Husvert og miljøterapeutisk oppfølging for enslige mindreårige flyktninger

Trondheim kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Tre ungdommer ror i båt.
Ansvarlig aktør:
Trondheim kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Privat hybel med husvert tilbys ungdommer som kan bo for seg selv, men som ønsker og trenger noe hjelp og støtte. En husvert er voksne /familier som leier ut hybel/leilighet tilknyttet egen bolig, og som kan bistå leietakeren (ungdommen) i forhold til samtaler/ kontakt, aktiviteter, støtte og oppfølging i begrenset omfang.

Bakgrunn

 • Ønsket om å finne et bo- og omsorgstilbud der man kunne knytte til seg en familie og hvor ungdommen samtidig kunne bo selvstendig i egen hybel. En del ungdom er for sårbare til å bo alene på hybel, og trenger en trygg base. Ved at ungdommen bor i samme hus som en familie vil man minske sårbarheten og få en økt trygghet hos ungdommen.  
 • Ønsket var å utvide tiltaksvifta vår for ungdom som søker kontakt med voksne/ønsker seg familie men som ikke trenger fosterhjemløsning, samt styrke oppfølgingstilbudet i egen bolig.  

Målsettinger

 • Målgruppeanalyse – hvem trenger dette tiltaket.
 • Hvordan rekruttere husverter.
 • Få til gode avtaler med husverter – rammer i tråd med innsats.
 • Avklaring av roller for husvert og miljøpersonalet – rutiner i tilknytning til dette.
  Avklare ansvar i fht kontraktskriving, utbetalinger, godkjenning, veiledning og oppfølging av husvertene.
 • Økonomisk godtgjøring til husvert.
 • Hva slags husleiekontrakt skal vi bruke? Hvilken type oppdragsavtale skal vi bruke?
 • Sikre veiledning – lavterskel kontakt.
 • Sikre gruppeveiledning der husverter møter andre husverter og drøfter felles tema.
 • Sikre at bolig er godkjent for utleie.
 • Gjøre en god jobb – slik at flere ønsker å bli husverter for EM.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

En husvert er en familie eller enslig person som har en hybel eller leilighet til utleie, og som er interessert i og har tid til å følge opp en enslig mindreårig ungdom ca. fire timer per uke.
 1. Definere målgruppe - hvem trenger husverttiltak? I Trondheim er målgruppe for tiltaket er nybosatte enslige mindreårige i alderen 16-20 år, og ungdom som har vært i andre bo- og omsorgstilbud etter bosetting.
 2. Definere ramme for tilbudet – oppdrag, organisering, samarbeid og vilkår.
 3. Egen husvertkoordinator rekrutterer husverter gjennom annonser eller andre kontakter.
 4. Husvertkoordinator vurderer egnet bolig og rolleforforventning til oppdraget for familien. En type godkjenningsordning må lages inkl. samtale/besøk, politiattest og taushetserklæring for oppdragsavtale med husvert trer i kraft.
 5. Husleieavtale skrives med husverten, garantierklæring for husleieforhold, befaringsrapport og oppdragsavtale skrives etter godkjenning av husvert.
 6. Miljøterapeut kobles inn og rollefordeling avklares sammen med husvertkoordinator
 7. Ungdom flytter inn og har et møte med familie og miljøterapeut. Her er det ofte tolk med hos familien.
 8. Ungdommen har oppfølging av miljøterapeuten i tråd med behov.
 9. Ungdommen har kontakt med familien som avtalt i de månedlige møtene, og ved behov.
 10. Oppfølging og veiledning av familien skjer en gang i måneden. Her evalueres forrige periode, og neste måneds aktiviteter planlegges ut fra ungdommens behov. Aktiviteter kan være leksehjelp, kjøring til og fra fritidsaktiviteter, spise middag sammen, turer i nærområdet eller hjelpe ungdommen med praktiske gjøremål. I tillegg arrangeres gruppeveiledning som skjer fire ganger i året
 11. Flere familier rekrutteres og flere ungdommer får tilbud med husvert

Relevant lovverk

Lov om barneverntjenester – hjelpetiltak knyttet til dette lovverket. Bruk av KS sine satser for godtgjøring – i en forholdsvis utbetaling sammenlignet med innsats hos fosterhjem. Godtgjøring bør ikke være for høy – slik at en risikerer at familien tar på seg et større ansvar enn det oppdraget tilsier – og ikke for lav – slik at familien ikke får kompensert tilstrekkelig til å kunne yte en innsats.

