Husleietvistutvalget

Forkortelse
HTU
E-post
oslo@htu.no/ bergen@htu.no/ trondheim@htu.no

Om aktøren

Husleietvistutvalget (HTU) er et tvisteløsningsorgan for alle typer tvister som hører inn under husleieloven. De er en statlig etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet stiller krav til virksomheten i årlige tildelingsbrev.

Husleietvistutvalget er første klagested i tvister om leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag. I andre fylker er det forliksrådet som er første klagested.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Husleietvistutvalgets saklige arbeidsområde gjelder leie av bolig. Leieboligen må ligge innenfor deres geografiske arbeidsområde, og tvistesakene kan for eksempel dreie seg om depositum, skyldig leie, erstatninger for skade og mangler, oppsigelse, leiesum etc. Saker kan behandles her uansett om utleieren eller leieren er et selskap eller en privatperson. Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig med hjemmel i husleieloven av 26.03.99 nr. 17 (husll.) § 12-5. Fra 1. juli 2016 kan HTU også behandle klager i hele Norge fra en leier mot en utleier som driver utleie som profesjonell næringsvirksomhet.

Relevante lover aktøren forvalter

  • husleieloven

Lenke til mer informasjon

Husleietvistutvalget