samarbeide bedre. Mange løsninger kan bli diskutert, og NAV har ofte en viktig rolle siden de sitter på bla. tilskuddspenger til bedrifter, avklaring av arbeidsevne, uføresøknader etc. 

NAV og Boligkontoret har møter hver 14. dag. 

Restansemøter
Boligkontoret får beskjed når en husleie uteblir, som gjør at bo-oppfølgerne kan kontakte beboer og få hjulpet de før restansen blir stor. 

 

Relevant lovverk

 • Lov om helse- og omsorgstjenester
 • Lov om pasient og brukerrettighetsloven
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • “Retningslinjer av juni 2012” gitt av kommunestyret i Verdal kommune

Sikre brukermedvirkning

Det har vært brukermedvirkning på individnivå. Boligsosialt team tar utgangspunkt i brukerens ønsker og behov. Barnefamilier som ønsket å kjøpe egen bolig (fullfinansiert- eller toppfinansiert med startlån) fikk veiledning under hele prosessen, og bestemte selv hvor og hvordan de ønsket å kjøpe bolig. Boligsosialt team har erfart at disse familiene ofte trenger mye veiledning med tanke på både pris, type bolig og beliggenhet.

Bostedsløse som skal bosettes får komme med ønsker om hvor de skal bo og hvilken type bolig de ønsker å bo i. Boligsosialt team forsøker å imøtekomme ønskene, men må se tildelingene i et helhetlig boligsosialt bilde.

Finansiering

 • Kommunale midler
 • Husbankens kommuneprogram
 • Bruk av Husbankens økonomiske virkemidler, blant annet startlån

Suksessfaktorer

 • Bo-oppfølgingstjeneste organisert i boligkontor
 • Systematisk gjennomgang og hjemmebesøk hos alle kommunale leietakere
 • Deltagelse i læringsnettverkene “Bedre bo- og levekår for vanskeligstilte barnefamilier” og “Mennesker i sårbare overganger”
 • At politikere, kommunalsjefer, virksomhetsleder og avdelingsleder tok aktiv del i styringsgruppa for prosjektet
 • Etablering av nettverk rundt vanskeligstilte barnefamilier og mennesker i sårbare overganger
 • Koordinering av kommunal innsats i tverrfaglige team
 • Prioritering av vanskeligstilte barnefamilier ved tildeling av startlån
 • Kompetansetilskudd fra Husbanken for å drive med prosjektarbeid

Utfordringer underveis

 • Organiseringen av tjenesten bør være godt gjennomtenkt. Boligkontoret har vært omorganisert to ganger under prosessen, og vi ser at organisering spiller en viktig rolle. Både med hensyn til forankring i systemet og når det gjelder hvilke brukergrupper som henvender seg til kontoret.
 • Behov for bedre differensiert boligmasse, og noe oppgradering av boligmasse, kommunen har mange enheter under samme tak og i samme område. Dette gjør det utfordrende å bosette vanskeligstilte i de kommunale boligene.

Tips til andre

 • Politisk forankring er viktig
 • God organisering av bo-oppfølgingstjeneste
 • Kartlegging av alle som bor i kommunal bolig
 • Beboere får månedsbesøk etter innflytting
 • Beboere får årsbesøk og hjelp til å lage boligkarriereplan
 • Husleie opprettes som fast trekk fra trygd/lønn
 • Beboerne får hjelp til å sette opp månedsbudsjett
 • Tverrfaglig nettverk med faste møter
 • Tett samarbeid med servicekontoret der Husbankens virkemidler er plassert

Vedlegg

 1. Kriterier for tildeling av kommunal bolig
 2. Søknadskjema for kommunal bolig
 3. Søknadskjema for booppfølging
 4. Boligkarriereplan
 5. Sjekklister for hjemmebesøk i kommunal utleiebolig
 6. Kartleggingsskjema oppfølgingsbehov
 7. Presentasjon av boligsosialt arbeid i Verdal, sep. 2018

Publiserte artikler

"Å bygge stein på stein". Gode grep i helhetlig boligsosialt arbeid for vanskeligstilte barnefamilier. Melina Røe, NTNU Samfunnsforskning. Der er det skrevet om jobben som er gjort i Verdal kommune.

Videreføring av arbeidet

Tiltaket er implementert i daglige drift i Boligsosialt team i Verdal kommune.