Likestillings- og diskrimineringsombudet

Forkortelse
LDO
E-post
post@ldo.no

Om aktøren

Likestillings- og diskrimineringsombodet skal fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombodet handhevar diskrimineringsforboda i lovverket, gir rettleiing og er ein pådrivar for likestilling og mangfald.

Ombodet blei oppretta 1. januar 2006. Ombodet er fagleg sjølvstendig, men administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

LDO arbeider for å fremme likebehandling og hindre diskriminering også på boligmarkedet.

Relevante lover aktøren forvalter

Ombudet skal handheve

 • likestillingslova
 • diskrimineringslova om etnisitet 
 • diskrimineringslova om seksuell orientering
 • diskriminerings- og tilgjengeleglova 
 • bustadlovene – føresegnene om ikkje-diskriminering
  • husleigelova 
  • burettslagslova 
  • bustadbyggjelagslova 
  • eigarseksjonslova

Rolla som handhevar av lova inneber å komme med fråsegn i klagar om brot på lover og føresegn under verkeområdet til ombodet, og å gi råd og rettleiing om dette regelverket.

Lenke til mer informasjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet