Fagressursgruppe Bolig - Tverrfaglig samarbeid

Trondheim kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
Ansatte i Trondheim kommune

Silje Eikås, Maria Kenza Hlimi og Jens-Martin Garshol i Trondheim kommune

Ansvarlig aktør:
Trondheim kommune
Ansvarlig enhet:
Helse- og velferdskontor
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Fagressursgruppa skal være kompetanseforum innen boligsosialt arbeid og bidra til å sikre helhetstenkning i forhold til personer med ulike boligbehov. Fagressursgruppe bolig er en byomfattende ressursgruppe som består av representanter fra Helse- og velferdskontor, NAV, Enhet for service og internkontroll -tildeling og bomiljø, Trondheim eiendom- drift og forvaltning. Fagressursgruppe bolig er en ressursgruppe for det boligsosiale arbeidet i Trondheim kommune.

Gruppa sikrer godt samarbeid mellom bydelene og etatene, likebehandling av saker, diskusjon av prinsippsaker, binger problemstillinger inn til overorda ledelse, utarbeider rutiner, opplæring av saksbehandlere, kartlegging av boligbehov og boligbestilling til rådmannen.  Gruppa har oversikt over boligsituasjonen i Trondheim kommune både på private og kommunalt markedet.

Resultat

 • Laget et knutepunkt for det boligsosiale arbeidet i kommunen
 • En reduksjon av og bedre oversikt over ventelisten på kommunal bolig
 • Bedre informasjon til innbyggerne gjennom Boligsøkerkurs, informasjonsmaterielle og samarbeid mellom NAV og Helse- og velferdskontor
 • Lik behandling av boligsøkere på tvers av bydel
 • Utarbeiding av saksbehandlingsveileder og nye rutiner
 • Gode rutiner restanser, midlertidig bolig, forhindre utkastelser
 • Høyere kompetanse blant kommunens ansatt på boligsosialt arbeid
 • Fagstøtte for rådmannens ledergruppe

Bakgrunn

 • For lite koordinering mellom bydeler og etater
 • Ulik praksis mellom bydeler
 • Lange ventelister med mange uavklarte boligbehov
 • Boligbestillingen var ikke basert på dagens situasjon
 • For stort gap mellom rådmannsnivå og forvaltningen

Målsettinger

Fra fagressursgruppen sitt mandat:

 • Sikre lik praksis i alle bydeler
 • Sikre nettverk med fast deltakelse fra ESIKT og NAV
 • Deltakerne har ansvar for sitt område internt i egen enhet ved å spre informasjon og være formidler av kompetanse og ved å gi råd og støtte innen området til sine kolleger
 • Oppdatere og publisere nye prosedyrer og informasjon
 • En arena der man kan ta opp enkeltsaker/case
 • Drøfte prioriteringsnøkkel en gang i året

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Ledernettverk i Helse- og velferd tok initiativ til å opprette fagressursgruppe bolig.

Trinn 2
Mandatet ble forankret i Rådmannens fagstab og ansvarlig ledelse innen Helse- og velferd og NAV.

Trinn 3
Faste representanter fra alle bydeler på Helse- og velferdskontor og NAV, Enhet for service og internkontroll ble oppnevnt. Representanter fra Rådmannens fagstab og Trondheim eiendom deltar ved behov. Faste møter en gang per måned.

Trinn 4
Rapportering hvert halvår på hva gruppa har jobbet med og plan videre. Denne sendes til rådmannens ledergruppe og brukes aktivt i gruppa.

Finansiering

En del av daglig drift.

Boligsøkerkurs er finansiert av Husbanken.

Suksessfaktorer

 • Foranking i ledelsen
 • Strukturell rapportering
 • Tydelig møteledelse
 • Oppgaver fordeles på medlemmer og gjennomføres mellom møtene
 • Egen arbeidsgruppe for arbeid med rutiner
 • Synliggjøring av resultat

Utfordringer underveis

 • Faglig motstand fra enkeltpersoner på at retningslinjene og veileder for kommunale boliger skal følges.
 • Arbeidsmengde.
 • Få forståelse utad for viktigheten av det boligsosiale arbeid.

Tips til andre

 • Prioriter det boligsosiale arbeidet.
 • Tenk tverrfaglig- viktig at mange i kommunen skal ha kunnskap om dette.
 • Synliggjør at boligsosialt arbeid gjennomsyrer hele Helse- og omsorgsområdet.
 • Sørg for tilstrekkelig forankring i ledelsen.

Rapporter

Fagressursgruppe Bolig Rapport høst 2015 Fagressursgruppe Bolig Rapport vår 2016

Publiserte artikler

Du kan ta kurs i Veier til stabile boforhold

Du kan lese om Veien til egen bolig

Videreføring av arbeidet

Fagressursgruppe bolig skal bestå og skal arbeide mer med fokus på kvalitet på saksbehandlingen og opplæring av ansatte.

Vedlegg

Fagressursgruppe Bolig Veien til egen bolig Fagressursgruppe Bolig Retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling 2011 Fagressursgruppe Bolig Veileder for søknadsbehandling og tildeling Fagressursgruppe Oversikt over rutiner på boligområdet i Trondheim kommune Fagressursgruppe Revidert veileder etter høring 10 11 2015