Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Forkortelse
IMDi
E-post
post@imdi.no

Om aktøren

IMDi er et forvaltningsorgan og kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. IMDi er underlagt Kunnskapsdepartementet (KD).

IMDi sørger for god sammenheng mellom integreringspolitikken og andre politikkområder, for eksempel sysselsetting, utdanning og helse. IMDi er pådriver overfor sektormyndighetene, peker på problemstillinger og bidrar med relevant kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold. Ved å utvikle, dele og formidle kunnskap og kompetanse bidrar IMDi til at sektormyndighetene enkeltvis og samlet tilbyr tjenester som bidrar til bedre integrering.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

IMDis hovedoppgaver er å samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente. IMDi følge opp introduksjonsloven, forvalter økonomiske virkemidler innen integrering og mangfold, er nasjonal fagmyndighet for tolk, følger opp regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, er pådriver for offentlige tjenester tilpasset mangfoldet i befolkningen og drifter Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket, et spesialbibliotek for kunnskap om innvandring og integrering.

Relevante lover aktøren forvalter

IMDi følger opp introduksjonsloven.

Lenke til mer informasjon

Gå til integrerings og mangfoldsdirektoratet hjemmeside

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon