Nasjonalt utvalg for bosetting

Forkortelse
Nasjonalt utvalg

Om aktøren

Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger og etablering og nedlegging av mottak samt omsorgssentre ble opprettet i 2003. Utvalget består av et likt antall representanter for staten og kommunesiden og ledes av staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Nasjonalt utvalg fastsetter årlig bosettingsbehov for flyktninger i kommunene. Utvalget fordeler behovet mellom IMDis regioner og fylker. Utvalget vurderer og anbefaler tiltak for å sikre at enslige barn og barnefamilier bosettes innen tre måneder etter opphold, og voksne uten barn innen seks måneder etter opphold.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Staten og kommunesektoren skal i fellesskap løse de nasjonale oppgavene Norge har når det gjelder mottak av asylsøkere og bosetting av flyktninger.

Arbeidet er regulert i en samarbeidsavtale mellom Kommunesektorens organisasjon (KS), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Arbeidet i nasjonalt utvalg inngår i avtalen.

Nasjonalt utvalg skal:

  • hvert år fastsette behovet for vedtaks-/bosettingsplasser i kommunene kommende år, innen rimelig tid
  • foreslå anmodningskriterier for fordeling mellom kommuner/fylker/regioner som bidrar til raskere bosetting og høyere arbeidsdeltakelse, i tråd med nasjonale mål fastsatt av Stortinget, – Integrerings- og mangfoldsdirektoatet (IMDi) utarbeider kriteriene og legger fram dette for utvalget
  • fordele behovet for bosettingsplasser etter anmodningskriterier fastsatt av departementet
  • anbefale tiltak og vurdere ny fordeling når det estimerte bosettingsbehovet endres med mer eller mindre enn 10 prosent totalt og/eller med mer eller mindre enn 10 prosent for enslige mindreårige
  • utarbeide forslag til virkemiddelbruk og tiltak som bidrar til å sikre bosetting av flyktninger i tråd med nasjonale mål fastsatt av Stortinget
  • bidra til at kapasiteten i asylmottakene og omsorgssentrene tilpasses det nasjonale behovet
  • bidra til relevant informasjon til kommunene om arbeidet med bosetting og om etablering eller nedlegging av asylmottak/omsorgssentre
  • utvalget skal vie særskilt oppmerksomhet til sårbare grupper i sitt arbeid.

Lenke til mer informasjon

Les mer om nasjonalt utvalg for bosetting og deres mandat

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon