Ordliste

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Æ
 • Ø
 • Å
 • A

  ACT står for Assertive community treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

  ACT-teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. Modellen er utprøvd i mange land med gode resultater for målgruppen, også i Norge.

  Betegnelsen på en leilighet i et aksjeselskap som eies av beboerne eller et flertall av beboerne. Slike selskaper kalles boligaksjeselskaper og de ligner svært meget på borettslag. Fra 1. juli 1960 ble lov om borettslag etablert og ble den vanlige organisasjonsformen. Det finnes fortsatt mange boligaksjeselskaper stiftet før 1960 og disse reguleres dels av aksjeloven og dels av borettslagsloven fra 2003.

  Læren om lyd og lydkvaliteten i et rom.

  Allergen er et stoff som kan fremkalle allergisk reaksjon, f.eks. pollen, støv, dyrehår, kosmetiske/kjemiske stoffer, avgasser fra byggematerialer m.m. 

  Allergi er en immunforsvarsreaksjon som kan utløses av et allergen. Allergier er funksjonshemmende når behovet for å unngå kontakt med et allergen legger begrensinger på et enkeltmenneskets aktiviteter. Allergi kan være kontaktallergi, matvareallergi og luftveisallergi.

  En bolig i et borettslag, kalles også en andelsleilighet.

  IMDi årlige brev som anmoder kommunene om å bosette et gitt antall flyktninger det påfølgende året.

  Terminbeløpet holdes fast, mens forholdet mellom avdraget og rentene man betaler vil endres. I begynnelsen av låneperioden vil en større andel av dette terminbeløpet være renter, mens mot slutten av perioden vil det meste være avdrag på lånet.

  En gruppe med representanter fra ulike faginstanser som planlegger og gjennomfører helhetlig tjenestetilbudet til den enkelte person. Formålet med å etablere en ansvarsgruppe er at tjenestilbudet skal bli helhetlig, koordinert og målrettet.

  Hensikten med ansvarsgruppen er å få til et forpliktende samarbeid rundt den innsatte, der deltakerne har et delansvar i tilbakeføringsprosessen. Hvem som skal ha ansvaret for å innkalle til ansvarsgruppen og ha et hovedansvar for gruppen varierer fra fengsel til fengsel, men i hovedsak er det enten kontaktbetjent eller sosialkonsulent. Deltakere i gruppen nedfelles også i planen. Planen er dynamisk og kan endres underveis og krever oppfølging av fengselet og samarbeidende etater.

  Arbeids- og velferdsforvaltningen består av Arbeids- og velferdsetaten (statlig del) og de delene av kommunens sosiale  tjenester som inngår i de felles lokale kontorene.

  Byggverk som benyttes til arbeidsvirksomhet.

  En sammensatt gruppe med deltakere som skal løse definerte oppgaver enten innen ett område eller på tvers av funksjoner. 

  En arbeidsplan viser hvilke oppgaver som skal gjennomføres, når oppgavene skal gjennomføres og fullføres, og hvem som har ansvar for å gjennomføre de. 

  Arkitekt er en yrkestittel. Arkitekter jobber både i privat og offentlig virksomhet med blant annet planlegging og prosjektering av bygg, kommuneplaner og byutvikling.

  Fristed for personer som har rett til internasjonal beskyttelse. Asyl eller beskyttelse benyttes som betegnelse på oppholdsstatus for alle som har rett til beskyttelse etter internasjonale konvensjoner, og som får oppholdstillatelse som flyktninger.

  Botilbud for personer over 15 år som søker om asyl i Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for asylmottak. UDI anskaffer mottak av driftsoperatører, som kan være organisasjoner, kommuner eller kommersielle aktører. UDI opererer med tre typer asylmottak: Ordinære mottak, transittmottak og tilrettelagte avdelinger. Drift av asylmottak krever ikke kommunal godkjenning på politisk nivå hvis det foreligger de nødvendige tillatelser til slik bruk av arealer og bygningsmasse.

  Person som søker om beskyttelse mot forfølgelse i hjemlandet. Vedkommende blir kalt asylsøker fram til søknaden er endelig avgjort.

  Forbindelse (veg, inngangsparti, korridor o.l) som leder inn til anlegg, byggverk eller rom.

  Forbindelse fra veg eller parkeringsplass til byggverkets/anleggets inngangsparti.

  Påvirkning som angår hørselen. Brukes f.eks. om informasjon som gis via lyd eller tale (auditiv informasjon), ev. som alternativ til informasjon som må sees eller leses (visuell informasjon).

  Et avdrag er nedbetaling av lån. Som regel betaler man månedlige avdrag på lån i tillegg til renter, men størrelsen på avdraget vil variere med lånetype.

  Med avtalt selvbosetting menes at flyktninger finner bolig selv og bosettingen skjer etter avtale mellom kommunen og IMDi. Bosettingen utløser integreringstilskudd og personen får rett og plikt til introduksjonsprogram.

  Lav kant på ramper eller gangveier som skal hindre spesielt rullestoler i å rulle utenfor gangbane.

  B

  Leiekontrakt som er balansert i forhold til rettigheter og plikter for utleier og leietaker.

  Barneboliger, herunder avlastningsboliger, er en institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og ungdom under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester med omfattende hjelpebehov.

  Ansatte eller voksne som har kompetanse på hva barn og unge har behov for i aldersadekvat utvikling.

  Det finnes ulike type barnevernsinstitusjoner i Norge og de fleste er rettet mot ungdom. Barn som er under 12 år blir som regel plassert i fosterhjem. Når ungdommene bor på barnevernsinstitusjonen deltar de i dagliglivet på institusjonen, går på vanlig skole og deltar på fritidsaktiviteter. De aller fleste har kontakt og samvær med egen familie.

  En tilsynsfører skal sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet uavhengig av særinteresser. Tilsynsfører skal fange opp barnets erfaringer og oppfatninger og sørge for at disse formidles til barnevernstjenesten som har det formelle ansvaret for plasseringen.

  Involvere beboere i utvikling av gode nærmiljø.

  Betegnelse på oppholdsstatusen for alle som har rett til beskyttelse etter internasjonale konvensjoner og som får oppholdstillatelse som flyktninger, se også asyl.

  Besøksstandard skal gi en tilgtjengelighet som er god nok til at funksjonshemmede kan besøke leiligheten. Dette er ingen vanlig standard da det ikke knyttes spesifikke krav til standarden. Den er lite egnet til planleggings- og saksbehandlingsformål.

  Mislighold er manglende betaling av økonomiske forpliktelser. Det er regler for innkreving av utestående beløp. Mislighold kan føre til utkastelse.

  Betinget fengselsstraff betyr at gjennomføring av fengselsstraffen utsettes med en prøvetid. Ubetinget fengsel er en form for straff som betyr at man må sone i et fengsel.

  Det samme som manøvreringsareal.

  Betjeningsevne er forholdet mellom inntekt og total gjeld. Finansinstitusjonen skal beregne kundens evne til å betjene lånet basert på kundens inntekt og alle relevante utgifter, herunder renter, avdrag på lån og normale utgifter til livsopphold.

  Knapper til å styre funksjonen av tekniske installasjoner.

  Tablå med betjeningsknapper, f.eks. i heis.

  Person som får redusert sine bevegelsesmuligheter på grunn av manglende tilgjengelighet og brukbarhet i omgivelsene. Personens nedsatte funksjonsevne kan skyldes gangbesvær, hjerte- og lungelidelser o.a.

  Institusjon, fengsel, asylmottak, midlertidig botilbud, egnet og varig bolig.

  Betegnelse på det som kan betraktes som beboerens private arena. Dette må minimum være et oppholdsrom og bad.

  I et bofellesskap bor flere mennesker sammen uten å være samboere eller familie. Boligen har noen fellesfunksjoner, som kjøkken og bad.

  Med bofellesskap forstås en gruppe boliger hvor privatenheten er forholdsvis selvstendig, med areal mellom 40 og 55 kvm BRA-K. Privatenhetene har som oftest to rom som gir mulighet for en viss grad av selvstendig liv og husholdning. Bofellesskap kan planlegges med private boenheter for en- eller to-persons husstander og for privat og/eller felles husholdning. Se også bokollektiv.

  Betegnelsen på den klyngen av boenheter som deler et fellesareal.

  Med bokollektiv forstås en gruppe boliger med noe mindre enheter, med areal under 40 kvm. Det anbefales at de har over 30 kvm, for at det skal bli mulig å få til et skille mellom stuesone og soveromsone. Bokollektiv med små private boenheter anbefales bare til personer som trenger mye omsorg og tilsyn av fast personale, for eksempel aldersdemente. De fleste aktivitetene vil her foregå i fellesarealene, blant annet felles måltider. Se også bofellesskap.

  En selvstendig bolig er en bolig som inneholder alle sentrale boligfunksjoner som kjøkken, stue, soverom, bad og wc innenfor boligens privatdel. Med unntak av institusjon og midlertidig botilbud, regnes alle andre botilbud som boliger.

  Universelt utformet bolig.

  Lag/organisasjon med varierende antall andelseiere. Har som mål å skaffe og forvalte boliger på vegne av andelseierne.

  Består av lån, eventuelt tilskudd og egenkapital som til sammen blir kjøpesummen for boligen.

  I Veiviseren benyttes begrepet boligframskaffelse når kommunen framskaffer kommunalt disponerte utleieboliger.

  Boligrådgivning i forbindelse med tilpasning av bolig omfatter blant annet vurdering av økonomi, behov for finansiering (lån og tilskudd) og valg av tiltak.

  I henhold til «seksjoneringsloven» er en boligseksjon definert som en del av en bygning som har egen inngang, eget kjøkken, bad, soverom og oppholdsrom.

  En samlebetegnelse for borettslag, boligaksjeselskap og boligsameie.

  Den nære fysiske-, sosiale- og organisatoriske strukturene i menneskers liv. Bomiljø er mindre enn nærmiljø, og ofte uten organiserte virksomheter som butikker og servicefunksjoner. Naboer i et bomiljø har interaksjon og fellesskap på ulikt nivå, og beboerne selv setter ofte en sosial avgrensning på bomiljøet.

  Bomiljøarbeid har som hensikt å utvikle bomiljøer som fremmer integrering, trivsel, trygghet, stabilitet og delaktighet i eget nærmiljø hos beboerne.

  Bo-oppfølging innebærer at en gjennom individuelt tilpassede tiltak skal gjøre den enkelte mest mulig i stand til å ta ansvar for sitt boforhold og kunne bo trygt. Arbeidet er primært knyttet opp mot boforholdet, men kan også omfatte andre forhold i beboerens liv. Oppfølgingen omfatter veiledning, opplæring og ferdighetstrening gjennom deltakelse i beboerens hverdag.

  Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til eget bolig i foretakets eiendom (borett), jf. borettslagsloven § 1-1. Borettslaget er et eget rettssubjekt på samme måte som et aksjeselskap og det har mange likhetstrekk med aksjeselskap. I borettslag er det laget som har eiendomsretten til den faste eiendom - andelseierne eier bare indirekte sin egen bolig ved at de eier en andel i borettslaget og har rett og plikt til å bruke den bolig som andelen er knyttet til.

  Vedtak om å nekte utlendinger adgang til Norge eller påby utlendinger som oppholder seg her å forlate landet. Vedtaket er ikke til hinder for senere innreise når bortvisningsgrunnen er opphørt. Bortvisning må ikke forveksles med utvisning eller uttransportering.

  Overføringsflyktninger og tidligere asylsøkere som har fått innvilget oppholdstillatelse, bosettes i kommunene i et samarbeid mellom staten, IMDi og den enkelte kommune. De fleste flyktninger i Norge bosettes med hjelp fra det offentlige på denne måten. Enkelte asylsøkere får en begrenset oppholdstillatelse, disse bosettes ikke og er heller ikke omfattet av introduksjonsloven. Kommunen bestemmer selv om de vil bosette flyktninger, og hvor mange personer de eventuelt vil ta imot. Når kommunene bosetter flyktninger, mottar de tilskudd, samtidig som de påtar seg forpliktelser overfor flyktningene i henhold til introduksjonsloven. I denne betydningen kan en person bli bosatt bare én gang, i én kommune og på ett tidspunkt.

  Se permanent oppholdstillatelse.

  Når IMDi har avtalt bosetting av en bestemt flyktning med en kommune (se utsøking), sender IMDi vedtak om bosettingskommune til flyktningen. Dersom flyktningen er enslig mindreårig, sendes kopi til verge.

  Personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige boalternativer, bor midlertid hos nær slektning, med venner eller kjente, personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. Som bostedsløs regnes ikke personer som bor i framleid bolig eller bor varig hos pårørende eller nær slektning.

  Utforming av produkter, byggverk og uteareal som sikrer at den kan nyttes til sitt forutsatte formål og at den gir gode bruksmuligheter for alle, inklusive funksjons-hemmede.

  I vid forstand er bruker en person som benytter seg av offentlige tjenester/tilbud i en eller annen form. I helseprofesjonenes forståelse har brukerbegrepet kommet som en del av utviklingen av det psykiske helsearbeidet med et mangfold av tjenester som gjelder både det psykiatriske behandlingstilbudet, men også sosiale og økonomiske ytelser, bolig og fritidstilbud mm. Brukere er ikke bare psykiatriske pasienter, men brukere av tjenester på ulike nivåer, i helseforetak, i kommuner og i det private helsetilbudet.

  Brukermedvirkning er en betegnelse for beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud hvor brukeren har innflytelse. Dette innebærer at mottakere av tjenester og ytelser (brukere) selv aktivt skal medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem. Brukermedvirkning skjer når brukeren på individnivå og brukerorganisasjonene eller brukerrepresentanter på systemnivå får delta i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tiltak.

  Brukerorganisasjoner eller pårørendeorganisasjoner er interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Disse organisasjonene representerer brukergrupper i samfunnsdebatten og i møte med det offentlige. 

  BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rus- og/eller psykiske helseproblem. Verktøyet er utviklet av Helse Stavanger, og kan brukes til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.

  Brukerråd kan være et formelt organ for brukermedvirkning. Formålet er at brukere som selv benytter tjenesten(e), skal kunne påvirke innhold og kvalitet på tjenesteleveransene. Et brukerråd består normalt av brukere/representanter, tjenesteleder og ansatte i tjenesten. 

  Produkter som vurderes/oppleves som funksjonelle, dvs. tilpasset et gitt funksjonsnivå.

  En oppstilling over forventede inntekter og kostnader i løpet av en bestemt periode, for eksempel en måned eller et år.

  Universelt utformet bygg.

  Fagretning som legger vekt på spørsmål som berører bygningers utforming fra et teknisk perspektiv og kopler dette til enhetlige, kostnadseffektive og arkitektonisk gode løsninger. Kan også beskrives som kombinasjon av prosjektledelse og rådgivende ingeniørtjenester i byggeprosess.

  Byggelånet er kreditt som kan brukes til å dekke løpende utgifter i byggeperioden. Når prosjektet er ferdigstilt erstattes byggelånet av et vanlig lån med pant i eiendommen. Byggelån har høyere renter enn vanlig lån.

  Et byggeprogram kan sammenfatte kommunens overordnede krav til byggets bruksmessige kvaliteter, for eksempel funksjoner og sammenhenger som må etableres. Det kan også gjelde krav til tekniske løsninger, miljø og estetikk. Et byggeprogram kan definere prosjektets omfang, både når det gjelder innhold og økonomi.

  En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk/energi, universell utforming og stedsforming inngår i en helhet.

  Søknad til kommunen om tillatelse til å oppføre bygg og anlegg, samt utføre visse andre typer tiltak. Etterinstallering av heis er et så pass stort tiltak at det krever byggesøknad.

  Byggherre (juridisk) er den som er ansvarlig for oppføring og utbedring av bygg og anlegg. Byggherren kan også være betegnet som bestiller, kjøper eller oppdragsgiver. De to partene i en vanlig avtale om bygge- og anleggsarbeider er byggherre og entreprenør.

  Kommunen som byggherre tar selv risikoen dvs kommunen engasjerer selv arkitekt og rådgivere og entreprenør.

  Bygninger og konstruksjoner (kan bl.a. være veier, sportsarenaer, leskur mv.).

  Noen større bykommuner har byråd i stedet for formannskap. Disse kommunene har en parlamentarisk styringsordning, også kjent som byrådsmodell.

  C

  D

  Et dagtilbud med planlagte og tilrettelagte aktiviteter for personer som bor på institusjon og personer som bor hjemme. Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler at et dagaktivitetssenter har entré med garderobe, kjøkken med spiseplass, stue/oppholdsrom, toalett, kontor til personalet og lager og tilgang til uteplass/terrasse. For eldre/demente godkjenner Husbanken et areal på om lag 10 m2 per bruker som har vedtak om dagaktiviteter.

  Delingsøkonomi betegner forretningsmodeller og initiativ basert på horisontale nettverk der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper. Delingsøkonomi utnytter at nettsider og mobilapper gjør det lettere for koble tilbydere og å finne hverandre, og reduserer transaksjonskostnader. Økonomien er basert på distribuert makt og tillit innad i samfunnet i motsetning til sentraliserte institusjoner.

  Modell som i stor grad har vært benyttet i Storbritannia, der leietaker kjøper seg inn i boligen kommunen eier. I Storbritannia har man rett til å kjøpe den kommunale boligen som man bor i. Det norske boligmarkedet og tilgjengelige boligvirkemidler gjør delt eierskap lite aktuelt i Norge. En stor andel kommunale boliger er borettslagsboliger som ikke tillater delt eierskap. Ordningen krever mye administrasjon og er lite fleksibel.

  Depositum er en økonomisk sikkerhet som leietakeren gir utleieren ved å sette et pengebeløp på en sperret depositumkonto i leietakerens navn og er omtalt i Husleieloven § 3-5. Beløpet skal dekke eventuelle kostnader som følger av leietakers mislighold som manglende betaling eller skader på boligen. Depositumet tilhører leietaker, og det er ulovlig for utleieren å motta beløpet kontant eller å sette det på sin egen konto. Depositumet kan maksimalt tilsvare seks måneders husleie. Ved leieforholdets slutt er hovedregelen at partene sammen kontakter banken og fordeler depositumet slik de er enige om. Depositumet skal være til sikkerhet for skyldig leie, skader på eiendommen og andre krav utleieren kan få etter leieavtalen.

  Brukes i Norge som betegnelse på universell utforming begrenset til produkter og produktutvikling. Ellers i Skandinavia og på engelsk brukes 'Design for all(e)' som synonymt med universell utforming.

  I detaljprosjekteringen utarbeides detaljtegninger, arbeidstegninger, skjema og oppriss av ulike deler og detaljer. Tema som må kontrolleres er blant annet høyder, størrelser, materialer, farger og avstander.

  Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan. Private, tiltakshavere, organisasjoner og myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget (Pbl § 12-3).

  En nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser.

  En dom er en rettslig avgjørelse som treffes av en domstol. I straffesaker vil dommen fastsette om den tiltalte er skyldig eller ikke, samt hvilken straff han eventuelt skal idømmes. I sivile saker vil dommen slå fast rettstilstanden mellom partene. Man skiller her mellom to former for dommer: fastsettelsesdom som ikke gjør mer enn å fastslå rettsforholdet, og fullbyrdelsesdom som kan fastsette en plikt for den ene parten overfor den andre.

  Skal inneholde: Forventede husleieinntekter, antatt ledighet, kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold, kommunale avgifter og forsikring, skatt, renter og avdrag på lån.

  Ordningen ble vedtatt i 2003 og fastsetter regler for hvilke land som har ansvaret for å behandle en asylsøknad. Hensikten er å sikre at ingen reiser fra land til land for å fremme en asylsøknad i flere land. Fingeravtrykksystemet Eurodac er etablert for å lette håndhevelsen av Dublinregimet.

  Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF). Saksbehandlingsverktøy for politiet, UDI, UNE og IMDi. Data utveksles automatisk mellom disse etatene og med utenriksstasjonene, asylmottakene og Folkeregisteret, og manuelt med Bufetat.

  Alle i borettslaget går sammen om å utføre en jobb sammen, uten at noen får lønn. Dette sparer borettslaget penger på, slik at felleskostnadene kan holdes nede.

  Botilbud som er basert på utleie av rom på døgnbasis som pensjonat, hotell, hospits, campinghytte, der personen kan oppholde seg hele døgnet. Normalt er det NAV i kommunen som framskaffer et rom som tilbys som en naturalytelse etter sosialtjenesteloven § 27. Utover at tilbudet skal ha en forsvarlig kvalitet og være egnet, med et særlig krav overfor barnefamilier, er det ikke noen formelle krav til tilbudet utover at det ikke bør brukes over tre måneder.

  Hørselstap som i vesentlig grad reduserer muligheten for oppfatning av tale via hørselsinntrykk og kontroll over egen tale. Døve kommuniserer med tegnspråk og munnavlesing.

  E

  Oppsparte midler/bankinnskudd eller annen formue som sammen med boliglån og eventuelt tilskudd er tilstrekkelig til å dekke kjøpesummen for boligen.

  Bolig som tilfredsstiller gitte behov. For funksjonshemmede og eldre betegnelse for bolig tilpasset et bestemt behov som bevegelseshemming, synshemming, hørselshemming m.m.

  Eierseksjon er betegnelsen på en leilighet eller et lokale der eieren har enerett til å bruke selve leiligheten/lokalet, men der hele eiendommen (bygning og tomt) er i sameie med andre seksjonseiere. Slik bruksdeling kan sameiere alltid avtale – det særegne med eierseksjoner er at bruksdelingen er varig og at den gjennomføres tinglysingmessig slik at hver seksjon behandles som en egen matrikkelenhet.

  Bygge opp under og styrke lokalbefolkningens engasjement for sitt nærområde. Langsiktig perspektiv.

  Barn som har fått innvilget opphold i Norge etter søknad som enslig mindreårig asylsøker. Barn under 18 år uten foreldre eller andre med juridisk omsorgsansvar i Norge. Enslige mindreårige flyktninger har rett til verge.

  Tiltak for å utnytte energien mer effektivt ved for eksempel å ta i bruk ny teknologi.

  Læren om tilpassing av redskaper og arbeidsforhold. Kan anvendes ved spesifisering, utforming, evaluering, drift og vedlikehold av produkter og systemer for å gi økt sikkerhet og effektiv og tilfredsstillende bruk for enkeltpersoner og grupper.

  Ergoterapeut inngår i kategorien helsepersonell som arbeider innen ulike områder av helse- og sosialtjenesten. Har kunnskap om aktivitet og deltakelse som gir tilbud til mennesker som av ulike årsaker har vansker med å utføre daglige aktiviteter. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser. Ergoterapeuter vurderer hvordan menneskers omgivelser hemmer og fremmer aktivitet. Dette kan være hjem, arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner, offentlige bygg, barnehager, bo- og uteområder.

  Tiltak som tilbys personer som oppfølging etter behandling og til barn som har bodd i fosterhjem og i barnevernsinstitusjon. Formålet med å gi ettervernstiltak for personer i aldersgruppa 18-23 år, er for å gi nødvendig hjelp og støtte i overgangsfasen til selvstendige liv som voksne. 

