Nasjonalt utvalg for bosetting

Forkortelse
Nasjonalt utvalg

Om aktøren

Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger og etablering og nedlegging av mottak samt omsorgssentre ble opprettet i 2003. Utvalget består av et likt antall representanter for staten og kommunesiden og ledes av staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Nasjonalt utvalg fastsetter årlig bosettingsbehov for flyktninger i kommunene. Utvalget fordeler behovet mellom IMDis regioner og fylker. Utvalget vurderer og anbefaler tiltak for å sikre at enslige barn og barnefamilier bosettes innen tre måneder etter opphold, og voksne uten barn innen seks måneder etter opphold.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Staten og kommunesektoren skal i fellesskap løse de nasjonale oppgavene Norge har når det gjelder mottak av asylsøkere og bosetting av flyktninger.

Arbeidet er regulert i en samarbeidsavtale mellom Kommunesektorens organisasjon (KS), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Arbeidet i nasjonalt utvalg inngår i avtalen.

Nasjonalt utvalg skal i 2016 og 2017:

  • Årlig fastsette behovet for bosetting av flyktninger kommende år innen 15. april.
  • Vurdere kriterier for fordeling av flyktninger mellom regioner og fylker, og fordele behovet etter disse kriteriene. Utvalget får lagt frem IMDis kriterier for fordeling av flyktninger mellom kommunene.
  • Vurdere tiltak som bidrar til å sikre bosetting av enslige barn og barnefamilier innen tre måneder etter opphold og voksne uten barn innen seks måneder etter opphold.
  • Anbefale tiltak og vurdere ny fordeling til fylkene når det estimerte bosettingsbehovet øker med mer enn 750 personer totalt og/eller 150 enslige mindreårige.
  • Bidra til at kapasiteten i asylmottakene og omsorgssentrene tilpasses det nasjonale behovet.
  • Bidra med relevant informasjon til kommunene om arbeidet med bosetting og om etablering eller nedlegging av asylmottak/omsorgssentre.
  • Rapportere om utvalgets arbeid og måloppnåelse, og komme med eventuelle tiltak som kan sikre bedre resultat.

Lenke til mer informasjon

Samarbeidsavtalen mellom staten ogkommunesektoren
Nasjonaltutvalg, mandat og sammensetning