Enslige mindreårige flyktninger - Introduksjons- og kvalifiseringsprogram

Trondheim kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Jente kaster stein i sjøen
Ansvarlig aktør:
Trondheim kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Implementering av særskilte opplæringstilbud til bosatte enslige mindreårige (EM). Informasjons- og kvalifiseringsprogrammet består i dag av tre deler: Samfunnsguide – veileder for alle bosatte enslige mindreårige, veileder for ansatte miljøterapeuter, samt årsprogram for bosatte unge 16-20 år.

Arena for kvalifisering lagt til skole (voksenopplæring Helse- og velferd) og felles EM base (Oppvekst). Dette er etablert som et obligatorisk program. I tillegg har EM basen øvrige opplæringstilbud som er basert på frivillighet.

Resultat

 • Felles strategier for alle kommunale tiltak ved opplæring og veiledning etter bosetting.
 • Sikret deltakelse og opplæring av alle bosatte gjennom aktiv opplæring i tiltak, skole og felles arena EM base.
 • Bosatte enslige mindreårige får gode verktøy for kvalifisering i Norge, og der de selv kan være aktive gjennom bruk av Samfunnsguide og deltakelse i gruppetilbud og kurs.
 • Økt mestring og integrering gjennom trening på sosiale ferdigheter, kunnskaper om kropp og helse, botrening, lov og rett, arbeidslivsopplæring, kunnskap om økonomistyring, og økt tilhørighet gjennom aktiv deltakelse i fritid og nærmiljøkunnskap.
 • Psykoedukasjon for ungdommer 16-20 som del av skoletilbudet og med veiledere fra helsetjenesten (samarbeid flyktingehelseteam og helsesøstertjeneste). Fører til innlæring av grunnleggende helsebegrep, forståelse av psykisk og fysisk helse, og kunnskap om egen kropp og helse.
 • Lavterskeltilbud for veiledning og støtte til innvandrerungdom på skolearena med miljøterapeut tilgjengelig og som viktig samarbeidsledd mellom Barne- og familietjenesten og skoletilbud.
 • Gruppebaserte kurs som gir økt sosial forståelse og kommunikasjonsferdigheter gjennom bruk av ART (aggression replacement training) og SPT (sosial persepsjonstrening) og med elementer fra SBM (Brøsetmodellen). Kursene er lagt obligatoriske både i skole og i EM basens fellestilbud. Gruppekurs fører til økt toleranse mellom kulturer/verdier og fremmer likeverd og gir ungdommene bedre utgangspunkt for å håndtere utfordringer i det norske samfunnet.
 • Sikre leksehjelptilbud i felles gruppe på skolens arena – med frivillige og faste ressurser. Leksehjelptilbud gir også tilbud om varmt måltid to ganger pr. uke for skoleelever og ansatte, noe som bidrar til et godt miljø i skolen. Et organisert leksehjelptilbud styrker skoleinnsatsen, gir ungdommene tillit til voksne hjelpere og bidrar til stabilt og sunt kosthold.
 • Boligkurs – grunnleggende rettigheter og plikter i to deler, som er lagt til enslige mindreårige spesielt i EM basen. Bolig og miljø er kurstema som arrangeres i samarbeid med INN (Kvalifiseringssenter for innvandrere). Kurset gir kunnskaper om forventninger og plikter i forkant av at ungdom skal ut og bo i egen bolig slik at han og hun kan mestre dette på en god måte.
 • Trafikalt grunnkurs i voksenopplæringens tilbud i grunnskolens siste skoleår. Kurset gir ungdommene muligheter inn mot arbeidslivet som de ellers ikke ville prioritert av økonomiske hensyn.
 • Søvnhygiene. Eget kurs tilpasset enslige mindreårige og som er lagt til EM basen med helsepersonell som aktører. For de unge er dette et fellestema med stort behov for hjelp til å mestre og få veiledning i.
 • Kurs i arbeidsliv og jobbsøking, i samarbeid med JobbX og LO. I tillegg til bistand til arbeidspraksis i EM basen og gjennom tiltakene er dette en viktig kvalifisering til arbeidslivsdeltakelse så tidlig som mulig.
 • Lover og regler i Norge, med veiledere fra politiet. De unges rettigheter og plikter etter Grunnloven og viktige tema som strafferett, seksuell lavalder, rusmidler, vold osv. er grunnleggende kunnskaper alle skal ha. Her unngår en misforståelser og en kan forebygge lovbrudd, og ungdommen blir kjent med politiet.
 • Økonomikurs, i samarbeid med NAV Østbyen. Nødvendige kunnskaper for selvstendighet.
 • Innføring i aktiv fritid og nærmiljøkunnskap – bosatte sikres informasjon for å ta gode beslutninger og føle tilknytning til nærmiljø/egen by.