  Betjening ved hjelp av knapper, hendler, håndtak mv. av produkter og tekniske installasjoner med én hånd.

  Evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evalueringer kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer.

  F

  FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling.

  FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i Nederland og er i mindre grad fulgt av forskning. FACT benyttes overfor en større gruppe pasienter med et bredere spekter av psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer. De fleste steder vil derfor FACT være den mest hensiktsmessige modellen. 

  Fag- og temaplaner omfatter planer som utarbeides innen kommunens tjenesteområder. Fag- og temaplaner er ikke planer etter plan- og bygningsloven og skal ikke behandles etter lovens prosessregler. Noen av planene er lovpålagte etter sektorlover, mens andre velger kommunen å utarbeide selv. Eksempel på fag- og temaplaner er plan for helse, rehabilitering og omsorg.

  En familie består av personer som er fast bosatt i samme bolig, og som er knyttet til hverandre som ektefeller, samboere, registrerte partnere og/eller som foreldre og ugifte barn (uansett det ugifte barnets alder). En familie kan høyst bestå av to (påfølgende) generasjoner, og kun ett ektepar/partnerskap/samboerpar. Som familie regnes også enkeltpersoner, slik at alle personer er med i en familie og en husholdning, enten sammen med andre personer, eller alene.

  Mange flyktninger har familie utenfor Norge som kan få opphold med familieinnvandring som grunnlag. Dette kalles familiegjenforening. Flyktninger kan få familiegjenforening før og etter bosetting i kommunen.

  Familiehjemmodellen gir barn og ungdom mulighet til vokse opp sammen med sine søsken. Boligene til familiehjem skaffes og eies av kommunen. Støtteapparatet rundt familiehjemmene fungerer slik at omsorgspersonene kan bo i familiehjemmene over tid. Boligen følger barna, det vil si at barna blir boende og værende i sitt lokalmiljø med skole og venner dersom fosterforeldrene slutter.

  Brukes som samlebetegnelse for familiegjenforening og familieetablering. Familiegjenforening gjelder tilfeller hvor partene har levd sammen som ektefeller eller samboere før referansepersonen kom til Norge, eller hvor søkeren er referansepersonens barn. Familieetablering brukes når søkeren har inngått ekteskap med en person som allerede er bosatt i Norge, og partene ønsker å leve sammen her.

  Metoden består i å fasedele et utviklingsarbeid, der hver fase avsluttes og vurderes før det tas beslutninger om og hvordan å gå i gang med neste fase. Fase 1 består i å vurdere mulighetene for å få gjennomført prosjektet. Stikkord kan være; budsjett, personalressurser, praktisk og administrativt gjennomførbart, rammebetingelser i form av regulering og eiendomsforhold mv. De prosjektene som det viser seg ikke er gjennomførbare må endres, utsettes til evt. risikofaktorer er ivaretatt eller skrinlegges. Fase 2 vil omfatte planlegging, mens fase 3 vil omfatte gjennomføring.

  Lån med fast rente gir den samme renta i tre, fem, ti eller tjue år. Valgt bindingstid kan ikke være lengre enn gjenstående løpetid på lånet. Fordeler med fast rente er at det gir full oversikt over rentekostnadene i bindingstiden. Selv om det generelle rentenivået stiger, gjelder den avtalte renta i hele bindingstiden. Dersom det generelle rentenivået går ned, gjelder likevel den høyere renten i hele bindingstiden. Betalingsplanen kan ikke fritt endres . Dersom fastrenteavtalen brytes må en regne med å betale overkurs.

  Areal som er tilrettelagt eller brukes av eller for beboerne som felles oppholdsrom/stue, kjøkken for tilbereding av mat til beboere, felles toalett og uteplass. Kontor for ansatte eller garasjeanlegg regnes ikke som fellesareal.

  Fellesgjeld er borettslagets- eller sameiets lån hos en finansinstitusjon/bank. Andel fellesgjeld er den delen av fellesgjelden som hver enkelt leilighet er ansvarlig for.

  Felleskostnadene er et fast beløp som skal betales til borettslaget/sameiet hver måned. Som regel dekker felleskostnadene blant annet felles husforsikring, eventuelle kostnader til forretningsfører, strøm til fellesareal, vaktmestertjenester, snøbrøyting og lignende. Dette er faste utgifter som laget har, tilknyttet fellesareal og felles boligmasse, som beboerne skal betale ut fra en gitt brøk. Kostnadene fordeles ofte ut fra boligstørrelse, hvor eier av en 3-roms leilighet betaler mer enn en eier av 2- roms leilighet I tillegg omfatter felleskostnadene utgifter til dekning av leilighetens andel av fellesgjeld. Dersom du eier en borettslagsleilighet, betales felleskostnadene til borettslaget. Dersom du eier en eierseksjonsleilighet betales felleskostnadene til sameiet.

  Fellesskapsboliger er grupper av boenheter der den private boenheten ikke inneholder alle boligens funksjoner. Her er fellesareal nødvendig for å kompensere for dette. Disse kan være bofellesskap eller bokollektiv. Se egne definisjoner for bofellesskap og bokollektiv.

  Fengsel er en betegnelse for en form for straff. Fengsel er betegnelse for det stedet, bygningen eller institusjonen, som er innrettet med soning eller annen berøvelse av personers frihet som hovedformål. Formålet er straffegjennomføring.Soningen gjennomføres på høyt eller lavere sikkerhetsnivå, eller i gjennomgangsboliger. Innsatte vil ofte begynne straffegjennomføringen i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Enkelte innsatte kan ha behov for behandling, bo- og/eller arbeidstrening eller annet som ikke kan gis i fengslene. Straffegjennomføringsloven §12 gir mulighet til at innsatte i noen tilfeller kan gjennomføre straffen i en behandlingsinstitusjon.

  Et fengsel med høyt sikkerhetsnivå (lukket fengsel) har mur eller høyt gjerde rundt fengselsområdet. Alle dører er i hovedsak låst. Når de innsatte ikke er i arbeid, på skole, deltar på kurs, programvirksomhet eller fritidsaktiviteter under kontroll av fengselsbetjentene, er de innelåst på sine celler. Over 60 prosent av fengselsplassene i Norge er i lukket fengsel. For innsatte som sitter i, og blir løslatt fra lukket fengsel, er det vanskelig å gjøre en egen innsats for å fremskaffe bolig. Særlig vanskelig er det dersom sikkerhetsmessige grunner taler mot at den innsatte kan få innvilget permisjon. I disse tilfellene er Kriminalomsorgen særlig avhengig av kommunen. Det er vanskelig å komme i posisjon i det private leiemarkedet når man er innsatt i lukket fengsel. Innsatte har ikke tilgang til mobiltelefon eller internett når de sitter i fengsel med høyt sikkerhetsnivå.

  Fengsel med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel) har færre fysiske sikkerhetstiltak enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Innsatte har ikke lov til å forlate området uten nærmere avtale/vedtak. Innsatte kan ha frigang fra fengslet på dagtid og ha skolegang og arbeid ute i samfunnet. Overgangsboligene er også fengsler med klare kontrollopplegg, men oppleves som mindre restriktive enn andre fengsler. Alle innsatte her har arbeid eller opplæring ute i samfunnet.

  En bekreftelse på at et byggeprosjektet er ferdigstilt i henhold til godkjent byggesøknad, jf. Plan- og bygningsloven § 21-10.

  En festeavtale eller festekontrakt, er en leieavtale mellom to parter som gjelder bruk av grunn i en viss tidsperiode. Avtalen innebærer at en annen part enn grunneieren har en rettighet til å benytte grunneierens eiendom til et eller flere formål. Festekontrakten tinglyses på den aktuelle eiendommen. Det skal fremgå av salgsoppgave og takst om tomten er festet eller eid.

  En del av en landeiendom der det foreligger et leieforhold mellom en grunneier, og en fester/leietaker. Grunneieren krever inn en (som regel årlig) grunnleie (festeavgift). Leieforholdet er fastlagt i en festekontrakt

  Finansiering av bolig består av lån, eventuelt tilskudd og eventuell egenkapital som til sammen tilsvarer kjøpesummen for boligen.

  Et tilsagn om lån som sier hvor mye du maksimalt kan låne ved kjøp av bolig. Finansieringsbeviset legges fram for eiendomsmegleren som bevis på at man kan klare å finansiere en kjøpesum som tilsvarer det budet man har lagt inn på ønsket bolig. Sammen med eventuell egenkapital danner finansieringsbeviset rammen for hvor mye boligen kan koste.

  Rulleringen av kommuneplanen kalles ofte fireårshjulet.

  Blokker, rekkehus og eneboliger i rekke.

  1) Person med rett til beskyttelse etter internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av. 2) I dagligtale ofte brukt om alle som har fått innvilget oppholdstillatelse etter søknad om asyl. Overføringsflyktninger og personer som har fått asyl/beskyttelse i Norge. I utlendingsloven likestilles personer som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon, med personer som har fått opphold på grunnlag av andre internasjonale konvensjoner om beskyttelse. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettigheter som følger med. I SSBs statistikk brukes begrepet «personer med flyktningbakgrunn» om personer bosatt i Norge som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner, inkludert familietilknyttede til flyktninger, uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Flyktningkonvensjonen.

  Flytende rente endrer seg i samsvar med endringer i det generelle rentenivået. Husbanken varsler om ny rentesats minst seks uker før endringen trer i kraft. Fordeler med flytende rente er lavere rente dersom rentenivået går ned. Det gir frihet til å endre betalingsplanen. Den flytende renten stiger når det generelle rentenivået går opp.

  Takst som viser boligens/ prosjektets verdi etter ferdigstillelse/ evt. ombygging/ oppgradering. Skal foretas av uavhengig autorisert takstmann.

  Som eier en borettslagsbolig, har du fortrinnsrett til å overta en annen bolig i borettslaget som selges. Du har rett til å kjøpe boligen til den prisen som selger har godtatt. Er det flere interesserte, får den med lengst ansiennitet førsteretten til å kjøpe. 

  Av kommunestyrets medlemmer blir minst fem valgt til medlemmer av formannskapet. Det er opp til kommunestyret å bestemme hvor mange som skal være medlemmer av formannskapet. Tallet på medlemmer av kommunestyre og formannskap skal være et ulikt tall. Kommunestyret velger blant formannskapets medlemmer en ordfører og en varaordfører.

  I forprosjektet viderefører og detaljerer vi løsningene som er godkjent i skisseprosjektet. På dette stadiet går en imidlertid mer i dybden, og arbeidet ender som regel opp i en mer detaljert kalkyle. Rådgivere som ivaretar ulike fagområder er ofte mer involvert i denne fasen enn i skisseprosjektet. Prosjektgruppen og prosjektleder må her påse at løsninger knyttet til disse fagene ikke vil være i konflikt med andre viktige hensyn.

  Forvaltningen skal ta sine avgjørelser på grunnlag av forsvarlig saksbehandling. Tre hovedhensyn begrunner kravet til forsvarlig saksbehandling:

  • Alle må få informasjon for å kunne ivareta sine interesser.
  • Like saker skal behandles likt.
  • Alle har rett til å bli veiledet om retten til å klage.

  All byggevirksomhet innenfor dagens utbygde områder som fører til høyere eller meir effektiv arealutnytteelse. Fortetting kan ha ulik karakter som tilbygg eller påbygg av eksisterende bebyggelse, transformasjon av tidligere industri- eller havneområder eller utbygging av nye områder. Det kan også være fortetting vevd kollektivknutepunkt, eler høyere arealutnyttelse på områder inntil eksisterende byområder.

  Lovbrytere som av en rett ansees for tilregnelige, kan bli dømt til forvaring dersom det er stor fare for at lovbryteren kan komme til å gjenta forbrytelsen eller regnes som en fare for samfunnet. Forvaringsfange må kvalifisere seg for løslatelse gjennom å godtgjøre at vedkommende ikke lenger utgjør en fare for samfunnet eller kan komme til å begå nye forbrytelser.

  Privat hjem som tar vare på barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barnets familie og barneverntjenesten i kommunen om barnets behov og barnets fremtid.

  Når leietakeren selv leier ut hele eller deler av husrommet, er det framleie. Leietakeren må som hovedregel ha utleierens samtykke for å framleie. I noen framleiesituasjoner kan utleier ha begrenset mulighet for å nekte. Dette gjelder blant annet ved tidsbestemte leieavtaler (Husleieloven §§ 7-2 – 7-5). Det gjelder også særregler for framleie av del av bolig, framleie av bolig ved midlertidig fravær og ved utleie av bolig etter kap. 11 i Husleieloven. Også kommuner kan leie og framleie.

  Betegnelse for det planarbeidet som kriminalomsorgen skal utføre i samarbeid med den domfelte i forbindelse med målrettet straffegjennomføring og tilbakeføringsprosess. Planprosessen skal baseres på hovedmålet i kriminalomsorgen om å legge til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egeninnsats for å motvirke kriminalitet og øke mulighetene for å leve et liv uten kriminalitet.

  Fravikelse eller utkastelse. Gjennomføring av en fravikelse vil si at disposisjonsretten til for eksempel en leid bolig eller et lokale blir tilbakeført fra leietaker til utleier. Kravet kan være fastslått i en dom eller kjennelse. I tillegg regulerer ulike lovbestemmelser retten til fravikelse, forutsatt at bestemte vilkår er oppfylt..

  Det samme som 'tilgjengelighetssymbolet'.

  Tilstrekkelig åpning i dør eller passasje, f.eks. for passering av rullestol.

  Det samme som "manøvreringsareal" angitt på gulv.

  Det samme som ' manøvreringsareal' angitt ved siden av dør, toalett osv.

  Tillatelse til å være utenfor fengselet for skolegang eller arbeid. Avtale mellom kriminalomsorgen, studiested og arbeidsplass.

  Kriminalomsorgen har som hovedoppgave å administrere og gjennomføre en trygg og hensiktsmessig straffereaksjon i samfunnet. Eksempel på dette er samfunnsstraff, Program mot ruspåvirket kjøring og hjemmesoning med og uten elektronisk kontroll. I tillegg gjennomfører de møteplikt med løslatte fra fengsel og utarbeider personundersøkelser etter anmodning fra påtalemyndigheten.

  Med frivillig offentlig forvaltning av en enkelt persons økonomi, forstås her at vedkommende overlater helt eller delvis til det offentlige å disponere sine midler til dekning av nødvendig livsopphold og andre forpliktelser som følger av avtalen om forvaltning. En slik frivillig avtale er gjerne avgrenset i tid.

  En sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis med et ikke-kommersielt formål. Organisasjonene kan ha ulike typer ideelle formål som miljøvern, menneskerettigheter, folkehelsearbeid, sosiale-, religiøse- eller kulturelle formål, beredskapsarbeid, idrett, friluftsliv, solidaritetsarbeid eller bistand. Frivillige organisasjoner er selveiende og styres i henhold til egne vedtekter og statutter.

  En persons evne til å bevege seg, sanse og forstå. Når evnen ikke er optimal, benyttes ord som redusert, nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse.

  Gapet eller misforholdet mellom individets forutsetninger og de krav miljøet eller samfunnet stiller til funksjon på områder som er av vesentlig betydning for å etablere og opprettholde selvstendighet og sosial deltakelse.

  Person som får sin praktiske livsførsel begrenset på grunn av gapet eller misforholdet mellom nedsatt funksjonsevne og miljøets-/samfunnets krav. Begrepet omfatter bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og skjulte funksjonshemminger (f.eks. diabetes, psykiske problemer, hjerteproblemer, dysleksi, allergi).

  Krav til egenskap ved en gjenstand (produkt, byggverk, uteområde) slik at den kan utføre eller tilfredsstille et gitt formål.

  Tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel være nedsatt bevegelses -, syns - eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- og lungesykdommer. Funksjonsnedsettelse regnes for å være synonymt med nedsatt funksjonsevne.

  En persons evne og mulighet til å fungere i sine omgivelser.

  Fysioterapeut er inngår i kategorien helsepersonell som behandler mennesker med skader og sykdommer i muskel –og skjelettsystemet. Fysioterapeuten har kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner. Fysioterapeuten kartlegger pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen, og dermed forbedrer helse og livskvalitet.

  Fysisk bomiljø omfatter fysiske strukturer i et geografisk avgrenset område.

  Samlebegrep for håndtering, bevegelse, styrke, stemme mv.

  Fysisk miljø omfatter funksjoner som lek, -oppholds- og aktivitetsarealer/møteplasser ute og inne, veier og andre trafikkarealer, tur- og gangveier og grønne områder.

  En stedsanalyse skal gi svar på hva stedets ressurser i det fysiske miljøet består av, hvilke verdier som er knyttet til dem, og hvordan de brukes og forvaltes i dag. Analysen skal dokumentere sterke og svake sider ved stedet, og den skal gi grunnlag for å se stedets fremtidige muligheter, for å kunne formulere mål for bevaring og fremtidig utvikling.

  G

  En økonomisk sikkerhet hvor en tredjeperson binder seg til å betale leietakerens forpliktelser om leieavtalen misligholdes. Garantien kan stiles av en bank, et NAV-kontor, en arbeidsgiver eller en bekjent. Garantien og depositumet må til sammen ikke tilsvare mer enn 6 måneders husleie. Garantien kan dekke alle typer krav som følger av leieavtalen, med mindre annet er avtalt. Kommunen kan gi kommunal garanti på for eksempel inntil seks måneders husleie, eller utbetale kontantdepositum tilsvarende inntil seks måneders husleie direkte til sperret depositumskonto.

  Er et borettslags øverste organ og kan ta beslutninger i alle saker. Behandler regnskap, årsmelding og velger styrerepresentanter. I tillegg behandler den andre saker som er sendt til styret, eller saker som styret selv legger frem. Dette inkluderer for eksempel vedtak om installering av heis. Ordinær generalforsamling må avholdet innen utløpet av juni.

  Et gjeldsbrev er et dokument som gir uttrykk for et pengekrav. Et gjeldsbrev er en skriftlig og selvstendig erklæring om å være skyldig et bestemt pengebeløp.

  Gjeldsordning er en ordning for dem som har en vanskelig økonomisk situasjon som ser ut til å vare. - Frivillig gjeldsordning - Avtale mellom skyldner og kreditor hvor skyldner betaler så mye han evner over en fastsatt tidsperiode. Etter at tidsperioden opphører slettes den resterende gjelden. -Tvungen gjeldsordning - Dersom kreditorene ikke godtar søknad om frivillig gjeldsordning og det ikke er noen annen løsning kan skyldneren ta kontakt med namsmannen for å forsøke å få i stand en tvungen rettslig gjeldsordning. Det er strenge vilkår for innvilgelse av tvungen gjeldsordning og ordningen innvilges som hovedregel en gang. 

  Overføring av flyktninger fra et land for bosetting i et annet land, vanligvis i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

  Leie basert på gjennomsnittlig markedsleie over en lengre forutgående periode innenfor et visst geografisk område, for eksempel kommune eller bydel. Har leieforholdet vart i mer enn to år og seks måneder, kan begge parter kreve at leien blir satt til gjengs leie.

  Governance, eller samstyring på norsk, handler om samarbeid som har relevans for styring, og som involverer offentlige og private, frivillige eller andre samfunnsaktører.

  Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme uten hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. rullator.

  H

  Ulike aktiviteter som har til hensikt å bygge opp eller gjenopprette viktige funksjoner slik at pasienten i større grad selv kan mestre hverdagen. Habilitering retter seg mot barn og voksne som har medfødte skader eller har fått helse- eller funksjonsproblem tidlig i livet. Målet med habilitering og rehabilitering er å styrke brukernes muligheter for gjenvinning av tapt funksjonsevne, bidra til egenmestring og opprettholdelse av best mulig funksjonsnivå. Derfor er habilitering/ rehabilitering en naturlig og selvstendig del av all innsats, behandling og pleie.

  Bilparkeringsplass avsatt spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Plassene er større enn standardplasser og lokalisert nær inngang eller destinasjon.

  Det samme som person med funksjonsnedsettelse eller funksjonshemming. Brukes i stadig mindre grad.

  Toalett utformet for brukere med nedsatt funksjonsevne.

  Handlinger som skal gjøre oss i stand til å nå fastsatte mål. Handlingsplanen konkretiseres med aktiviteter, milepæler og en fremdriftsplan. Handlingsplanen kan være årlig eller flerårig. En handlingsplan definerer mål, strategier og tiltak knyttet til innsatsen i området. Strategiene vil, med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget, peke ut de viktigste grepene for å nå målene. Tiltakene springer ut av strategiene. Mens mål og strategier som regel ligger fast gjennom hele satsingsperioden, vil tiltakslistene revideres fortløpende. Grunnlagsdokumentasjonen for arbeidet og kunnskapen som erverves gjennom oppstartsfasen oppsummere i handlingsplanen. Dette arbeidet vil ofte involvere en rekke ulike enheter og fagområder i kommunen, og er et viktig innledende arbeid. Et kunnskapsgrunnlag og en handlingsplan som hele kommunen har eierskap til, er sentralt for felles forståelse og et godt tverrfaglig samarbeid i arbeidet. Handlingsplanen forankres bredt ut mot befolkning i lokalmiljøet. Dette gjøres gjennom medvirkningsprosesser som idedugnader, seminarer og lignende hvor lokale interssenter og berørte trekkes inn i arbeidet. Det er sentralt at arbeidet springer ut av lokalsamfunnets egne ønsker og behov. Arbeidet med handlingsplanen utløser ofte nye kunnskapsbehov. Innhenting av supplerende kunnskap og utvikling av handlingsplanen videre, er derfor en løpende oppgave.

  En heftelse er når det finnes utestående innbetalinger i forbindelse med eiendommen. Det kan være for eksempel boliglån, ubetalte eiendomsskatter, pant i eiendom eller at eiendommen eies av andre.

  Med personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjeneste menes her personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over tid. Dette inkluderer personer med langvarig somatiske sykdommer, funksjonshemming, utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske og sosiale problemer. Det er ikke noe krav at kommunen må ha en omsorgsbase i det enkelte prosjekt så lenge denne ligger i boligen(es) nærmiljø. Kommunen har ansvaret for hvordan tjenestene organiseres.

  WHO beskriver helsefremmende omgivelser som ”den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse”. I følge WHO er ikke helse definert som fravær av sykdom, men også et spørsmål om trivsel og livskvalitet. Et bredt helsebegrep må derfor legges til grunn når man skal bygge helsefremmende botilbud.

  Det samme som avvisningskant.

  Et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand er definert på følgende måte: «Et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand, er i utgangspunktet et hjelpemiddel som er egnet til direkte å avhjelpe/erstatte/kompensere for en funksjonssvikt. Et hjelpemiddel er i utgangspunktet utstyr som er spesiallaget eller spesialtilpasset for funksjonshemmede. Noen hjelpemidler som dekkes av NAV kan også betraktes som velferdsteknologi.

  Dersom en person har problemer med å disponere pengene sine eller hevde sin juridisk rettigheter kan det oppnevnes hjelpeverge for vedkommende.

  Prosjekt Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier i regi av NAV.

  Housing First er en metode for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer. Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett. Bruker skal ha reell medbestemmelse og ikke brukermedvirkning knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få. Metoden har fokus på bedringsprosessen (recovery). NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) er med i et Housing First-nettverk for norske kommuner som har tatt i bruk metoden. 

  En husholdning består av personer som er fast bosatt i samme bolig (boenhet) eller institusjon. En privathusholdning består av personer som er fast bosatt i samme bolig, der denne boligen ikke er en institusjon. Privathusholdninger deles inn i bo- og kosthusholdninger. Bohusholdninger består av personer som er fast bosatt i samme bolig, mens kosthusholdning består av personer som er fast bosatt i samme bolig og har felles kost. En felleshusholdning består av personer som er fast bosatt, og får dekket sine behov for kost, pleie og omsorg, på en institusjon.

  Husleie er det beløpet som leietaker er juridisk pliktig til å betale utleieren ved leie av bolig.

  En husleiekontrakt definerer skriftlig det rettslige forholdet mellom leier og utleier og er et sett med regler, som partene signerer på som bindende.

  Når en leietaker deler bolig med andre og har en viss grad av felles husholdning, betegnes det som et husstandsfellesskap.

  Leietakeren har rett til å la visse personer flytte inn i boligen og dele boligen med disse. Dette gjelder leietakerens ektefelle eller samboer, leietakerens egne eller ektefellens/samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje samt fosterbarn. Alder er i denne sammenheng uten betydning. Det kreves ikke at husstandsfellesskapet må være varig. Leietakeren trenger ikke utleierens godkjenning, men bør likevel varsle utleieren om hvem som tas opp i husstanden.

  Forebygging og rehabilitering mens den det gjelder bor hjemme. Hverdagsrehabilitering skiller seg fra ordinære pleie- og omsorgstjenester, ved at pleie eller praktisk bistand ikke gis før den det gjelder har fått en vurdering av sitt rehabiliteringspotensiale. Den enkeltes hverdagsmestring vektlegges før passive eller kompenserende tilbud gis.

  Horisontalt plan i trinnfri stigning (f.eks. rampe).

  Er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett.

  Hørselsfunksjoner er relatert til det å oppfatte forekomsten av lyder og skille mellom plassering, tonehøyde, lydstyrke, kvalitet og forståelse av lyder. Hørselstap omfatter svak reduksjon i hørsel til fullstendig døvhet.

  Fellesbetegnelse for alle grader og arter av hørselstap. Mennesker med hørselhemming deles i to hovedgrupper; døve og tunghørte.

  Lister som er montert langs trapp, rampe eller vegg for å gi støtte og sikkerhet. Brukes også som ledelinje.

  List som er montert langs trapp, rampe eller vegg for å gi støtte og sikkerhet. Brukes også som ledelinje. I trapp eller rampe kan håndlist være montert på vegg. Håndlisten bør ha en tverrsnittsutforming som gir et godt og stødig grep.

  Håndtering er relatert til aktiviteter som å bære, flytte og håndtere gjenstander. Det innbefatter handlinger der det brukes bein, føtter, armer, hender; rekke, løfte, legge ned, dra, skyve, sparke, gripe, slippe, snu, kaste og ta imot.

  I

  En ideell organisasjon er en organisasjon som ikke utsteder aksjer eller fordeler sitt overskudd til eiere eller aksjonærer, men i stedet bruker midlene til å nå sine mål. Slike organisasjoner har ofte et allmennyttig eller humanitært formål, men kan også være organisasjoner som jobber for å fremme medlemmenes egne interesser. Slike organisasjoner finansieres som regel gjennom en blanding av private donasjoner, kontingenter og offentlige bevilgninger. De kan også skape inntekt gjennom egne kommersielle aktiviteter, men omfanget av slike aktiviteter kan være innskrenket, eller bruken av slike midler kan være begrenset på visse måter. En veldedig organisasjon er en form for ideell organisasjon, og noen ikke-statlige organisasjoner kan også være ideelle organisasjoner.

  Enkeltpersoner som leier ut en leilighet eller boenhet tilknyttet egen bolig, uten at det kan kalles næringsvirksomhet.

  UDIs asylmottak skal sørge for at enslige mindreårige asylsøkere blir kartlagt, og at det blir utarbeidet en individuell tiltaksplan mens de bor i statlige mottak. Kartleggingen skal inneholde nødvendig informasjon om den enkelte som gjøres tilgjengelig for den eller de myndighetene som har oppfølgingsansvar for omsorgstilbudet når personen flytter fra mottaket.

  Mange borettslag har en ordning hvor andelseierne kan nedbetale ekstraordinært på sin andel av borettslagets fellesgjeld når de selv ønsker det. Du kan enten nedbetale hele fellesgjelden eller deler av den. Ved nedbetaling trer du inn pantesikkerheten til banken og får likestilt prioritet for det innbetalte beløp.

  Den som har behov for langvarig og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan jfr sosialtjenesteloven § 28. Planarbeidet skal koordineres og det skal kun utarbeides én individuell plan for hver enkelt bruker.

  Målrettede og strukturerte samtaler mellom innsatte og ansatte for å styrke innsattes ønske, evne og vilje til endring.

  Identifisere behov, definere visjon og mål med prosjektet, kvantifisere omfang. Ofte vurderes gjennomføringsstrategiene i denne fasen med en vurdering av prosjekteiers egen byggfaglige kompetanse, erfaringer med ulike gjennomføringsmodeller og markedsbetingelser for de forskjellige entrepriseformene.

  Begrepet benyttes bredere enn begrepet integrering og handler om at alle skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet.

  Atkomstområde fra vei/fortau til inngangsdør.

  Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd.

  Person med to utenlandskfødte foreldre, som selv er innvandret til Norge.

  Innflytting til et annet land enn sitt fødeland for varig bosetting.

  Betegnelse for både domfelte og varetektsinnsatte (fengslingskjennelse av retten). De som får en fengselsstraff og sitter i fengsel kalles innsatte.

  Som institusjon regnes kun tilbud med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige, sykehjem, aldershjem, tilbud med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn under 18 år (barneboliger) og døgnplasser for øyeblikkelig hjelp (Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1). Med vedtak på opphold i en institusjon, får brukeren også rett på tilhørende tjenester. Beboere i slike institusjoner betaler vederlag for oppholdet etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Integrering inngår som en del av inkluderingspolitikken. I ntegrering som begrep er blitt knyttet til innvandrere og har sammenheng med den økte innvandringen Norge har opplevd siden 1970-tallet. Samfunnsmessig integrasjon kan imidlertid også gjelde andre grupper, som for eksempel eldre eller funksjonshemmede, og integrasjon kan foregå på mange ulike nivåer i samfunnet.

  Interesseorganisasjoner har til formål å arbeide for egne medlemmers interesser. Arbeidstagerorganisasjon er et eksempel på en interesseorganisasjon.

  Interkommunalt plansamarbeid innebærer at to eller flere kommuner samarbeider om planoppgaver. Aktuelle samarbeidsområder er boligplanlegging, kystsoneplanlegging, energi og klimaplanlegging og samarbeid om kommuneplanlegging. Gjennom interkommunalt plansamarbeid kan det løses planoppgaver som går på tvers av kommunegrensene, og kommunene kan utnytte felles kompetanse. Plan- og bygningsloven har egne bestemmelser om interkommunalt plansamarbeid som kommunene kan bruke om det er ønskelig.

  Lovfestet ordning (se introduksjonsloven) som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne innvandrere til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger, forplikter seg til å tilby et introduksjonsprogram.

  Introduksjonsprogram er et lovfestet kvalifiseringsprogram etter Introduksjonsloven. Målgruppen er i hovedsak flyktninger og deres familiegjenforente med behov for grunnleggende kvalifisering. Kommunen skal legge til rette for program så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting. Introduksjonsprogram er på heltid, og varer vanligvis inntil to år. Programmet skal tilpasses den enkeltes behov, og det skal lages individuell plan. Målet med introduksjonsprogram er grunnleggende ferdigheter i norsk, forberedelse til arbeid eller utdanning og innsikt i norsk samfunnsliv. Deltagerne har krav på introduksjonsstønad. Nyankomne flyktninger bosatt i kommunen etter avtale med staten og deres familiegjenforente, mellom 18-55 år, har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram. Flyktninger som har vært bosatt i en kommune over 2 år, flyktninger bosatt uten avtale med kommunen, flyktninger som har avslått eller avbrutt introduksjonsprogram, flyktninger og deres familiegjenforente over 55 år og familiegjenforente med norsk eller nordisk statsborger, har ikke rett til introduksjonsprogram. Kommunen kan velge om de vil gi introduksjonsprogram til en eller flere av disse gruppene.

  Byggets totale kostnad inklusiv tomt.

  International Organization for Migration. Brukes ofte av norske myndigheter ved returtiltak og program for kulturorientering før overføringsflyktninger kommer til Norge.

  Årlig kartlegging blant landets kommuner som Sintef gjennomfører på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kartleggingen gir blant annet oversikt over årsverksutvikling og kompetanse-/utdanningsnivå blant ansatte innenfor kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

  K

  Når søknad om lån vurderes legges kalkulasjonsrente til grunn. Kalkulasjonsrenten er en av flere kriterier som vurderes når søknad om lån behandles. Finansavtaleloven pålegger bankene å vurdere lånsøkers økonomiske evne til å betjene lånet.

  Å kartlegge er å avdekke status og danne grunnlag for videre tiltak på en systematisk måte. Ofte benyttes kartleggingsverktøy (systematiserte skjemaer) som hjelpemidler for å sikre innhenting av relevant informasjon. 

  Beslutning av en domstol i en sivil sak eller i en straffesak når beslutningen går ut på å avslutte behandlingen av saken eller en selvstendig del av den uten at selve realiteten avgjøres. Kjennelse blir blant annet brukt når en sak blir avvist eller hevet. Også i visse andre tilfeller er det bestemt i lovgivningen at en beslutning skal kalles kjennelse. Således treffes en avgjørelse av om en siktet skal undergis varetektsfengsel, i form av en kjennelse. I sivilprosessen er det slått fast i tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 § 19-1 når en avgjørelse skal kalles kjennelse.

  En kjøpekontrakt er en skriftlig avtale som inngås mellom to parter om å overføre en gjenstand, eiendom, eller rettighet, før selve overdragelsen finner sted. Kjøpekontrakten undertegnes av både kjøper og selger.

  Kjøpesummen for boligen utgjør den totale prisen for boligen. I kjøpesummen inngår også eventuell andel fellesgjeld for leiligheter i borettslag og sameier.

  Søkeren kan klage på et hvert enkeltvedtak. Klageinstans er kommunens klageutvalg. Klagefrist etter forvaltningsloven er tre uker etter at vedtaket er mottatt. Vedtaksinstansen er forpliktet til å vurdere saken på nytt før de sender klagen videre til klageutvalget, men de kan omgjøre vedtaket til fordel for klageren.

  Samlebegrep for intellekt, hukommelse, språk, leseevne.

  Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, bearbeiding av sanseinntrykk, forstå språk og kommunikasjon, planlegge og utføre handlinger, tenke raskt og komplisert og endringer i atferd og personlighet. Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming.

  Evne til å forstå, integrere og behandle informasjon. Innbefatter evne til abstraksjon og organisering av ideer og tidsplanlegging.

  Ulike påvirkningsprogram som kriminalomsorgen benytter seg av. Det er evidensbaserte program som bygger på kognitiv adferdspsykologi. Kriminalomsorgen har også andre påvirkningstiltak som for eksempel "Alternativ til vold." Programmene har som mål å redusere sjansen for at nye lovbrudd blir begått og kan for eksempel motivere til å endre sin adferd og søke om aktuelle behandlingsformer og lignende.

  Det samme som kognitiv svikt

  I plan- og bygningsloven § 10-1 står følgende om kommunal planstrategi: "Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.»

