Brukerorganisasjoner og deres tilbud

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å
 • A

  ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å:

  • Arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander.
  • Ivareta interessene til mennesker med ADHD, deres foresatte og familier, og overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter.
  • Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov.
  • Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet.

  Mer om organisasjonen

  A-larm er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet, som arbeider for å påvirke hvordan man som bruker eller pårørende blir møtt av samfunnet. Brukermedvirkere og likemenn er gode talerør for erfaringskompetansen.

  Mer om organisasjonen

  B

  BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning.

  Mer om organisasjonen

  D

  Vårt formål er å ivareta interessene til de med lese- og skrivevansker, språkvansker og matematikkvansker. Det gjør vi gjennom informasjon og hjelp til enkeltpersoner, og informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private institusjoner.

  Mer om organisasjonen

  F

  FFP har som sin viktigste oppgave å gi støtte, råd og veiledning til fangers pårørende og å arbeide for å bedre den enkelte pårørendes situasjon. 

  Mer om organisasjonen

  Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge. FFM skal blant annet: 

  • utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle muskelsyke og deres familier 
  • skape aktiviteter og tilbud som kan være utviklende og gi en positiv opplevelse for muskelsyke 
  • spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon
  • medvirke til å bedre mulighetene for diagnostikk og behandling av muskelsykdommer, styrke vitenskapelig forskning 
  • arbeide for muskelsykes rettigheter og interesser overfor myndighetene og i samfunnet for øvrig

  Mer om organisasjonen

  VCFS-foreningen er en uavhengig interesseorganisasjon for alle som er interessert i VCFS og/eller har familiemedlemmer med VCFS-diagnosen.

  Mer om organisasjonen

  H

  HLF skal arbeide for at hørselshemmede får bedre livskvalitet, blir mest mulig selvhjulpne, og oppnår full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger. HLF skal drive holdningsskapende arbeid, blant annet ved å bekjempe fordommer mot hørselshemmede, og drive med informasjonstiltak og forebyggende arbeid.  

  Mer om organisasjonen

  I

  Ivareta er en organisasjon av og for pårørende til personer med rusproblemer. Vi har lenge bidratt med hjelp, støtte og kunnskap til rusfeltet. 

  Vi har tradisjoner helt tilbake til 1969. I mangelen på tiltak og hjelp ble det startet opp grupper hvor pårørende møttes, og delte erfaringer om hvordan det var å leve med disse utfordringene. Man snakket rett og slett sammen om hvordan man hadde det, hva man kunne gjøre og hvordan man skulle leve et liv med rus hos noen man var glad i. Dette er fortsatt kjernen i dag: vi legger erfaring og kunnskap til grunn i alt av arbeidet vårt.

  Ivareta er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig pårørende- og interesseorganisasjon. Vi har lokalforeninger og engasjerte medlemmer rundt om i landet.

   

  Mer om organisasjonen

  L

  Leieboerforeningen er en medlems- og interesseorganisasjon som arbeider for et mer velfungerende leiemarked. Foreningen har kontor i Oslo, men dekker hele landet. LbF har samsarbeidsadvokater i Bergen, Trondheim, Ålesund, Tromsø, Hamar og Kristiansand. Foreningen er også åpen for private utleiere som ikke driver utleie som næring, men vi bistår aldri utleiere i saker mot leieboere. Foreningen har også eget medlemskap for små og mellomstore næringsleietakere og for kommuner. Foreningens mål er å ivareta medlemmenes interesser overfor utleiere, myndigheter og andre.

  Mer om organisasjonen

  M

  MARBORG er en brukerorganisasjon av og for aktive eller tidligere rusavhengige. 

  Mer om organisasjonen

  Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

  Mer om organisasjonen

  N

  Det er et stort problem at de som har vært mye i fengsel ofte ikke kjenner så mange "normale" mennesker med interesse og kompetanse på helt vanlige ting. Deltakeren kobles med en frivillig fra Oslo Røde Kors. Den frivillige er samtalepartner og støttespiller for deltakeren i en overgangsfase.

  Mer om organisasjonen

  Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for svaksynte, blinde og andre grupper av funksjonshemmede.

  Mer om organisasjonen

  Norges Handikapforbund er en uavhengig innteresseorganisasjon som arbeider for likestilling og full samfunnsmessig deltagelse for funksjonshemmede. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.

  Mer om organisasjonen

  Norges ME-forening (NMEF) er en livssyns- og partipolitisk uavhengig pasientorganisasjon, som siden 1987 har arbeidet for å sikre og fremme ME-rammede rettigheter innenfor det offentlige hjelpeapparat. Foreningen bistår ME-syke og pårørende med informasjon og råd, og arbeider for å fremskaffe dokumentasjon, blant annet gjennom vitenskapelig basert forskning, på årsaker til, utredning og behandling av ME.

  Mer om organisasjonen

  Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte. Forbundet skal ivareta parkinsonrammedes interesser, og arbeide for at alle som er rammet av parkinsonisme og deres familier, kan oppnå best mulig livskvalitet. Forbundet skal arbeide for at alle deler av samfunnet tilrettelegges best mulig for mennesker med disse sykdommene.

  Mer om organisasjonen

  NFU er en menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for full deltagelse og likeverd, og mot diskriminering. NFU skal ivareta interessen til mennesker med utviklingshemning, og deres familier overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter.

  Mer om organisasjonen

  Norsk Revmatikerforbund (NRF) har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske- muskel- og skjelettsykdommer og deres virkninger. NRF er en møteplass for omsorg, fellesskap og kunnskap. NRF arbeider for å bedre helsemessige, sosiale, økonomiske og kulturelle forhold for personer med revmatiske- muskel og skjelettsykdommer. NRF skal spre informasjon, bidra til bedre trenings- og behandlingsmuligheter, og initierer forskning.

  Mer om organisasjonen

  Norsk Tourette Forening (NTF) er en landsomfattende interesseorganisasjon som har til formål å spre kunnskap om- og forståelse for Tourettes syndrom (TS), samt ledsagende tilstander.

  Mer om organisasjonen

  R

  Vårt formål er å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv, som er ikke er dominert av rusproblemer. Vi mener dette må skje i et helhetlig og individuelt tilpasset behandlings- og rehabiliteringsforløp.

  Mer om organisasjonen

  W

  Målet er at tidligere straffedømte integreres i samfunn og arbeidsliv, og dermed klarer å bli aktive og ansvarsfulle samfunnsborgere.

  Mer om organisasjonen

  Viktig informasjon

  Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

  Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

  Vis informasjon