Byporten sør - utleieboliger for unge med funksjonsnedsettelser

Byporten sør bilde
Ansvarlig aktør:
Ringsaker kommune
Ansvarlig enhet:
Ringsaker kommune og Høyen Eiendom AS
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Innlandet
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Ringsaker kommune har inngått et samarbeid om utleieboliger med selskapet Høyen Eiendom AS. I prosjektet Byporten sør  er det inngått en tildelingsavtale for 7 boliger til unge med funksjonsnedsettelser (lån til utleieboliger til vanskeligstilte (tidligere grunnlån) og tilskudd) og tilvisingsavtale for ytterligere 5 boliger, der kommunen kan tilvise. Boligene til unge med funksjonsnedsettelser har en utforming som ligger tett opp til omsorgsboligstandard og er finansiert med lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger. Det er uvanlig å fremskaffe boliger av en slik kvalitet for denne målgruppen i privat regi uten bruk av investeringstilskudd. En privat initiativtaker har ikke tilgang til investeringstilskudd, men de har løst dette ved hjelp av lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger. Boligene er oppført til en veldig gunstig pris.

Tilskudd til utleieboliger ble avviklet fra 2023, men eksemplet får ny relevans om det kommer tilsvarende tilskuddsordninger i fremtiden. Uavhengig av finansiering er prosjektet er et et godt eksempel på offentlig og privat samarbeid for å fremskaffe gode boliger. 

Resultat

 • 7 boliger for unge med funksjonsnedsettelser, finansiert med lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger.
 • 5 utleieboliger for vanskeligstilte der kommunen har tilvisningsrett, finansiert med lån til utleieboliger til vanskeligstilte.
 • 8 utleieboliger som Høyen Eiendom AS leier ut på det åpne markedet, og som er finansiert med lån til utleieboliger til vanskeligstilte.

Kombinasjonsprosjekter. Endring fra 2022:
Fra 2022 har Husbanken satt en øvre grense på hvor mange boliger kommunen kan tilvise eller tildele til vanskeligstilte i kombinasjonsprosjekt som Byporten sør. Denne andelen er nå 40 %.
Se mer om dette under punktet gjennomføring

Byporten Sør – sentrumsnære boliger for alle - FILM from Veiviseren on Vimeo. Filmen er produsert av Fabelaktiv AS. 

Se egen teaser om filmen.  

Bakgrunn

Idéen om å etablere et eget tilbud for funksjonshemmede med stort tjenestebehov inn i en ordinær boligmasse startet med at kommunen deltok i Husbankens kommuneprogram. Dette har gitt kommunen og private utbyggere tilgang til Husbankens økonomiske virkemidler og bruk av tilvisningsavtaler.

Ringsaker kommune ønsket en økning i antall utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Overordnede kommunale føringer for dette lå i budsjett for 2015. Der står det at «i boligsosialt utviklingsprogram er det et mål å fremskaffe flere utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, både i egen og i privat regi».

En rask økning i antall tilvisningsleiligheter i Ringsaker kommune gir mulighet til å tenke nytt i forhold til hvilke andre bruker grupper enn de «tradisjonelle» kommunale boligsøkerne dette kunne være aktuelt for.

De unge med funksjonsnedsettelser bodde i hovedsak i foreldrenes bolig på ulike steder i kommunen. Dette var ikke ideelt for beboerne/ familiene, og det var kostnadskrevende og upraktisk med tanke på kommunens tjenester. De unge ønsket å bo i sentrum.

Målsettinger

 • økning i antall utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet
 • tilpassede boliger med personalbase
 • flere boliger i sentrum for unge med funksjonsnedsettelser som bor i foreldrehjemmet
 • etterkomme brukernes behov om bolig i sentrum
 • forenkle for kommunen når de skal tilby tjenester

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Ved fremskaffelse av utleieboliger med tilvisingsavtaler har Ringsaker kommune etablert et godt samarbeid med flere private profesjonelle utleiere. En av disse, Høyen Eiendom AS, ønsket å tilby kommunen utleieboliger for unge med funksjonsnedsettelser. Selskapet etablerer boligene i tilknytning til en dagligvareforretning og utleieboliger med tilvisingsavtale. Boligene har en utforming som er utviklet i tett samarbeid med kommunen.

Prosjektet tilbyr tilpassede boliger med en integrert personalbase sentralt i Brumunddal. Prosjektet er tegnet av STUDIO NSW. Løsningene gir mulighet for seng i pleiestilling med himling klargjort for takskinne. Norsk standard for universell utforming NS 11001 - del 2 Boliger er lagt til grunn for prosjekteringen.

Plantegning byporten sørPlantegning fra prosjektet med personalbase.

 

Kort beskrivelse av prosessen i kommunen: 

2015/ 2016: Ringsaker kommune skaffet seg en oversikt over unge mennesker med utviklingshemming som innen en femårsperiode ville ha behov for å etablere seg i egen bolig. Ringsaker kommune erfarte at de ville få et udekket behov på dette området. Det ble kartlagt at det var 74 personer som ville ha et behov for tilrettelagt bolig.

Høsten 2016: Ringsaker kommune innkalte til informasjonsmøter med brukere og pårørende eller verger. Husbanken var tilstede. Aktuelle leietagere kunne i møte eller i etterkant av møtet beskrive nærmere hvilke ønsker og behov de hadde framover.

Januar 2017: Ringsaker kommune startet dialog med utbygger og deres arkitekter for å avklare om dette kunne muliggjøres. Kommunen ønsket å tilpasse sju leiligheter, samlokaliserte, hvorav en av disse skulle leies av kommunene selv og benyttes som en base for tjenesteytende personell. De øvrige seks skulle tildeles brukere etter deres ønske og i dialog med dem.

Det ble etablert en egen prosjektgruppe som skulle jobbe tett opp mot utbygger og ulike virksomheter i kommunen. Det ble samarbeidet for å komme frem til ulike plan- og romløsninger og byggtekniske tilpasninger for å imøtekomme leietagernes behov. Parallelt med dette gjorde tjenesteytende enheter i kommunen vurdering av tjenestebehovet til de aktuelle brukerne og etablerte turnuser og bemanningsplaner.

November 2017: Husbanken ga tilsagn om lån til utleieboliger til vanskeligstilte til 20 boliger:

 • 7 av disse boligene fikk i tillegg tilskudd til utleieboliger (tildelingsavtale) og leies ut til personer med utviklingshemming
 • 5 av disse boligene har kommunen tilvisningsrett til for utleie til vanskeligstilte (tilvisningsavtale)
 • 8 boliger skulle leies ut på det ordinære markedet av Høyen Eiendom AS

Byggetiden ble beregnet til cirka 1,5 år, inkludert planarbeid og rivning av eksisterende bygningsmasse.

Tilpassinger ble gjort på syv leiligheter i 2. etasje i bygget. Kommunen leier en av disse som benyttes som personalbase og fellesareal. De øvrige seks tilpassede leilighetene leies av brukerne selv fra utbyggeren Høyen Eiendom AS. Fem boliger er på 70 m², og to boliger er på 81 m².

Leiepriser per måned ved innflytting er henholdsvis 8500 kr og 9000 kr eksklusiv kostnader til strøm/ oppvarming, vann, og eventuelt bredbånd.

Mars 2019: Alle de seks tildelingsleilighetene er fordelt. Beboerne er flyttet inn, og de er i aldersgruppen 19-24 år. Beboerne er førstegangsetablerere og har alle bodd i foreldrehjemmet frem til innflytting. Kjønnsfordelingen er fire gutter og to jenter. De har et varierende tjenestebehov, men de fleste av de har behov for stor grad av oppfølging og eller tilsyn.

Nytt fra 2022:
I forbindelse med ny forskrift om lån fra Husbanken er det innført en øvre grense/ andel på 40 % vanskeligstilte i prosjekter som har en kombinasjon av utleieboliger med tilvising- og tildelingsavtaler.

Det er fortsatt mulig å realisere gode kombinasjonsprosjekt, men det forutsettes at det også er en andel boliger for salg. Boligene selges på det åpne marked. Også disse boligene kan finansieres med lån fra Husbanken. Kommunen kan også benytte startlån til kjøp av disse.

I et nytt prosjekt, Midtbyen Palé, som er under planlegging i Ringsaker kommune, har Husbanken godkjent 40 boliger fordelt på tre formål. Fordelingen er vist på bildet under.

 

Sikre brukermedvirkning

I løpet av tre møter med pårørende om de nye mulighetene for boliganskaffelse, kom det tydelig fram at de først og fremst ønsket gode og trygge tjenester for sine barn. Tjenestene måtte også gi mulighet for et sosialt fellesskap og forebygge et liv i ensomhet. Om de skulle eie eller leie boligen var av mindre interesse. Men de ønsket bistand fra kommunen for å komme i kontakt med andre som de kunne bo sammen med, eller i nærheten av deres barn.

Ringsaker kommune fulgte opp med én-til-én møter for de som ønsket dette i ettertid, og kommunen endte opp med konkrete ønsker fra 5-6-aktuelle brukere i målgruppen.

Finansiering

 • 13 boliger med tilvisingsrett fra 2. – 6. etasje. 85 % finansiering med Husbankens lån til utleieboliger til vanskeligstilte på totalt kr 34 580 000
 • 7 boliger med tildelingsrett i 2. etasje. 85 % finansiering fordelt på Husbankens lån til utleieboliger til vanskeligstilte på kr 12 936 000 i tillegg til tilskudd til utleieboliger på kr 5 676 000

Utfordringer underveis

 • Byggefeil: Terskelhøyde på 6 cm måtte utbedres av entreprenør.

Tips til andre

 • Tidlig kontakt med Husbanken.
 • Orientering for lokale bransjeaktører og tett oppfølging under hele prosessen.

Vedlegg

Videreføring av arbeidet

Mange elementer fra dette prosjektet videreføres i et større sentrumsprosjekt i Brumunddal som heter Midtbyen palé.

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon