Boindeks som metode for beboermedvirkning

Boindeks er en metode for å måle opplevelsen av å bo i en leiebolig. Indeksen måler beboernes opplevelse av selve boligen, bomiljøet, kontraktsforhold og utleieren. 

lekeplass i blokkbebyggelse
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Gjennom Boindeks-metoden innhentes kunnskap om funksjonelle, sosiale og emosjonelle sider av det å være leieboer. Dette gjøres ved å kartlegge og måle leietakers beboeropplevelse for bolig, bomiljø og kontraktsforhold, med hensikt å bedre dialogen mellom partene, ansvarliggjøre begge parter og stimulere til medvirkning.

Kunnskap om nåsituasjon er nødvendig for å sette i gang endringsprosesser hvor beboere og utleier jobber sammen for å skape et bedre og tryggere bomiljø. Gjennom å kartlegge boopplevelse og boforhold sammen med beboerne, får man innsikt som kan benyttes for å medvirke til bedre og tryggere bomiljø.  

I dette eksempelet ser vi nærmere på hvordan kommunene kan hente ut elementer av erfaringene fra utprøvingen som er gjort i noen kommuner.

Resultat

 • Kunnskap utviklet i kommuner som kan brukes direkte og indirekte for å sette i gang endringsprosesser i bomiljøer med utfordringer.
 • Aggregert kunnskap som er viktig for å kartlegge bosituasjonen i et område/kommune/på tvers av kommuner, fylker, regioner - Utvikling av boindeks for leieboliger
 • Kvantitative og kvalitative data fra grupper av beboere som ofte ikke deltar i forskningsundersøkelser, jfr. undersøkelser i Bærum, Fredrikstad og Oslo kommune.
 • Engasjerte beboere og fornøyde utleiere, jfr. erfaringer i Bærum kommune.

 

 

 

 

Bakgrunn

Det finnes begrenset kunnskap om hvordan beboere i kommunale og private utleieboliger opplever sin egen bosituasjon. I utleiekomplekser bor ofte husholdninger tett sammen og naboforholdene blir noen ganger kompliserte. Det er også mange som leier som bor trangt. Beboerne kan oppleve at det er stor avstand til utleier og utleier kan oppleve at det er liten interesse blant beboerne for å ta vare på og bidra aktivt til å bedre egen bo- og livssituasjon. Manglende samhandling mellom beboere og utleiere skaper da myter og misforståelser og dårlig grobunn for å sette i gang endringsprosesser. 

Leieboerforeningen igangsatte i 2018 utprøving av Boindeks sammen med Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet og VID Vitenskaplige høgskole som likeverdige partnere i prosjektet. For å styrke og kvalitetssikre prosjektet i Norge var det enighet om at leiebeboere måtte få en helt sentral rolle i hele gjennomføringen.

Utprøvingen av Boindeks har vært et metodeutviklingsprosjekt. I Boindeks rekrutteres medforskere, dvs.beboere i kommunale boliger og masterstudenter ved VID, for å gjennomføre spørreundersøkelser og analysere data. Metoden er hentet fra Skottland og videreutviklet og testet ut i Bærum i 2019, og i Fredrikstad og Oslo kommune samt i et samarbeid med Selvaag utleiebolig i 2020. Disse utleierne har opparbeidet seg kunnskap og erfaringer for hvordan prøve ut metoden som gir læringseffekt til andre kommuner.

Et sentralt element har vært å få opp kunnskap om leietakeres bosituasjon både på lokalt og på aggregert nivå. Det betyr at utleieren og beboerne skal få et grunnlag til å gjennomføre lokale endringer. I tillegg ønsker man at erfaringer på tvers av ulike bomiljøer (aggregerte data) skal bidra til å utvikle medvirkningen i det boligsosiale arbeidet generelt.

Målsettinger

Målet for Boindeks er å utvikle et verktøy, en boindeks, som gir kunnskap for utleiere og beboerne i leieforholdet for sammen å gjøre boforholdene og bomiljøet til et godt og trygt sted å bo.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Leieboerforeningen, Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet og VID Vitenskapelig høyskole etablerte prosjektet Boindeks. Formålet var å utvikle en metodikk for å undersøke nærmere hva som skal til for å løfte beboernes stemmer inn i en forbedring av bomiljøet. I første del av prosjektet er metoden prøvd ut i praksis. Det er gjort erfaringer med å teste ut elementene for videre utvikling og uttesting.

Det er blitt lagt vekt på å rekruttere medforskere (kommunale beboere og masterstudenter i sosialt arbeid). I prosessen har følgende blitt gjennomført:

 • Opplæring av medforskere.
 • Samarbeid med medforskere om utforming av undersøkelse.
 • Innhenting av data.
 • Analyse av data (forskere i samspill med medforskere).
 • Tolkning av data (forskere i samspill med medforskere).
 • Presentasjon av data til deltakere.
 • Drøfting av hvordan dataene kan tas i bruk - veien videre – medvirkning.
 • Gjennomføring av lokale endringsprosesser.

Hvilke resultater kom ut av undersøkelser og tiltak som ble igangsatt?

Prosjektet ble prøvd ut med medforskere i et område med kommunale utleieboliger i Bærum kommune i 2019. Beboerundersøkelsen avdekket at:

 • Beboerne ønsket å bo videre i de kommunale boligene og trivdes til tross for et til tider utfordrende bomiljø.
 • Flere av beboerne vill gjerne bidra til at området skulle bli et godt sted å bo (90% på dugnad, 66% på andre aktiviteter).

