Statistisk Sentralbyrå

Forkortelse
SSB

Om aktøren

SSB produserer KOSTRA (kommune-stat-rapportering). KOSTRA gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Statistisk sentralbyrå en faglig uavhengig institusjon som er underlagt Finansdepartementet. Virksomheten ledes av et styre og en administrerende direktør.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

SSB lager boligstatistikk og folke- og boligtellinger:

Fra 2008 er det publisert årlig boligstatistikk for boliger i alt med fordeling på bolig- og bygningskjennetegn.

I 2018 var det 2 547 732 boliger i Norge. Se mer hos SSB om Bolig og boforhold.

Relevante lover aktøren forvalter

Lenke til mer informasjon

Informasjon om KOSTRA fra SSB

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon