Statistisk Sentralbyrå

Forkortelse
SSB

Om aktøren

SSB produserer KOSTRA (kommune-stat-rapportering). KOSTRA gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Statistisk sentralbyrå en faglig uavhengig institusjon som er underlagt Finansdepartementet. Virksomheten ledes av et styre og en administrerende direktør.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

SSB lager boligstatistikk og folke- og boligtellinger:

Fra 2008 er det publisert årlig boligstatistikk for boliger i alt med fordeling på bolig- og bygningskjennetegn. I forbindelse med folke- og boligtellingene knytter husholdninger og boliger sammen.

Tall fra folke- og boligtellingen 2011 viser at det var 2 205 000 bebodde boliger i Norge. Av disse var 23 prosent blokkleiligheter, noe som betyr at 17 prosent av befolkningen bodde i blokk. Seks av ti bodde i enebolig.

Relevante lover aktøren forvalter

  • Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 16. juni 1989.

Lenke til mer informasjon

Informasjon om KOSTRA fra SSB