Psykisk helsevern/DPS

Forkortelse
DPS

Om aktøren

Et distriktspsykiatrisk senter (DPS) er den delen av psykisk helsevern som har hovedansvaret for å gi behandlingstilbud i et gitt geografisk område både i akuttsituasjoner og på bakgrunn av henvisninger. DPS gir spesialisert utredning og differensiert behandling poliklinisk, ambulant eller som dag- og døgnbehandling. Et distriktspsykiatrisk senter skal også bistå kommunehelsetjenesten med råd og veiledning og ivareta kontinuiteten i spesialisthelsetjenesten. Det er etablert distriktspsykiatriske sentre over hele landet (DPS) som dekker alle kommuner.

De regionale helseforetakene (RHF) har ansvar for at befolkningen i helseregionen blir tilbudt forsvarlige spesialisthelsetjenester, herunder psykisk helsevern.  Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker med psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever, jamfør Psykisk helsevernlov § 1-2. Tjenestene gis i helseforetak (HF) ved sykehusavdelinger, i distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), ved private institusjoner og hos privatpraktiserende psykiatere og psykologer (avtalespesialister) har avtale med RHF. Sykehusavdelingene innen psykisk helsevern gir tilbud som krever spisskompetanse, trygge og egnede lokaler og høy personalinnsats. Målgruppen er pasienter med komplekse tilstander, selvmordsrisiko og/eller risiko for voldsbruk.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Spesialisthelsetjenesten/psykisk helsevern har et ansvar for å samarbeide med kommunen om nødvendige tjenester.  Boligsituasjonen bør kartlegges allerede ved innskrivning i tjenesten, slik at det kan ses i sammenheng med behov for tjenester.

Alle DPS skal ha et tilbud til personer med rus- og avhengighetsproblematikk, og de fleste DPS tilbyr også utredning og behandling av rusavhengighet.

Relevante lover aktøren forvalter

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 6 og spesialisthelsetjenestenlovens § 2-1 regulerer samarbeidsavtaler med kommunen.

Lenke til mer informasjon

Helsebiblioteket.no sine sider om DPS