Kriminalomsorgsdirektoratet

Forkortelse
KDI
E-post
postmottak-8005@kriminalomsorg.no

Om aktøren

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har den faglige og administrative ledelse av kriminalomsorgen, og er samfunnets apparat for straffegjennomføring. KDI er underlagt justis- og beredskapsdepartementet. Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har det overordnede ansvaret for at Kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg) er opptatt av det boligsosiale området i tilbakeføringsarbeidet.

Relevante lover aktøren forvalter

Det er Lov om gjennomføringsavstraff - straffegjennomføringsloven som regulerer og legger rammene for hvordan straff skal gjennomføres både i og utenfor fengsel. Denne loven gjelder for gjennomføring av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling og for gjennomføring av andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov.

Lenke til mer informasjon

Kriminalomsorgens hjemmesider
Mer om kriminalomsorgen

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon