Boligtjenesten i Drammen kommune

Drammen kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

Ansvarlig aktør:
Drammen kommune
Ansvarlig enhet:
Kontor for tjenestetildeling og samordning - Boligtjenesten
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Buskerud
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Drammen kommune har fått til et relativt velfungerende samarbeid med Kriminalomsorgen, der innsatte blir godt fulgt opp av kommunen ved behov for bolig. Eksempelet beskriver også hvordan Drammen har jobbet med organiseringen og internt samarbeid på tvers for å gi god oppfølging av boligsøkere.

Resultat

 • Mest mulig informasjon om de innsatte og deres behov
 • Best mulig egnet bolig og bomiljø for den løslatte
 • Per 03.06.2016 er det 6 søknader som er under behandling fra innsatte som skal løslates, og 2 stykker som har fått godkjent søknaden og blitt bosatt i kommunen i 2016.

Bakgrunn

Bystyret i Drammen vedtok en i 2012 en boligsosial handlingsplan for 2012-2014. Det boligsosiale arbeidet var knyttet opp mot 3 strategier:

 • Flere skal eie
 • Færre bostedsløse
 • Alle kan bo

Under strategien” Færre bostedsløse” er tiltak 2.7 : ”I planperioden skal samarbeidsrutiner med annen linje tjenesten videreutvikles og etableres. Rutinene skal sikre god overgang til bosetting etter utskriving fra institusjon eller løslatelse fra fengsel.”

Det ble laget en ny boligsosial handlingsplan i 2015 som gjelder for 2015-2018, den nye handlingsplanen er en revidering av den fra 2012-2014.

2013: 10 innsatte som søkte og fikk kommunal bolig i 2013 og 5 innsatte som fikk avslag på bolig i 2013.

Målsettinger

Drammen kommunes boligsosiale handlingsplan 2015-2018 har som hovedmål at alle skal bo trygt og godt, og for å nå målet arbeides det etter fem strategier:

 • Flere skal eie
 • Færre bostedsløse: En av strategiene her er at det er Boligtjenesten som har oppfølgingsansvar for den boligsosiale avtalen mellom Kriminalomsorgen og Drammen kommune/NAV. Det oppnevnes én kontaktperson i Boligtjenesten (Vi har valgt å ta to for å ikke være sårbare ved sykdom, ferie, etc.) og én i NAV for å ivareta oppfølgingen. Kontaktpersonene utgjør et team som kan gjøre overlappende arbeid ved behov.
 • Alle kan bo
 • Selvbestemmelse
 • Tilpasning av bygg

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Drammen kommune har fått til et relativt velfungerende samarbeid med Kriminalomsorgen, der innsatte blir godt fulgt opp av kommunen ved behov for bolig. Når kriminalomsorgen trenger informasjon om Drammen, er dette lett tilgjengelig på nettsidene.

Boligtjenesten i Drammen kommune ble opprettet høsten 2011 som et delprosjekt i det boligsosiale utviklingsprogrammet. Bakgrunnen for opprettelsen var å samordne og tydeliggjøre ledelsen av kommunens boligsosiale arbeid. Boligtjenesten har 19,5 årsverk og medarbeidere fra Drammen Eiendom KF, NAV, Senter for rusforebygging, psykiske helsetjenester og Kontor for tjenestetildeling.

Virksomheten Kontor for tjenestetildeling og samordning som Boligtjenesten ligger innunder, er en stabsorganisasjon som består av tre avdelinger: Kontor for tjenestetildeling, Boligtjenesten og Administrative fellestjenester. Virksomheten er organisert rett under kommunaldirektøren.

Boligtjenesten består av mange ulike team og prosjekter, eksempler:

 • Ditt valg bolig først: Brukerstyrt oppfølging med fokus på bolig, bygget på Housing first modellen
 • Leie til eie: Innbyggere i Drammen kommune, både de som leier kommunalt og privat, kan få muligheten til å eie sin egen bolig ved bruk av startlån fra Husbanken
 • Boligkonsulenter: Behandler søknader om kommunal bolig og tildeler mest mulig egnet bolig til søkers behov
 • Restansegruppe: Følger med på restanser til leietakerne og tar kontakt med oppfølgingsvirksomheten for å kartlegge hvorfor det er blitt restanse, og hvordan det kan løses.

Her beskrives rutinene rundt samarbeidet mellom de som søker bolig og kommunen:

 • Boligtjenesten skal ha alt av søknader om kommunal bolig
  • Dersom NAV får kjennskap om et behov av kommunal bolig (via telefon, eller via NAVs søknadsskjemaer etc.) må Boligtjenesten få beskjed snarest.
 • Boligtjenesten har ansvar for all nødvendig dokumentasjon i forhold til søknad om kommunal bolig.
  • Boligtjenesten kan også be om nødvendig dokumentasjon som NAV trenger til sine søknader, men da må Boligtjenesten få en liste over hvilken dokumentasjon som må være fremlagt for å kunne behandle diverse søknader.
 • Når Boligtjenesten har fått all dokumentasjon, og det er sannsynlig at personen er i behov av en kommunal bolig, sendes all dokumentasjon og en faglig vurdering ned til NAV. Boligtjenesten forventer da at disse faglige vurderingene blir behandlet omgående med en frist på 2 uker.
 • Ved behov for oppfølging fra andre virksomheter enn NAV, som for eksempel Senter for rusforebygging, psykisk helse, tar Boligtjenesten kontakt med boligkoordinatoren i aktuell virksomhet. Det vil også bli sendt en faglig vurdering dit med samme frist på to uker.
 • Når Boligtjenesten får tilbake de faglige vurderingene, og det er klart at søker er i behov av en kommunal bolig vil det bli fattet et vedtak om tilsagn.
  • Dersom søker ikke fyller Boligtjenestens vilkår, og det er vurdert at søker ikke er et unntak, fattes det et avslag.
 • Boligtjenesten har et tildelingsmøte hver uke hvor saksbehandlerne drøfter om hvilke personer som har tilsagn som skal få tilbud om en ledig bolig (hver uke kommer det en liste over ledige boliger).
 • Når en person får tilsendt et tilbudsbrev i posten, så venter Boligtjenesten på at vedkommende skal takke ja eller nei. Takker de nei så kan tilsagnet på kommunal bolig falle bort. Takkes det ja til tilbudet så avtaler Boligtjenesten et kontraktsmøte.
 • Når det gjelder de innsatte så er det dialog med den innsatte/sosialkonsulenten om at Boligtjenesten kan gjennomføre kontraktsmøte, og innsatt får nøklene til boligen, samme dag de blir løslatt.

I den nye boligsosiale handlingsplanen, punkt 3.4, så fremkommer det at behovet for tjenester skal være avklart før tildeling av kommunal bolig. Dersom den innsatte er kjent i det kommunale hjelpeapparatet så krever Boligtjenesten en oppfølgingsplan som beskriver hvilken oppfølging virksomheten tilbyr, hyppighet og hvem som kan kontaktes dersom det oppstår noe.

Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen og Drammen kommune, men Drammen kommune har ikke underskrevet denne.

Relevant lovverk

Forvaltningsloven

 • Forvaltningsloven gjennomsyrer også arbeidet vårt, blant annet saksbehandling, vedtak og innhentning av opplysninger i de andre offentlige organene.

Sosialtjenesteloven 

 • Flere paragrafer i sosialtjenesteloven berører arbeidet med løslatte og bistand til kommunal bolig.
 • Boligtjenesten samarbeider på tvers med flere virksomheter, der den største samarbeidspartneren er NAV.
 • Sentrale paragrafer i denne loven som treffer Boligtjenesten, er blant annet § 15, som omhandler Boliger til vanskeligstilte. 

Videre jobber Boligtjenesten etter Husleieloven § 11 -1 som omhandler boliger til vanskeligstilte.

Sikre brukermedvirkning

Boligtjenesten er opptatt av brukermedvirkning, dette er vektlagt så langt det lar seg gjøre gjennom hele søknadsprosessen.. Søknad om kommunal bolig sendes av søkere, med begrunnelse og opplysninger. Videre er underskrifter på fullmakt til å innhente opplysninger vektlagt. I motsetning til andre søkere er kontakten noe begrenset med løslatte. Dette løser vi på en god måte, blant annet at vi som saksbehandlere har jevnlig kontakt med sosialkonsulenter i fengselet og andre virksomheter som er aktuelle i saken.  I noen tilfeller har vi også kontakt med søker via telefon.

Drammen kommune har flere utleie- boliger, og vi utdeler etter behov og situasjon. Dersom søker er uten fast bosted eller ikke evner å finne bolig selv etter løslatelse, vil Boligtjenesten vurdere at søker fyller tildelingsvilkårene. Dette prioriteres ved tildeling. Videre ser vi om søker har vært tilknyttet hjelpeapparatet fra før av, dermed tar vi kontakt med den virksomheten som kjenner søker best. Virksomheten fyller ut deres vurdering, og ved hjelp av dette vil vi finne ut hvilken type hensyn vi må ta i forbindelse med bolig.

Husordensregler avhenger av hvilken bolig søker har fått og om dette er borettslagsboliger. Husordensreglene får søker under kontraktinngåelse. Boligtjenesten møter søker i de fleste tilfeller under kontraktinngåelse. Her kan søker stille spørsmål til kontrakt og bolig, samt ytre ønsker om forandring så langt det lar seg gjøre. Vi har ellers ingen intervjuprosess, bortsett fra kontakten gjennom søknadsperioden.

Søker har også mulighet til å klage på vedtaket.

Finansiering

 • Bostøtte
 • Sosialhjelp via NAV

Suksessfaktorer

Utfordringer underveis

Tilgjengelighet og saksbehandlingstid:

Med tilgjengelighet tenker vi på ledige boliger, opplysninger og kontakt med andre virksomheter. Boligtjenesten ønsker å motta søknaden og nødvendige opplysninger i god tid før løslatelse, slik at vi kan starte saksbehandlingen fortløpende, samt finne en mest mulig egnet bolig til søker.

Per i dag er vi to ansatte i Boligtjenesten som behandler søknader om kommunal bolig fra fengsel.

Tips til andre

Ha klare arbeidsoppgaver over hvem som gjør hva, og to som har hovedansvar for søknader fra innsatte. Fordelen ved at det er to stykker som har ansvaret er for å øke tilgjengeligheten, og være minst mulig sårbar ved sykdom, ferie etc.

Publiserte artikler

Boligsosialhandlingsplan 2015-2018

Boligsosial Handlingsplan vedlegg 9: Rapport fra arbeidsgruppe "Færre bostedsløse etter løslatelse fra fengsel"

Søknad om kommunal bolig

Videreføring av arbeidet

Boligtjenesten er i ordinær drift og stadig under utvikling med nye rutiner, flere arbeidsoppgaver og mer og bedre oppfølging.