Gjengangerteam - bolig etter soning i Osloveien 155

Trondheim kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansvarlig aktør:
Trondheim kommune
Ansvarlig enhet:
Enhet for psykisk helse og rus, Gjengangerteam
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Osloveien 155 er en bolig for gjengangerkriminelle etter soning/behandling. Tiltaket består av 7 leiligheter og en base med fellesareal. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim fengsel, Sentrum politistasjon og Trondheim kommune. Tjeneste gis fra en personalgruppe som er sammen satt av de tre etatene.

Resultat

 • Reduksjon av rus og kriminalitet
 • Økt bostabilitet og bokompetanse
 • Fra gjengangerkriminell til ut i tiltak/jobb/aktivitet
 • Et unikt samarbeid mellom Trondheim kommune, Trondheim fengsel og politi
 • Fra prosjekt til varig tiltak

Bakgrunn

Trondheim kommune og sentrum politistasjon så at en del gjengangerkriminelle var i en evig ”runddans” mellom fengsel og kommune uten at det skjedde store endringer i livssituasjonen til den enkelte. Man så behovet for å arbeide annerledes og tettere med de som ønsket en endring.

De gjengangerkriminelle kostet svært mye for samfunnet på grunn av kriminalitet, soning, restanser og ressursbruk hos politi, kommune og fengsel. Det var ønskelig å bidra til en endring.

Målsettinger

 • Re -intergrering til det ”normale” samfunnet
 • Rehabilitering av gjengangerkriminelle
 • Nedgang i rus og kriminalitet hos de gjengangerkriminelle
 • Alle ut i en form for aktivitet eller jobb

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Gjengangerteam startet som et prosjekt med en ansatt fra Trondheim kommune og en fra politiet. Politiet kartla de 10 mest kriminelle i Trondheim kommune, og man tilbydde samtaler under soning der temaet var endring og hvordan man kunne gjøre løslatelsen bedre. Tett kontakt med øvrige hjelpeinstanser, der gjengangerteam koordinerte.

Trinn 2
Man avdekket at det var behov for egen bolig som ble drevet av Gjengangerteamet, for å kunne tilby tettere oppfølging. I starten samarbeidet man med Kirkens Bymisjon om et boligtiltak, i dag drives botiltaket, på en annen adresse, av Trondheim kommune.

Trinn 3
Fra husleiekontrakt til bo- og tjenesteavtale.

Tidligere fikk man husleiekontrakt når man flyttet inn i botilbudet. For å kunne opprettholde trygghet og rusfrihet i boligen, så man behovet for å endre dette. Fra 2014 har man tilbudt 1-årige bo- og tjenesteavtaler. (se vedlegg) I dag er det ansatte på huset dag, kveld og helg. Det tilbys aktiviteter som trening, turer, friluftsliv, konserter, forballkamp og gode samtaler. Personalbasen er åpen så lenge ansatte er på jobb. Tjenestene som gis er svært fleksible og individuelt tilpasset. Det er gode og tette relasjoner mellom ansatte og deltakerne.

Hver fredag inviteres deltakere og samarbeidspartnere til lunsj med ferske vafler. Det er åpnet hus.  Dette er for å ha ett felles samlingspunkt og for å marker avslutning på uka. Dette er et uhøytidlig treffsted for deltakere, politi, fengselsbetjent og kommunal ansatte. Her kan man få et inntrykk av stemningen på huset, og ufarliggjøre kontakten mellom deltakere og offentlige etater.

I dag består tiltak av 7 leiligheter fordelt på to hus i Osloveien 155. Dagens beboere er menn mellom 25-50 år. Alle har flere og alvorlige dommer.

Gjengangerteam følger opp de 7 som bor i botiltaket, i tillegg tilbyr de oppfølging etter utflytting.  Teamet tilbyr også oppfølging til gjengangerkriminelle, som tilhører Trondheim kommune, som bor i private boliger/ og andre ordinære kommunale boliger.

Gjengangerteam deltar også på servicetorget i Trondheim fengsel. Da kan innsatte få informasjon om hva Gjengangerteam og Osloveien 155 kan tilby.

Teamet har oppfølging før, under og etter soning. Oppfølgingene starter vanligvis under soning. Gjengangerteam opparbeider en relasjon og setter mål for endring under soning. Kontrakt om samarbeid inngås da.

Det inngås en egen samtykkeerklæring mellom deltaker, politi, fengsel og Trondheim kommune v /Gjengangerteam. Her haker man av relevante samarbeidspartnere i kommunen og andre relevante samarbeidspartnere. Denne samtykkeerklæringen tilpasses hver enkelt deltaker. Denne inngås i tilegg til den ordinære samtykkeerklæringen som kontaktbetjent i fengsel skal tilby den innsatte ved oppstart soning.

Selv om man mister boligen i Osloveien 155 på grunn av rusing, kan man fortsatt få oppfølging fra teamet. Det inngås egne kontrakter når man blir med i Gjengangerteamet.(se vedlegg) Det er krav om rusfrihet for å delta på fellesaktiviteter. Gjengangerteam tar rusprøver. Dette gjelder både planlagte prøver og stikkprøver.

Beboere i Osloveien 155 har gjennomført forvaringssurrogat (er fortsatt i forvaring, men soner siste del av forvaringen i åpen soning. Kriminalomsorg har fortsatt ansvar for den innsatte) og prøveløslatelse mens de har bodd i Osloveien 155. Det er gode erfaringer med dette. Teamet har erfaring med at det er fordel å flytte til Osloveien 155 i prøveløslatelsesperioden.

I starten var det ikke ønskelig å ha beboere med substitusjonsbehandling. I dag kan man få tilbud om bolig i Osloveien 155, selv om man får substitusjonsbehandling.(legemiddelassistert behandling) Teamet har gode erfaringer med dette.

Relevant lovverk

Se vedlagte bo- og tjenesteavtale.

For kontakt angående juridiske spørsmål om bo- og tjenesteavtaler, kontakt jurist Tone Selbæk.

Sikre brukermedvirkning

Individuelt tilpassede aktiviteter etter deltaker sine ønsker og interesser. Fokus er på den enkelte behovet og ønsker til den enkelte deltaker. Man forsøker å tilby varierte aktiviteter.

Det opprettes ansvarsgrupper for hver enkelt deltaker. Ved behov/dersom deltaker ønsker, lages det individuell plan.

Finansiering

I dag en del av daglig drift.  En stilling dekkes av Sentrum politistasjon, en av Trondheim fengsel og to av Trondheim kommune.

Driftsmidler dekkes av Trondheim kommune.

Suksessfaktorer

 • Kravet om rusfrihet. Rusprøver tas av de faste ansatte. ”Ufarliggjør” prøvetakingen.
 • Samarbeidet mellom kommune, politi og fengsel som fører til nettverksbygging og godt samarbeid.
 • Den politiansatte i teamet har en nøkkelrolle opp mot domstol, varetekt og informasjon om kriminaliteten.
 • Forankring i ledelsen fra starten av.
 • Stabilitet i personalgruppa.
 • Fleksible og individuelt tilpassede tjenester.
 • Gode og tette relasjoner.
 • Nettverk både i politi, fengsel og kommune.
 • Oppstart under soning.
 • Soningsprogresjon - fra lukket soning, rusmestringsavdeling i fengsel, åpen soning, rusbehandling til Osloveien 155. Gjengangerteam er med hele veien.
 • Bistand til å komme i gang med en form for aktivitet. Dette kan være skole, arbeid, trening, poliklinisk behandling.

Utfordringer underveis

 • I perioder er det ikke nok aktuelle kandidater til boligene.  Dette fører til tomme boliger. Årsaken er trolig kravet om rusfrihet.
 • Finansiering fra fengselet.
 • Manglende innbetaling av husleie.
 • Trondheim kommune blir kontaktet for sent i soningsforløpet.
 • At alle parter (Trondheim fengsel, politi, Trondheim kommune) kjenner sine ansvarsområder og roller, og bidrar aktivt.

Tips til andre

 • For små/mindre kommuner: Vurder interkommunale samarbeid med klare avtaler.
 • Samarbeid på tvers av etater må forankres i ledelse og skriftliggjøres.

Rapporter

Gjengangerteam Prosjektevaluering_Det er ikke kortgutter

Publiserte artikler

Gjengangerteam Prosjektevaluering: Det er ikke korgutter (Denne rapporten finnes også som vedlegg)

Videreføring av arbeidet

Er i vanlig drift.

Vedlegg

Gjengangerteam Inntaksrutine Osloveien 155 Gjengangerteam Kontrakt Gjengangerteam Samtykkeerklæring 2015 Gjengangerteam Forløpskart Gjengangerteam Bo og tjenesteavtale Osloveien 155 Gjengangerteam Samarbeidsavtale Trondheim kommune, fengsel og politiet Gjengangerteam Fritak fra taushetsplikt