Sikre brukermedvirkning

Ungdom får tilbud om husvert, og deltar i månedlige møter sammen med kontaktperson og husvert, og i egne samtaler og evalueringer med saksbehandler og miljøterapeut. Ungdom deltar i å utarbeide målsettinger og tiltak i egen handlingsplan/tiltaksplan.

Finansiering

 • Arbeidsgodtgjøring: 50 % av KS sine satser for fosterhjem.
 • Utgiftsdekning: 20 % av KS sine satser for fosterhjem.
 • Se Kommunenes Sentralforbund sine nettsider til enhver tid, og juster satsene jfr dette. I fht at tiltaket er hjemlet i Lov om barneverntjenester har tiltaket fått refusjon på barnevernutgifter fra Bufetat med 80 % dekning utover egenandel. Dekning gjelder husvertutgifter (boligutgifter og godtgjøring), livsopphold for ungdom, samt miljøterapeutisk timebasert oppfølging. 

Suksessfaktorer

 • Få til en god rekruttering gjennom annonsering og informasjonsmøter. Alternativt få til gode historier i media.
 • God rolleavklaring og avtaler.
 • Tett oppfølging av husvertene. Tett oppfølging, også på SMS, e-post, telefon, utenom de månedlige møtene er viktig for å lykkes. Avklar spørsmål knyttet til informasjonsflyt, samtykke fra ungdommen og grenseoppgang for taushetsplikt i starten av oppdraget.
 • At husvertene involverer ungdommen i hverdagslivet inkludert fritidsaktivitet, middag og turer.
 • Får innsikt i en norsk familie.
 • Lærer seg norsk fortere.
 • Får seg et nettverk raskere og kommer lettere inn i en fritidsaktivitet.
 • Egen familiterapeut som følger opp familiene.
 • Smitteeffekt av rekruttering – god innsats i oppfølging av husverter gir flere husverter – ryktebørsen skaffer oss flere interesserte. Dette er den viktigste rekrutteringskanalen vår. 

Utfordringer underveis

 • Rekruttering i perioder med økt bosetting. Noen ganger møter mange i informasjonsmøter, og andre ganger er det mer utfordrende.
 • Å finne egnet bolig der ungdommen har egen inngang og hybel i boenheten.
 • Kommunen har ikke midler til å holde på ledig husvert over et lengre tidsrom dersom ungdom ikke bosettes hurtig (tomgangsutgifter).
 • Kortere botid i mottak, hurtigere plassering i kommune gir økte utfordringer for husvertene, spesielt i forhold til språk, boferdigheter og samfunnskunnskap. Vi har også et mer begrenset grunnlag for å vurdere om dette tiltaket er riktig jfr. ungdommens behov.
 • Ungdommene som bor i husverttiltak er vurdert til å ha et økt behov for omsorg. Når det behovet ikke er der lenger eller ungdommen fyller 20 år avsluttes husverttiltaket. Hvis ungdommen ønsker å bli boende videre etter dette med en ordinær husleiekontrakt uten oppfølging, kan det være utover hva NAV dekker.
 • Mangel på tydelige rammer eller rolleavklaringer, ikke innfridde forventninger i oppdraget, eller at utbetalinger i forhold til husleie eller lignende ikke kommer i tråd med avtale.

Tips til andre

 • Egen person som koordinerer tiltaket. Sikre lik forståelse av tiltaket innad i organisasjonen.
 • Ha en god rekrutteringsstrategi – bruk av Facebook, TV, nettsider, aviskampanjer o.a.
 • Være tydelig på oppdraget og forventninger til husverten
 • Vær åpen og tydelig på hva en husvert er, slik at ungdommen kan nyttegjøre seg tiltaket.
 • Være tilgjengelig for husvertene og ha jevnlige veiledninger og evalueringsmøter
 • Sikre logistikk: Faste utbetalinger, kontraktskriving, godkjenning, politiattest innen oppstart, oppstartsmøte/bli kjent, fordele roller og ansvar på forhånd, følge opp med telefonkontakt og møter og veiledning.
 • Lag tydelige husregler, med tolk tilstede, på det første eller andre møtet med ungdommen. 

Vedlegg

Publiserte artikler

Videreføring av arbeidet

Omsorgsenheten startet husvertordningen i 2007, og i dag teller det totale antallet husverter ca. 40.  

Tiltaket er gjennomført også i andre avdelinger i enheten. Gartnerhaugen, som jobber med oppfølging av andre ungdommer i barnevernet, og blir nå kopiert av andre kommuner i forhold til tiltak for enslige mindreårige, blant annet Stavanger og Drammen. Gartnerhaugen tilbyr sine tjenester også til andre kommuner.