Bakgrunn

Utgangspunktet var i første fase målgruppens behov for økt opplæring i kommunikasjon og språk i norsk kontekst for enslige mindreårige flyktninger. De hadde også behov kunnskap om grunnleggende helsespørsmål, egen kropp og en styrking av skolearbeidet. De manglet leksehjelptilbud og særskilt oppfølging i skole.

Andre fase kom naturlig som ledd i raskere bosetting og at de enslige mindreårige fikk lite eller ingen før-kunnskap om systemforståelse, det norske samfunnet og ulike viktige tema i mottaksfase før bosetting. Kommunen laget da et eget informasjons- og kvalifiseringsprogram som en naturlig påbygning av det som allerede var etablert i samarbeid med skolen, med økt kurstilbud og egen samfunnsguide for de bosatte, for å kompensere for denne situasjonen og møte de utfordringer dette ga.

Målsettinger

Hovedmål:

 1. Ungdommen mestrer hverdagen når det gjelder å bo og forsørge seg selv.
 2. Ungdommen er selvstendiggjort og inkludert i samfunnet og har et godt sosialt nettverk.
 • Veilederen skal være et hjelpemiddel for kontaktperson/miljøterapeut til å sikre at ungdommene får felles informasjon og opplæring på vesentlige livsområder.
 • Samfunnsguiden skal være en støtte og et oppslagsverk som gir kunnskap som bidrar til at ungdommene lettere kan møte livet i Norge og bli raskere selvstendige.
 • Årsprogrammet er kvalifisering i tillegg til norskopplæring, samfunnskunnskap og grunnskoletilbud. Ungdommene som bosettes uten familie får et helhetlig og tilpasset opplæring som gjør at de raskest mulig   mestrer de 6 livsområdene fysisk og psykisk helse, å bo i egen bolig, sosiale ferdigheter, familie og nettverk, fritid og deltakelse, samt skole og arbeidsliv. 

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1: Etablere og gjennomføre første fase (høst 2011-vår 2014)

 • Planlegge innhold i tilbudet i tråd med ungdommenes behov og erfaringer fra EM tiltak, skole og helsetjeneste i kommunen.
 • Sikre informasjon og samarbeid med voksenopplæringen (ledelse, alle ansatte samt utøvende ansatte). Forankre planer.
 • Sikre informasjon og samarbeid med helsetjeneste (ledelse og utøvende ansatte).
 • Rekruttere frivillige ressurser og faste på oppdrag –sikre avtaler.
 • Sikre opplæring for ansatte slik at tilbud kan gjennomføres i BFT, Omsorgsenheten og i Voksenopplæringen, Helse- og velferd.
 • Sikre finansiering i samarbeid med rådmannen.
 • Sikre forankring internt i egen organisasjon i BFT (rådmann, enhetsleder, alle fagledere og ansatte), styringsgruppe og arbeidsgruppe, møtestruktur og rammer.
 • Sikre ansvar for gjennomføring av tilbud, koordinering, ansattes oppgaver og ansvar og sikre deltakelse fra ungdom, informasjon og evaluering av tilbud.
 • Fast evaluering halvårlig første 3 år (prosjekt) og sluttevaluering.

