Likestillings- og diskrimineringsnemnda

E-post
post@diskrimineringsnemnda.no

Om aktøren

Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak.

Nemnda behandler kun saker som først er behandlet av ombudet. En part som er uenig i ombudets uttalelse kan bringe saken inn for nemnda. Ombudet kan også bringe saker inn for nemnda, dersom en av partene ikke retter seg etter ombudets uttalelse. 

Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kongen eller departementet kan ikke gi instruks om eller omgjøre nemndas utøving av myndighet i enkeltsaker.

Relevante lover aktøren forvalter

Nemnda er en viktig bidragsyter i rettsutviklingen på likestillings- og diskrimineringsfeltet. Ombudet og nemnda skal være et reelt alternativ til domstolsbehandling i diskrimineringssaker.
Nemnda kan treffe vedtak og avgi uttalelser om det foreligger brudd på de lovene den er satt til å håndheve:

  • likestillingsloven (lov nr. 59/2013)
  • diskrimineringsloven om etnisitet (lov nr. 60/2013)
  • diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (lov nr. 61/2013)
  • diskrimineringsloven om seksuell orientering (lov nr. 58/2013)
  • arbeidsmiljøloven kapittel 13 om vern mot diskriminering (lov nr. 62/2005)

og diskrimineringsforbudene i følgende boliglover:

  • husleieloven (lov nr. 17/1999)
  • eierseksjonsloven (lov nr. 31/1997)
  • burettslagslova (lov nr. 39/2003)
  • bustadbyggjelagslova (lov nr. 38/2003)

Lenke til mer informasjon

Diskrimineringsnemda