Kommunen opplevde at dette ga nyttig kunnskap for å sette i gang tiltak i det aktuelle leiekomplekset. Kommunen formidler at det er en spennende metode, inkluderende, lærerikt og kan brukes i flere sammenhenger. Igangsatte tiltak som resultat av undersøkelsen var:

 • Samarbeid ble etablert med lokalområdet, barnehage, skole etc.
 • Politikere, nærmiljø og beboere satte seg sammen i innbyggerutvalg for å finne løsninger for hele området.
 • Gårdsstyre etablert for å motivere leietakere til selv å styre utviklingen i utleieområdene. Leieboerforeningen ble engasjert av kommunen for å bistå beboerne med å organisere et beboerstyre.
 • Leieboerforeningen ga opplæring og bistand i medvirkningsprosesser mellom kommunen og beboerne.
 • Innspillene og resultatene fra prosessen gjorde det nødvendig for kommunen å omarbeide deler av planene for rehabilitering av eiendommene.
 • Fysiske tiltak ble gjennomført. Som lekeplass for barna, utskifting av heisene, oppgradering av fasade med lyssetting, etablering av felleslokaler for sosiale aktiviteter.
 • Engasjerte beboere. En medforsker har gått inn i gårdstyret og innbyggerutvalget som et resultat av at boindeksen ble gjennomført.
 • Innspill fra beboere til forbedringsområder når det gjelder bomiljø, men også til utforming av velferdsboligene.

Hvordan ta i bruk elementer av Boindeks

Boindeks er en «helhetlig pakke» bestående av flere elementer hvor en uavhengig aktør (LBF, forskere) gjennomfører prosessen i samarbeid med lokale utleiere og beboere for å sikre undersøkelsens nøytralitet og legitimitet. Kommuner kan la seg inspirere av delelementer og metoder i sitt arbeid.

 • Etablere et samarbeid med Leieboerforeningen (ev. andre beboerorganisasjoner).
 • Evt. involvere forskere etter behov.
 • Samle kjente tilbakemeldinger for å tilrettelegge for fysiske tiltak i dialog og samarbeid med beboere.
 • Lage en plan for oppfølging av resultatene
 • Gårdsstyre kan etableres.
 • Bruk av spørreskjema krever godkjennelse iht. Personvernloven.

Relevant lovverk

 • Personvernloven (innhenting av data)
 • Husleieloven

Sikre brukermedvirkning

 • Brukermedvirkninger er sterkt tilstede i hele prosjektet, gjennom medforskerne og ved måten dataene samles inn på.
 • Prosjektets målsetting er styrking av kommunale bomiljø gjennom reell beboermedvirkning.
 • Leieboere er medforskere i alle faser av prosjektet fra planlegging, gjennomføring, analyse og til oppfølging av resultatene.
 • Innsamling av kunnskap om beboernes bo-opplevelse som grunnlag for endringer gjennom reell beboermedvirkning. 

Finansiering

 • Boindeks er en pilot som ble finansiert med kompetansemidler fra Husbanken.
 • Leieboerforeningen, VID vitenskapelig universitet, OsloMet ved Arbeidsforskningsinstituttet er samarbeidspartnerne i gjennomføringen av piloten og har bidratt med kapasitet og ressurser.
 • Utleierne der undersøkelsene har blitt gjennomført  har bidratt med honorar til de kommunale medforskerne.

Suksessfaktorer

 • Kommunale leietakere og studenter som medforskere.
 • Medforskere innhenter innsikt i leietakernes vurdering og opplevelse som beboere i kommunale boliger, noe som
  • Etablerer en tillittsplattform for eierskap og tilhørighet.
  • Gir reell medvirkning for beboerne.
  • Gir reell kvalitetssikring av boligtjenester/boforhold.
  • Synliggjør beboernes ressurser og stimulerer til engasjement.
  • Bedrer eierskap til egen bolig og bomiljø blant leietakere.
 • Økt bevissthet hos utleiere – offentlige og private.
 • Mer dialog/kontakt mellom utleier og leieboere.
 • Økt kvalitet/standard på boligene.
 • Deling av informasjon om servicenivå fra utleiere og opplevd bomiljø.
 • Bedre tilpasset leiemarked til beboeres behov.
 • Engasjerer kommunen til å jobbe tverrfaglig.

Utfordringer underveis

 • Sikre rekruttering og opplæring av dyktige og engasjerte medforskere.
 • Utleiere kan oppleve at det er krevende å få dokumentert at deres boliger/bomiljø har utfordringer.
 • Utleiere er usikre på hvordan de kan følge opp undersøkelsene og hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha.  
 • Viktig med forventningsavklaring for alle parter.

Tips til andre

 • Kombinasjonen av beboere og studenter som medforskere er en viktig suksessfaktor i utprøvingen av Boindeks.
 • Partnerskap er viktig. Å sikre komplementær kompetanse fra Leieboerforeningen, forsknings- og fagmiljøer, medforskere og de lokale boligsosiale aktørene bidrar til kompetanseheving og kvalitetssikring
 • Forventningsavklaring og handlingsvillighet blant alle berørte parter.

Rapporter

Utvikling av beboerindeks for leieboliger

Publiserte artikler

Videreføring av arbeidet

 Metoden videreføres og det gjøres erfaringer i kommunene som prøver ut Boindeks. Dette eksempelet vil bli oppdatert ettersom ny dokumentasjon og erfaringsmateriale foreligger.

Vedlegg

Utvikling av beboerindeks for leieboliger