Trinn 2: Etablere andre fase:

 • Videreføring av eksisterende tilbud, og utvidelse av tilbud gjennom forankring hos rådmann, enhetsleder:
 • Evaluering etter første fase og forslag på helhetlig informasjons- og kvalifiseringsprogram lagt frem som grunnlag for konklusjon i felles møte: Konklusjon: Videreføring og utvidelse.
 • Finansiering sikret av rådmannen over 3 år i ordinært budsjett.
 • Informasjons- og kvalifiseringsprogrammet gjennomføres og evalueres fortløpende.
 • Det opprettes programteam som består av ansatte på tvers av tiltak og med ansvar for hvert sitt hovedprogramområde.
 • Ansvar for årsprogram i informasjons- og kvalifiseringprogram lagt til EM basen.
 • Felles gjennomgang med alle ansatte om veileder, bruk av samfunnsguide og gjennomføring av årsprogram.
 • Deltakelse dokumenteres i ACOS og rapporteres ved årsavslutning i årsrapport resultatindikatorer.

Sikre brukermedvirkning

Drøftet med Brukerrådet for enslige mindreårige flyktninger i kommunen, som sluttet seg til Informasjons- og kvalifiseringsprogrammet.

Finansiering

Første fase var en kombinasjon av bruk av ekstratilskudd fra IMDi for den enkelte deltaker, og bruk av fondsmidler. Egeninnsats har vært koordinering og prosjektansvar. Deler av kursinnhold og kursansvar er nå lagt inn i ordinært budsjett, mens noe (fram til våren 2017) fortsatt er finansiert over fond. Enhetsleder for Omsorgsenheten er ansvarlig for å sikre tilbudet i samarbeid med skole og andre aktører, sikre evaluering, og å sikre tilleggsfinansiering fra rådmannen.

Suksessfaktorer

 • Idé og tiltaksutvikling ligger på en person eller et begrenset team med hovedansvar. Sikrer at en gjennomfører målsetting og visjon, sikrer samarbeid, og sikrer oppstart og praktisk gjennomføring.
 • Forankring. Ideer og forslag bør forankres hos de som jobber tettest på målgruppen – i barneverntiltakene og i skolen – lytt til kompetente ansatte og trekk ut det viktigste i arbeidet videre.
 • Samarbeidsvilje og samarbeidsevne fra viktige aktører i prosjektet (fagleder skole, sosialrådgivere og lærere i skole, miljøterapeuter og ledelse i BFT, rådmann, og andre). Uten god kommunikasjon faller gode ideer i fisk.
 • Å være realitetsorientert – nye tiltak tar tid å etablere. En vil alltid møte på utfordringer underveis. Det gjelder å takle disse på en god måte, og være fleksibel, og også være endringsvillig – vi må basere tiltakene og tilbudet på de unges behov og de erfaringer alle parter gjør underveis.
 • Å være strukturert: Faste møter, god møtestruktur, sikre fremdrift og sikre dialogen med nødvendige aktører, finansiering, kursholdere og andre.
 • Sikre deltakelse – være tett på fra de operative ansatte nærme ungdommene – sosialrådgiver og lærere i skolen, miljøterapeut i skolen, kontaktpersoner/miljøterapeuter i alle EM-tiltak, EM basens team.

Utfordringer underveis

 • Skifte i stillinger (samarbeidspartnere og egne ansatte). Nye ansatte krever ekstra opplæring og en må sikre at de får samme eierforhold til tilbudet.
 • Dersom møter og tett dialog ikke ble holdt med jevne mellomrom kunne det oppstå informasjonssvikt. Møteplaner og telefonisk kontakt var nødvendig særlig i oppbyggingsfase første del.
 • Ansatte som blir personlig engasjert og involvert bør forberedes godt og delta der det gjøres beslutning om endring som angår dem slik at det ikke oppstår misnøye.

Tips til andre

 • Start med et grundig gjennomtenkt konsept: Hva er behovet, hvilke aktører må delta, hva er tidsperspektivet og hvem skal ha ansvar?
 • Sikre forankring hos kommunens ledelse, hos samarbeidspartnere og i egen virksomhet.
 • Sikre at en har et team som har kompetanse og vilje og evne til å gjennomføre og som samarbeider godt
 • Tenk fagutvikling: Sikre gode evalueringsrapporter, dokumentasjon underveis og etter gjennomførte kurs, være endringsvillig og fleksibel i forhold til resultater i evaluering.

Rapporter

Min samfunnsguide ferdig