22B Kontaktsenter - studenter som rollemodeller i bofellesskap

22B Kontaktsenter er ansvarlig for dette eksempelet.

 

Tre jenter på rekke
Ansvarlig aktør:
22B Kontaktsenter
Kommunestørrelse:
Stor
Sted:
Trondheim
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

22B Kontaktsenter driver forebyggende arbeid blant ungdom i Trondheim sentrum. Målgruppen er ungdom i alderen 15 – 23 år. Tiltaket består av miljøarbeid, oppfølgingsarbeid, arbeidstrening og et boligarbeid. 22 B Kontaktsenter eies av Salem Menighet i Trondheim, og har et formalisert samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg kjøpesenter.

Resultat

 • 22B har gjennom sitt tilbud til risikoutsatt ungdom, bidratt til at den registrerte ungdomskriminaliteten i Trondheim har blitt redusert.
 • 22B bolig har bidratt til at mange ungdommer har hatt stabil bolig over flere år.
 • Noen har gått fra leie til å eie egen bolig.

Bakgrunn

Salem menighet startet prosjektet med bakgrunn i et stort innslag av barn og unge som oppholdt seg på og rundt Trondheim Torg. Mange av dem befant seg i en negativ utvikling i forhold til skolegang, rus og kriminalitet.

Målsettinger

22 B skal bidra med tid, omsorg og tilstedeværelse, redusere negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet, samt å legge til rette for sunn endring og en bedre hverdag for den enkelte ungdom. Omsorg og endring er for oss likestilte målområder.

Særskilte mål for 22B Kvalifisering:

 1. Bidra til å føre deltagerne nærmere det ordinære arbeidsmarkedet og hindre langtidsavhengighet av trygdeytelser.
 2. Gi deltagerne en aktiv og meningsfull hverdag og hindre passivisering.

Delmål:

 • Vi vil anerkjenne ungdommens menneskeverd der de er, og ikke bare i potensialet til å forandre seg.
 • Vi vil styrke og støtte ungdommen i å mestre sitt eget liv og komme i gang med å gjenskape en god forbindelse til hjemmet, skolen og en aktiv fritid. Vi vil bidra til å stoppe negativ utvikling i forhold til rus, kriminalitet, frafall fra skole og en lite hensiktsmessig sosial atferd.

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1:
22 B Kontaktsenteret, ble utviklet og iverksatt gjennom et forprosjekt fra november 2004 til våren 2006. Kontaktsenterets navn ”22 B” stammer fra Salem menighets adresse i Prinsensgate 22 b som er naboadresse til Trondheim Torg.

Trinn 2:
I løpet av våren 2006 ble det inngått et formalisert samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg kjøpesenter.
22B sin målgruppe er ungdom i alderen 15-23 år som befinner seg i risikosonen for negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet og som oppholder seg mye i Trondheim sentrum.
22B er et gatenært lavterskeltilbud for ungdom i Trondheim sentrum. Hos oss kan den som vil komme innom, uten avtaler eller forpliktelser. Tilbudet består i et treffsted på ettermiddagstid, et kontaktsenter på dagtid, et helsesøstertilbud og et kvalifiseringstilbud. I tillegg har 22 B erfart at et stabilt sted å bo er en nøkkelfaktor for å lykkes. Uten en trygg og god bosituasjon er det vanskelig å ta tak i problemer på andre livsområder. Derfor etablerte 22B i 2013 et eget botilbud for risikoutsatt ungdom.

Trinn 3:
Prosjektet har i dag fem ansatte: Daglig leder som er spesialpedagog, to miljøterapeuter, en helsesøster og Arbeidsleder 22B Kvalifisering. Alle er ansatt i mellom 80-100% stilling.
22B er i dag en av få aktører som jobber aktivt med risikoungdom i bykjernen og blir fra kommunalt hold betraktet som en viktig bidragsyter. Gjennom vårt mangfoldige arbeid og sentrale plassering midt i sentrum er vi årlig i kontakt med mellom 150 og 200 ungdommer som av forskjellige grunner er på drift i byen.

22 B Kontaktsenter har disse avdelingene:

 • 22 B Bolig
  22B har etablert flere bofellesskap der ungdom får tett oppfølging og bo-veiledning i en fase av livet. Botilbudet er for ungdom mellom 18 og 23 år (ned til 17 år med foresattes samtykke). Ungdommene bor sammen med studenter, som er ansvarspersoner. Studentene skal være positive miljøskapere og rollemodeller, og de må minimum være 21 år gamle.
  Det er til enhver tid sosionomer, pedagoger og miljøarbeidere som gir personlig oppfølging til ungdommene og veileder ansvarspersoner. Det er separate bofellesskap for jenter og gutter.

 • 22 B Kvalifisering
  I samarbeid med NAV driver 22 B et aktiviserings- og arbeidstreningsprogram for ungdom med liten eller ingen tilknytning til skole og arbeidsmarked.  8 – 12 ungdommer følger et ukeprogram bestående av arbeidstrening, oppfølgingssamtaler, trening, turer og fritidsaktiviteter. får muligheter gjennom dette tilbudet. Gjennom dette arbeidet ønsker 22B å føre deltagerne nærmere det ordinære arbeidsmarkedet og hindre langtidsavhengighet av trygdeytelser ved å skape en meningsfull hverdag og hindre passivisering.

 • 22B Helse
  22B har de siste årene hatt helsesøster ansatt. Tilbudet innebærer samtaler med helsesøster, veiledning og hjelp til å kontakte aktuelt hjelpeapparat ved behov. Helsesøster arbeider opp mot seksuell helse, men også psykisk og fysisk helse.
         
 • 22 B Kontaktsenter
  Dette er et treffsted/café som holder åpent tre ettermiddager i uka fra. 14.00 – 20.00. Stedet fungerer som en åpen og inkluderende sosial arene for ungdom som oppholder seg i bykjernen. Her får de billig mat, voksenkontakt, omsorg, tilhørighet og trygt felleskap. 22B har faste ukentlige aktiviteter, samt tilbud om dagsturer og overnattingsutflukter. I tillegg kommer annet oppfølgingsarbeid i form av samtaler, aktivitetsrelatert samhandling og praktisk hjelp. Å bistå ungdom i deres kontakt med familien, skolen, hjelpeapparatet og annen ungdom, står sentralt i oppfølgingsarbeidet.
        
 • 22 B Huskirke
  Hver torsdag etter at treffstedet er stengt, arrangeres huskirke for de som ønsker å snakke om tro, tvil og eksistensielle spørsmål. Dette skiller seg fra de andre tilbudene ved at det er tydelig livssynsbasert.

22B er tilknyttet Salem menighet, Normisjon i Trondheim. Verdier, arbeidsmetode og faglig forankring for 22B Kontaktsenter er:

 • Verdighet: Alle skal oppleve å bli møtt og bekreftet som verdifulle mennesker. Ingen skal oppleve seg nedverdiget.
 • Anerkjennelse: Anerkjenne den enkelte for den de er, og gi positive og tydelige bekreftelser på ressurser og sterke sider
 • Omsorg og tid: Gi våre brukere en opplevelse av ekte/personlig omsorg og av å bli satt av tid til.
 • Håp og tro: Opprettholde håpet og troen på positiv endring uavhengig av utgangspunkt og livssituasjon.
 • Arbeidsmetode: Langsiktig og tett oppfølging er det som ser ut til å ha best effekt. For 22 B betyr dette at vi knytter til oss ungdommer som vi er mye sammen med, og som får mye oppfølging over lang tid. Det å ha trygge voksenpersoner som er der på daglig basis over tid, vil ofte være med på å stabilisere og legge grunnlag for endring. Det er viktig å ha fokus på flere arenaer samtidig. De tre hovedarenaene er hjem, skole/arbeid og fritid. Det som skjer på en arena vil påvirke de andre. Når et og samme tiltak jobber samtidig med disse områdene er sjansen for å lykkes er større. Hele hverdagen til den enkelte ungdom blir vårt arbeidsfelt. Endring skjer gjennom anerkjennelse, bekreftelse og oppmuntring, ikke pekefingerpedagogikk. Gjentagende positive bekreftelser hos den enkelte vil skape en positiv endringsvilje.
 • Faglig forankring: Reparenting (eff Yong/Schiff) Motiverende intervju (Miller) og Anerkjennelses pedagogikk (elementer fra Befring / Webster Stratton)

Relevant lovverk

Sikre brukermedvirkning

22B har hele tiden hatt fokus på å tilpasse tilbudet til ungdommenes behov. Vi tror på å involvere oss på flere arenaer i ungdommenes liv og at det er et viktig grunnlag for sunn endring. Det ble tidlig klart for oss at utfordringer på et område i livet påvirker andre områder. Mange ungdommer strevde med å skaffe og beholde bolig. Å kunne tilby stabil bolig med oppfølging til ungdommer, gjorde det enklere å fokusere på andre viktige områder i livet.

Gjennom hele prosjektperioden har brukermedvirkningen vært en viktig faktor inn i arbeidet. Husmøter og samtaler både med ungdommer og ansvarspersoner har vært viktig.

Finansiering

 • 22B bolig ble satt i gang ved hjelp av kompetansehevingsmidler fra Husbanken. Dette har gjort prosjektet mulig.
 • 22B leier boliger på det private markedet og leier videre ut til ungdommer.

Suksessfaktorer

 • Mange ungdommer har gjennom prosjektet hatt stabil bolig over flere år.
 • Tett oppfølging av husleie, har gjort at mange har unngått å opparbeide seg gjeld.
 • Å bo på denne måten har for mange bidratt til en bedre hverdag og et større sosialt nettverk.
 • Noen har fått hjelp til å gå fra leie til eie.

Utfordringer underveis

 • Det har ikke vært økonomiske gunstig å drive dette prosjektet, men det var noe vi var klar over på forhånd.
 • Å finne ansvarspersoner som passer til å bo på denne måten har vært en utfordring med tanke på at det i perioder er krevende.
 • Vanlige utfordringer i kollektiv som innebærer praktisk husarbeid, følge husregler og liknende, har også bydd på noen utfordringer i dette prosjektet. Ulike oppfatninger rundt dette har bydd på noen utfordringer.

Tips til andre

 • Tett oppfølging av alle beboere.
 • Økonomisk gunstig avtale for ansvarspersoner om det er mulig.

Vedlegg

 1. 22B sin nettside 
 2. 22B utviklet husregler som alle beboere skrev under på.
 3. Mal for husleiekontrakt er laget.
 4. Prosjektrapport til Husbanken
 5. Årsrapport 2013

Videreføring av arbeidet

Prosjektet 22B bolig startet i 2013 og prosjektperioden gikk fram til oktober 2016. Per dags dato har vi ingen kollektiv. Prosjektperioden har gitt oss verdifulle erfaringer. Disse vil bli implementert i arbeidet når vi starter opp igjen. Tidspunkt for oppstart er ikke planlagt. Ved oppstart vil vi kun ha ett kollektiv. Det blir viktig med enda tettere oppfølging og flere treffpunkt med alle beboere.

Midlertidige endringer av praksis

Her i veiviseren har vi samlet all relevant informasjon og lenker fra direktoratene rundt tiltak og endringer av praksis knyttet til pandemien.

Denne informasjonen er samlet for deg som jobber på bolig- og tjenesteområdet.  

Vis informasjon