  Boliger som er oppført eller kjøpt i kommunal regi eller boliger kommunen får tilgang til tilvisningsavtale eller gjennom tildelingsavtale med profesjonelle private utleiere. 

  Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder, i følge plan- og bygningsloven § 11-1. Kommunedelplan er en utdyping av kommuneplanen for tema (samfunnsområder) eller en del av kommunens areal. Eksempel på kommunedelplan for tema er kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Eksempel på kommunedelplan for areal er en kommunedelplan for et tettsted. Kommunedelplaner må behandles med de samme prosessreglene som kommuneplanen. Kommunedelplaner for en del av kommunens areal vedtas med rettsvirkning. – jfr «gode råd, kommunal planstrategi og rullerende kommuneplanlegging i Nordland»

  Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-1. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig.

  Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, i følge plan- og bygningsloven § 11-5. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer er ivaretatt, og overordnede planer for arealbruk.

  Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig, i følge plan- og bygningsloven § 11-1. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen. Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer (plan- og bygningsloven § 11-3).

  Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, i følge plan- og bygningsloven § 11-2. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.

  En kommuneplanprosess er en planprosess som følger prosessreglene for kommuneplanlegging i plan- og bygningsloven. Kommunen må ha fulgt disse prosessreglene for å kunne vedta kommuneplanen. Prosessreglene er:

  • Planoppstart skal varsles.
  • Det skal lages et planprogram som legges ut til høring og offentlig ettersyn i minst seks uker før kommunen fastsetter det.
  • Forslag til kommuneplan skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minst seks uker.
  • Vedtatt kommuneplan skal kunngjøres.

  Kommunestyret er en kommunes høyeste styreorgan, og består av minst 11 og høyst 85 medlemmer i forhold til kommunens folketall, og velges i direkte valg for 4 år om gangen i det som kalles kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det holdes to år etter stortingsvalget. sine planoppgaver og planmyndighet.

  Kommunestyret har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen.

  Ved prekvalifisering lages det et konkurransegrunnlag som beskriver oppdraget, regler for gjennomføring av konkurransen, krav til leverandøren og oppdragsgivers behandling av tilbudene. 

  Allergi som utløses ved overflatekontakt.

  Kontaktbetjenten er en fengselsbetjent med spesielt ansvar for å følge opp den enkelte innsatte under straffegjennomføringen eller varetektsoppholdet. Alle innsatte skal ha en kontaktbetjent.

  Avlesbar forskjell i utforming, materialvalg, overflatebehandling eller lysmessige forhold som gjør at noe kan skilles fra noe annet.

  Merking av f.eks nivåforskjeller, viktige installasjoner, manøvrerings-panel o.l ved hjelp av kontrast i farge eller materiale. Kan f.eks. gjelde merking av trappeneser, fortauskanter m.m.

  Overordnet ansvar for individuell plan herunder oppnevning av koordinator.

  Interne tverrfaglig koordineringsmøter som er for alle som jobber direkte og individrettet med innsatte ved fengselet. Hensikten med dette møtet er å skape en arena for informasjonsutveksling og koordinering av hjelpeinnsatsen mellom de ulike aktørene i fengselet. Målet er mer målrettet og koordinert innsats overfor innsatte under soning som skal bidra til en mer trygg og forutsigbar løslatelsesprosess for alle.

  Kartlegging- og oppfølgingsplan. Kartleggingsverktøy som benyttes av Bufetats omsorgsentra.

  Ved prekvalifisering lages det en kravspesifikasjon som beskriver tilvisningsavtaler, lån fra Husbanken, krav til prosjektet/ boligene, krav til oppfølging av bomiljø etc. 

  Er en felles betegnelse på både friomsorg og fengsel. Kriminalomsorgen skal gjennomføre idømte straffereaksjoner på en måte som motvirker nye straffbare handlinger, stille varetektsplasser til disposisjon for politiet og legge til rette for tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

  Krisesenter er et hjelpetiltaket hvor kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner kan få beskyttelse, råd og veiledning. Lov om kommunale krisesentre (krisesenterloven) trådte i kraft i 2010. Den gir alle kommuner plikt til å sørge for et botilbud, samtaletilbud, telefontilbud og oppfølging i reetableringsfasen. Tilbudet skal være tilrettelagt for brukernes individuelle behov, og det skal samordnes med hjelp fra andre tjenester. Krisesentrene er et lavterskeltilbud, der alle kan henvende seg direkte og uten henvisning.

  Les mer om krisesentertilbudet her

  Ansatte eller voksne som har kompetanse på hva det vil si å vokse opp med flere kulturer vil kunne være viktige støttespillere for de enslige, mindreårige flyktningene.

  Kvalifiseringsprogrammet er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen, og er lovens hovedvirkemiddel for å fremme overgang til arbeid. Programmet retter seg i første rekke mot langtidsmottakere av sosialhjelp og de som står i fare for å bli det. De som ønsker å delta må søke om dette på sitt lokale NAV-kontor. Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Deltakere i program får kvalifiseringsstønad.

  Lyssignal som angir at en bestemt funksjon er virksom (f.eks. ved tilkalling av heis).

  En flyktning som får komme til Norge etter organisert uttak av utlendingsdirektoratet (UDI) og FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR).

  L

  Plattform som personer og last skal løftes på.

  Gjerde som visuelt og fysisk hjelper til å angi retning og lede gående og kjørende i riktig retning.

  Markert linje (f.eks annen farge, materiale og/eller overflate) i gulv, på vei eller langs vegg og som kan angi retning eller varsel om fare.

  Kommunen inngår tidsbestemt leiekontrakt med en husstand, der husstanden får mulighet for å kjøpe boligen etter endt kontraktsperiode, ofte fem eller tre år. Forutsetningen er at husstanden har et potensial for økt inntekt/betjeningsevne til et tilstrekkelig stort boliglån på sikt. I tillegg skal husstanden ha oppfylt en avtale om betaling av husleie og helst sparing. Sparingen kan enten være en del av månedlig husleie eller sparing parallelt. Husstanden får kjøpe boligen til en avtalt kjøpesum ved inngåelse av leiekontrakt. Oppspart egenkapital, startlån og eventuelt tilskudd til etablering brukes for å finansiere kjøpet ved utløp av leieperioden.

  Dette er leie før eie prosjekter som retter seg mot unge uten eller med liten egenkapital. Eksempel på dette i Norge har vært BATE boligbyggerlag i Randaberg og OBOS i Sandnes. Målgruppa er unge med alminnelig god inntekt, men som ikke kommer inn på det ordinære boligmarked fordi de har for liten egenkapital. Disse prosjektene omfatter nybygde boliger der unge sparer og får ta del i prisutviklingen på boligen i leieperioden.

  Husleieloven bruker begrepet «leieavtale», og definerer dette som en «avtale... om bruksrett til husrom mot vederlag», jf. § 1-1. I dagligtale er trolig «leiekontrakt» mer vanlig. Begge begrep kan brukes.

  Person som leier en bolig.

  Husleieloven bruker begrepet leieavtale, og definerer dette som en «avtale... om bruksrett til husrom mot vederlag», jf. § 1-1. I dagligtale er trolig leiekontrakt mer vanlig. Det har ingen betydning hvilket begrep man bruker.

  Person som leier en bolig.

  Levekårskartlegging er en ren kartlegging, som viser hvordan de ulike geografiske sonene kommer ut på et sett av statistiske indikatorer. Relevante tiltak kan komme i handlingsplan‐ og budsjettarbeidet til kommunen. 

  LHBT eller HLBT (fra engelsk «LGBT») er en forkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. I sammenhenger der det er naturlig benyttes kun LHB eller kun T. LHBTI har også blitt mer vanlig. og I-en brukes om interseksualitet.

  Bolig med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet, trinnfri atkomst og terskelfritt inne. En livsløpsbolig er tilrettelagt slik at den kan brukes i alle livsfaser, også om man blir bevegelseshemmet.

  Utforming slik at man skal kunne bli boende i sin egen bolig gjennom store deler av livet, uansett om man blir såpass bevegelseshemmet at man må bruke rullestol.

  Teknisk hjelpemiddel som gir lyd for å angi retning til areal/sted.

  Plate med plass for rullestol montert på en løfteinnretning for å utjevne større nivåsprang.

  Et dokument som vekter de ulike alternativene fra løsningutredningen, og som argumenterer for det ene forslaget.

  En betegnelse for alle gjenstander som ikke er fast eiendom. Løsøre kan derfor eksempelvis være ting som hører hjemmet til; som sykler, treningsutstyr eller verktøy. Sikring av rettigheter i løsøre kan skje ved at disse registreres (tinglyses) i Løsøreregisteret.

  Lån fra Husbanken skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, fremskaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet skal bidra til å oppnå boligpolitiske målsettinger som ellers ikke vil bli oppnådd. Dersom lån gis til private firmaer må det inngås tilvisingsavtale og samarbeidsavtale med kommunen.

  Et tilsagn om lån som sier hvor mye du maksimalt kan låne ved kjøp av bolig. Lånebeviset legges fram for eiendomsmegleren som bevis på at man kan klare å finansiere en kjøpesum som tilsvarer det budet man har lagt inn på ønsket bolig.

  Etter at kjøpekontrakt er godkjent utsteder långiver en låneavtale. Låneavtalen er i juridisk forstand en skriftlig enighet mellom to eller flere parter om et låneforhold av rettslig karakter. Låneavtalen regulerer betingelsene for lånet, herunder rente og nedbetalingstid.

  M

  Mandat betyr at noe eller noen (enkeltperson, gruppe osv.) har fått ansvar for å gjennomføre bestemte oppdrag. Et mandat kan også inneholde beskrivelse av hva som skal gjøres og noen ganger begrensninger for hva man ikke skal gjøre. 

  Det samme som betjeningsknapper.

  Areal for manøvrering av rullestoler slik at det blir mulig å betjene funksjoner, f.eks. areal som er nødvendig for å åpne dører.

  Mål- og arbeidsplan. MAP er basert på oppfølgingsvedtaket for den konkrete oppfølgingen av enslig mindreårig den perioden barnet oppholder seg på et omsorgssenter.

  Den leien som til enhver tid tilbys og aksepteres av leietakere i markedet. Markedsleien vil variere avhengig av geografisk område.

  Merking av f eks nivåforskjeller, viktige installasjoner, manøvreringspanel o.l ved hjelp av piktogram, farge, kontrast, endret overflate.

  Innebærer at grupper eller personer som har interesser i eller er berørt av beslutninger får anledning til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine synspunkter. Medvirkning brukes om prosesser hvor det deltar flere personer eller grupper med ulike interesser, f eks utarbeidelse av kommunale planer.

  Mentor benevner en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre som har mindre erfaring.

  Begrepet «midlertidig botilbud» er ikke gitt noen entydig og klar definisjon, og står i en motsetning til begrepet «varig bolig».

  I Kommune-Stat-Rapporteringen (KOSTRA) er det lagt opp til følgende forståelse av begrepet: «Midlertidig botilbud er botilbud der det ikke inngås husleiekontrakt, og omfatter botilbud der man kan oppholde seg hele døgnet (for eksempel pensjonater, hospits eller campinghytter), i motsetning til natthjem der man som regel ikke kan oppholde seg på dagtid. Botilbud med korttidskontrakt og korttidsopphold på institusjon, regnes ikke som midlertidig botilbud.».

  Det følger av sosialtjenesteloven § 27 at kommunen har en plikt til «å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv». Bestemmelsen oppstiller en plikt til en naturalytelse. Kommunen har et ansvar for faktisk å finne et husvære til den som fyller vilkåret. Bestemmelsen regulerer ikke det avtalerettslige forholdet mellom tjenestemottaker og tilbyder av det midlertidige botilbudet.

  Når det snakkes om midlertidige botilbud er det som regel døgnovernattingssteder det siktes til. Døgnovernattingssted kjennetegnes ved at det som regel er et botilbud som er basert på utleie av rom på døgnbasis. Eksempelvis pensjonat, hotell, campinghytte eller tilsvarende der vedkommende disponerer rommet hele døgnet.

  Tiltakshaver kan søke kommunens bygningsmyndighet om å ta hele eller deler av byggverket midlertidig i bruk før utførelsen er endelig avsluttet.

  Flytting eller vandring, uavhengig av årsak og varighet. Det skilles gjerne mellom frivillig migrasjon, for eksempel arbeidsmigrasjon, og tvungen migrasjon, for eksempel flyktningstrømmer.

  Utskifting av kledning og/eller tak med etterisolering, fjerning av kuldebroer og vindtetting eller utskifting av gamle vinduer nye og med mer energieffektive vinduer.

  Nedsatt toleranse for luftforurensinger og/eller allergifremkallende stoffer/materialer.

  Barn under 18 år regnes i denne sammenheng ikke som vanskeligstilte på selvstendig grunnlag da de normalt vil tilhøre en husstand, eller være under omsorg av barnevernet. Husstanden de tilhører kan imidlertid regnes som vanskeligstilt på boligmarkedet bl.a. knyttet til forhold ved barna, eksempelvis funksjonsnedsettelser.

  Standard (definert av Husbanken) med funksjonskrav som skal sikre alminnelig god boligkvalitet for vanlige 2-, 3- og 4-roms boliger slik at boligene er tilfredsstillende for det antall personer de er planlagte for og er generelt brukbare over tid. Husbankens minstestandard er ikke lenger normativ for Husbanken.

  En liste med stikkord som sendes til utbygger/ utleieselskapet slik at de gi en fyldig beskrivelse av utleieselskapet med mer informasjon enn det en firmaattest viser. Beskrivelse av oppfølging av bomiljøet (ved forvaltningsselskap/ vaktmester/ kontaktperson) og samarbeid med kommunen tillegges særlig vekt. Beskrivelsen vurderes av kommunen og Husbanken.

  Å sette sammen hjelpemiddelet dersom det blir utlevert i flere deler og/eller feste det til omgivelsene.

  Motiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring og skaper en god relasjon mellom hjelper og den som skal endre atferd. Målet er konstruktive samtaler hvor personen får mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan han best kan få det til.

  Fellesbetegnelse for alle typer bevegelsesfunksjoner.

  Et verktøy som kan belyse potensialer og sammenligne flere alternativer i en tidlig fase. Utredningen kan omfatte et større område/ areal og/ eller gå nærmere inn på vurderingen av konkrete bygg. Mulighetsstudiet vil synliggjøre rammebetingelser og alternativer med tilhørende kostnadsestimat. Dette vil gi kommunen et grunnlag for videre beslutning. Det er ofte mange involverte fagområder i en mulighetsstudie og kommunen kan leie inn konsulenter for å utføre arbeidet. De involverte vil avhenge av hva slags type mulighetsstudie det er snakk om, for eksempel om det er i forbindelse med arealutvikling/transformering av et område eller utvikling av eksisterende eiendom/bygg. Et mulighetsstudie kan omtales med andre benevnelser, slik som konseptvalgutredning, utviklingsvurdering og alternativvurdering.

  I noen tilfeller vil et innhentet kunnskapsgrunnlag i for liten grad gi konkrete ideer og visjoner knyttet til framtidig utvikling av området. Da kan det være ønskelig å supplere materialet med mer dyptgående mulighetsstudier. Slike studier kan peke på utviklingsmuligheter knyttet til et begrenset geografisk område.

  Når en person har flere typer funksjonshemming; f.eks. både svekket syn og nedsatt gangfunksjon.

  Mål er en beskrivelse av en ønsket tilstand eller et ønsket resultat: Hvor skal vi? Mål er følgelig ikke en beskrivelse av aktiviteter eller oppgaver.

  N

  Namsmannen utgjør sammen med tingretten namsmyndighetene i Norge. Namsmannen forestår tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av privatrettslige og offentligrettslige krav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992. Tingretten er funksjonelt overordnet namsmannen. Namsmannen hører organisatorisk til politi- og lensmannsetaten. I et lensmannsdistrikt er lensmannen namsmann. I Oslo og større byer er det etablert egne namsfogddistrikter, der namsfogden er namsmann. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er politistasjonssjefen namsmann.

  Den offentlige myndighet som forestår tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av privatrettslige og offentligrettslige krav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992. Namsmyndighetene er namsmannen og tingretten, som tidligere ble kalt namsrett når den behandlet saker om tvangsfullbyrdelse. Tingretten er funksjonelt overordnet namsmannen. Namsmannen hører organisatorisk til politi- og lensmannsetaten. I et lensmannsdistrikt er lensmannen namsmann. I Oslo og større byer er det etablert egne namsfogddistrikter, der namsfogden er namsmann. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er politistasjonssjefen namsmann.

  En alternativ straff i saker hvor det vanligvis blir dømt ubetinget fengsel. Domstolen fastsetter vilkår for program og straffen gjennomføres i samfunnet med tett oppfølging av offentlige, private og frivillige aktører. Tilbudet er landsdekkende og koordineres fra friomsorgskontorene.

  Staten har gjennom stortingsmeldinger og rundskriv lagt en rekke nasjonale mål for planlegging i kommuner og fylkes. Målene gjelder mange samfunnsområder, og kan for eksempel i arealplanleggingen stå i konflikt med hverandre.

  Et tilbud der den overnattende ikke disponerer rommet på dagtid. Natthjem og lignende tilbud kjennetegnes ofte av at de tilbyr en seng for natten. Natthjem fyller ikke vilkårene kvalitet etter sosialtjenesteloven § 27. Det er kun et fåtall kommuner som i dag bruker natthjem, selv om en del flere har lignende akuttilbud særlig overfor rusmiddelavhengige som klassifiseres som institusjonstilbud. Her kan den bostedsløse selv i større grad oppsøke tilbudet uten å gå via NAV. Frivillige organisasjoner tilbyr natthjem i de større byene eksempelvis til Rom uten at dette nødvendig inngår i et kommunalt tilbud. Natthjem fyller ikke vilkårene til kvalitet etter sosialtjenesteloven § 27.

  Norsk Arbeids- og Velferdsforvaltning NAV: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten (statlig del) og de kommunale tjenestene i lov om sosiale tjenester i NAV som inngår i det lokale NAV-kontoret. NAV-kontoret skal ivareta den enkeltes helhetlige behov for hjelp, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over. Hva den enkelte kan ha rett til er regulert i lover som NAV-loven, folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og sosialtjenesteloven.

  NAV-kontoret skal ivareta den enkeltes behov for hjelp, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over. Hva den enkelte kan ha rett til er regulert i lover som NAV-loven, folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og sosialtjenesteloven.

  Nedsatt funksjonsevne innebærer tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er imidlertid en svært sammensatt gruppe med ulike utfordringer. Noen er født med en funksjonsnedsettelse, mens andre opplever å få en funksjonsnedsettelse på grunn av sykdom eller skade senere i livet.

  Personer med nedsatt funksjonsevne kan deles inn i følgende hovedgrupper: a) personer med synshemming b) personer med bevegelseshemming c) personer med hørselshemming d) personer med utviklingshemming og personer med psykososiale funksjonsnedsettelser. 

  Gjennom Nettverk etter soning tilbyr Røde Kors støtte og hjelp i overgangsfasen mellom fengsel og frihet. Gjennom Nettverk etter soning får den løslatte hjelp til å etablere nye sosiale nettverk etter gjennomført straff. Den frivillige er en samtalepartner og støttespiller i en overgangsfase på vei inn i normalsamfunnet. Målet med Nettverk etter soning er å forhindre tilbakefall og sosial isolering.

  En forkortelse for "Not In My Back Yard" - ikke i min bakgård. NIMBY beskriver motstand mot endringer av ens nærområde, men ikke nødvendigvis mot endringer i andres nærområde.

  Små nivåsprang, f.eks. terskler og kantstein.

  Det samme som kontrastmerking.

  Høydeforskjell mellom to horisontale nivåer (kan utliknes f.eks. ved hjelp av en rampe).

  Forbud i henhold til flyktningkonvensjonen mot å returnere en person til et område der vedkommendes liv eller frihet er truet på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk virksomhet eller tilhørighet til en særskilt sosial gruppe. I enkelte sammenhenger dekker begrepet også returforbud etter andre konvensjoner.

  Målsetningen om at mennesker med behov for tilrettelagte tjenester skal bo i vanlige boliger, i ordinære bomiljø, ha muligheter til å leve selvstendige liv og delta i arbeids- og hverdagsliv.

  Godkjenner på vegne av kommunen at ferdigstilt heis er i henhold krav. En heis kan ikke settes i drift før den er godkjent av heiskontrollen.

  Et geografisk område som har boligen som utgangspunkt og er større enn et bomiljø. Nærmiljøet består av fysiske, sosiale og organisatoriske strukturer. De fysiske strukturene er bygninger, grøntområder, møteplasser og trafikkårer. De sosiale strukturene består av relasjoner mellom innbyggere i lokale nettverk og grupper, trygghet og tilhørighet, og de organisatoriske strukturene er sammensatt av lokale institusjoner, organisasjoner, servicefunksjoner og tjenester. Nærmiljøet er et geografisk avgrenset område med boliger, bolignære oppholdsarealer og boligtilknyttede servicefunksjoner.

  En form for lokalutvalg som er knyttet til et avgrenset geografisk område, og som har åpent medlemskap for alle områdets beboere, velforeninger, borettslag, sameier, frivillige lag og organisasjoner som har aktiviteter i området. 

  Angir betjeningshøyde ved plassering av utstyr, bygningsdeler, installasjoner, betjeningstablåer og innredning.

  O

  Objektiv kunnskap er hva som kjennetegner det aktuelle området og dets innbyggere. Her vil befolkningstatistikk inngå, og også fakta om fysiske forhold ved bebyggelsen i området, områdets institusjoner, næringsliv, service, infostruktur, rekreasjonsmuligheter, kommunikasjoner, miljømessige forhold knyttet til trafikk og forurensning, tilknytning til tilstøtende områder mv.

  Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av prosjektet/tjenesten. Den offentlige aktøren beskriver oppgaven som skal løses, og beskriver hvilke standarder og kvaliteter man vil ha levert. Innenfor disse rammene får den private aktøren frihet til å planlegge og gjennomføre arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte.

  Eksempelvis kommunenes adgang til å endre sitt tjenestetilbud, spesielt i forhold til kommuner som omgjør sykehjemsplasser til omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester.

  En metode som bla. brukes i områdesatsinger for å «reparere» i områder med store levekårsutfordringer. Områdeløft har en sterk sosial dimensjon og ofte en velferdspolitisk begrunnelse. 

  Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken (Pbl § 12-2). Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

  Innenfor et velferdspolitisk arbeid forstås gjerne områdesatsing som en helhetlig og sammenhengende innsats i et nærmere definert geografisk område for å styrke områdets fysiske og sosiale miljø. Et annet begrep som også brukes er områderettet innsats. 

  En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orientering- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboerne etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. En omsorgsbolig er beboerens eget hjem.

  Det statlige barnevernets tilbud til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Se også asylmottak.

  Livsløpsstandard med areal for hjelper på bad, toalett og soverom.

  Kommunens ansatte vurderer sammen med brukeren om hjelpemiddelet løser brukerens aktivitetsproblem og om det trengs ytterligere opplæring eller tilpasning.

  Samlebegrep for alle de tjenestene som er nødvendige for å kunne bo.

  En tillatelse som gir rett til å ta opphold og arbeid i Norge for den tid som er bestemt, og med forbehold om at det kan være fastsatt særskilte begrensninger i retten til å ta arbeid. Nordiske borgere og borgere av andre medlemsland i EU enn Bulgaria og Romania trenger ikke oppholdstillatelse for å oppholde seg eller arbeide i Norge.

  Tjenesten opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, skal bidra til å forebygge at sosiale problemer oppstår eller bidra til å løse problemer som har oppstått (forebygge og opplyse). Tjenesten skal tilpasses brukerens behov, og omfatter alt fra enklere veiledning for å kunne håndtere hverdagen til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging. Tema for veiledningen kan eksempelvis være økonomi, familie-, hjemme- og bosituasjon, arbeid og aktivitet, fysisk og psykisk helse, fritid og nettverk.

  Bruker blir lært opp i hjelpemiddelets funksjoner, hvordan det skal benyttes og om hvordan hjelpemiddelet skal oppbevares og vedlikeholdes.

  Lovfestet rett, og/ eller plikt, til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven. Opplæringen omfatter flyktninger og ulike grupper innvandrere. Type oppholdstillatelse, tidspunkt for når oppholdet ble innvilget og personens alder avgjør hvem som har rett og/ eller plikt til opplæring og hvor mange timer. Rett gir gratis opplæring etter læreplan fastsatt av Vox. Retten faller bort dersom man ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. Plikt betyr at eleven må ha gjennomført opplæring for å få innvilget permanent opphold eller for å få norsk statsborgerskap. De som har plikt, men ikke rett må betale for opplæringen.

  Oppsigelsesfristen i leieforhold skal være tre måneder til opphør ved utløpet av en kalendermåned. Oppsigelse fra utleier skal være skriftlig.

  Møte for bransjeaktører som har meldt interesse for å etablere utleieboliger med tilvisingsavtale. Aktuelt for de som ønsker mer informasjon. Def 2: Møte for bransjeaktører som har meldt interesse for å etablere utleieboliger med tildelingsavtale. Aktuelt for de som vurderer å delta i prekvalifisering og ønsker mer informasjon.

  Tjenestens ansatte møter personer med behov for informasjon og bistand i deres eget nærområde/nabolag og etablerer kontakt. Bistanden blir tillitsbasert og behovsstyrt.

  En opsjon er en rett, men ikke en plikt, til på et tidspunkt å kjøpe noe (en bolig, verdipapir, aksjer eller varer) til en forhåndsavtalt pris.

  Når deler av en organisasjon, eller hele organisasjonen, utsettes for endring. Arbeidsoppgaver/ funksjoner kan tillegges, fjernes, eller endres i organisasjonen og/ eller for enkeltpersoner. Gjennomføring av organisatoriske endringer grunner ofte i behov for bedre ressursutnyttelse, økt effektivitet og/ eller forventning om bedre kvalitet på tjenester ut mot tjenestemottakere.

  En person som har vansker med å orientere seg i det fysiske miljø når dette ikke er tilrettelagt (f.eks ved hjelp av lys, farge, kontraster og materialbruk, akustikk eller skilting). Nedsatt orienteringsevne kan skyldes sansetap (f.eks synshemming, hørselshemming), utviklingshemming eller former for lesevansker.

  Åpent informasjonsmøte om utleieboliger med tilvisingsavtale. Rettet mot bransjeaktører uten kjennskap til modellen.

  Kriminalomsorgen skal vurdere til fengsel med lavere sikkerhetsnivå når det gjenstår ett år til innsatte kan løslates på prøve. Overføring skjer for å skape en gradvis tilbakeføring fra fengsel til full frihet.

  En person som får komme til Norge etter et organisert uttak av Utlendingsdirektoratet (UDI) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

  Overkurs oppstår når fastrenten på lånet er høyere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån med samme gjenstående bindingstid. Dette mellomlegget må kunden betale dersom lånet nedbetales mer enn opprinnelig betalingsplan tilsier (ekstraordinær innbetaling) eller innfris i bindingsperioden. Underkurs oppstår når fastrenten på lånet er lavere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån med samme gjenstående bindingstid. Dette mellomlegget for innbetalt avdrag skal kunden ha utbetalt dersom lånet nedbetales eller innfris i bindingsperioden.

  En befaring hvor hele bygget og uteareal blir inspisert.

  En skriftlig protokoll som skal angi parter, tid og sted samt eventuelle feil og mangler. Protokollen med frist for event utbedringer underskrives av partene.

  P

  Pant (sikkerhet) er sikkerhet for et økonomisk krav/lån.

  Beskriver pantobjektet med eiendomsbetegnelser. Pantedokumentet må underskrives av låntaker, evt. ektefelle og to vitner over 18 år. Pantedokumentet tinglyses på eiendommen etter oversendelse til Statens Kartverk.

  Pant innebærer at en formuesgjenstand tjener som sikkerhet for at et krav skal bli oppfylt. Den som har panterett vil ha en eksklusiv særrett til å søke dekning for sitt krav i formuesgodet, til fortrengsel for eierens øvrige kreditorer. Dersom debitor misligholder pantekravet, kan panthaveren vanligvis med myndighetenes bistand gjennom tvangsfullbyrdelse selge formuesgjenstanden, og ta dekning for sitt krav i salgssummen.

  Er en erklæring som knytter gjeldsbrevet til pantedokumentet.

  Den personen vedtaket direkte gjelder.

  En pasient er en person som får behandling av helsepersonell for psykisk og/eller fysisk sykdom/lidelse eller skade, på sykehus/klinikk og/eller andre behandlingsinstitusjoner.

  Gjennomgang, gjennomfart.

  Tillatelse som kan gis til personer som har vært i Norge i minst tre år med gyldig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Tillatelsen er ikke avgrenset i tid og gir også utvidet vern mot bortvisning og utvisning. En permanent oppholdstillatelse faller som hovedregel bort ved sammenhengende opphold i utlandet som varer i mer enn to år. Tidligere ble betegnelsen bosettingstillatelse brukt.

  Kartlegging av siktet eller tiltalt person etter oppdrag fra påtalemyndighet eller domstol. Personundersøkelsen bør innhentes når siktedes personlige forhold kan har betydning for valg av straffereaksjon. Personundersøkelsen gir en beskrivelse av livsområder som eksempelvis bolig, helsetilstand og rusmiddelbruk.

  Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene, regionale planmyndigheter og Kongen, jf. Pbl §§ 3-3 til 3-7.

  Prekvalifisering er et juridisk begrep som særlig benyttes i anskaffelsesretten. Prekvalifisering er en forhåndsvurdering av potensielle leverandørers kvalifikasjoner som finner sted før de kommer med sine tilbud.Gjennom prekvalifisering kan kommunen skaffe seg informasjon for å avgjøre hvilke leverandører de ønsker samarbeid/ få tilbud fra. Prekvalifisering innebærer med andre ord å begrense antallet på de konkurrerende leverandørene. Kommunen avholder en første runde for anskaffelsen, der det foretas en utvelgelse ut fra de kvalifikasjonskrav er satt opp i konkurransegrunnlaget, og som deltakerne dokumenterer at de oppfyller.

  Firma som tilbyr privat boligutleie, gjerne også næringsutleie, eiendomsutvikling og større byggeprosjekter. Kan også være ideelle, frivillige organisasjoner med boligutleie for en spesiell gruppe. Aktørene kan være kjent av kommunen fra før, eller lokaliseres gjennom internett eller nettverk.

  Husbanken har fastsatt kriterier for å bli ansett som profesjonell utleier: 

  • Låntaker/utleier har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Selskapet har levert en god beskrivelse av utleieselskapet.
  • Utleieforholdet baseres på balanserte husleieleiekontrakter etter husleielovens bestemmelser.
  • NAV-garanti eller tilsvarende kommunal garanti aksepteres som sikkerhetsstillelse.
  • Leietakere som ikke er tilvist av kommunen tilbys minimum fem års leiekontrakter.
  • Utleier inngår avtale om kommunal tilvising til boligene i 20 år og en samarbeidsavtale med kommunen. Aksept av disse vilkårene er en forutsetning for at utbygger/ utleier skal bli godkjent og få grunnlån i Husbanken.

  Aksept av disse vilkårene er en forutsetning for at utbygger/ utleier skal bli godkjent og få grunnlån i Husbanken. Merk: 

  • Prosjektet må ikke finansieres med grunnlån i Husbanken, men Kommunens og Husbankens krav til godkjenning av utbygger/ utleier bør være sammenfallende. De fleste godkjente utbyggere/ utleiere ønsker lån i Husbanken fordi lånevilkårene er særlig gunstige for utleieboliger med kommunal tilvisingsavtale.
  • Privatpersoner som leier ut deler av egen bolig ansees ikke som profesjonelle og kan ikke inngå tilvisingsavtale med kommunen eller få grunnlån i Husbanken.

  En alternativ reaksjon ovenfor personer som ellers ville blitt dømt til ubetinget fengsel for kjøring under påvirket av alkohol og illegale rusmidler. Programmet har vanligvis en varighet på 10 måneder og består av individuelle samtaler samt undervisning som foregår i grupper.

  Store omfattende og tverrsektorielle innsatser innrettes gjerne som et programarbeid, og det utarbeides en programplan. Et programarbeid vil ofte involvere en rekke ulike enheter og fagområder i kommunen i tillegg til aktører i det sivile samfunnet.  En programplan som hele kommunen har eierskap til, er sentralt for felles forståelse og et godt tverrfaglig samarbeid. En programplan definerer mål, strategier og tiltak knyttet til innsatsen i området. Strategiene vil, med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget, peke ut de viktigste grepene for å nå målene. Tiltakene springer ut av strategiene. Mens mål og strategier som regel ligger fast gjennom hele satsingsperioden, vil tiltakslistene revideres fortløpende.

  Prosjekteieren er personen som blir utpekt som overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål. Hvor et prosjekt skal forankres, og hvem som skal være prosjekteier, avhenger av innholdet i prosjektet, mål og fokus.

  Prosjekterende er en betegnelse på fagfolk som tegner, beskriver og beregner bygge- og anleggsleveranser (entrepriseprosjekter). Det arbeidet de foretar kalles å prosjektere. De fagfolk som utfører denne prosjekteringen er vanligvis arkitekt og rådgivende ingeniør.

  Kriminalomsorgen kan løslate domfelte på prøve når vedkommende, medregnet mulig varetektsopphold, har gjennomført to tredjedeler av straffen og minst 60 dager. Dersom løslatelse på prøve medfører at den gjenstående straffetid blir mindre enn 14 dager, kan prøveløslatelse bare skje dersom tungtveiende grunner taler for det. Domfelte som er dømt i utlandet til fengsel i mer enn 21 år, og som er overført til gjennomføring av straffen i Norge, kan løslates på prøve etter å ha vært fengslet i minst 14 år. Prøveløslatelse er en del av straffen, og perioden med prøvetid og eventuelle vilkår skal være en integrert del av straffegjennomføringen. Prøveløslatelse fra forvaring: Ved prøveløslatelse fra forvaring åpner lovgivningen adgang til å sette vilkår for løslatelsen, og det er vanlig at det settes til dels omfattende vilkår. Blant annet kan det settes vilkår om bolig, oppholdssted, sysselsetting, behandling og forbud mot bruk av rusmidler.

  Dersom det framstår nødvendig for en sikkerhetsforsvarlig gjennomføring av prøveløslatelse fra fengsel, særlig for å hindre tilbakefall til kriminalitet, skal kriminalomsorgen sette som vilkår for prøveløslatelsen at domfelte, for en periode skal ilegges møteplikt for friomsorgen.

  Byggverk som er åpent for publikum.

  Pårørende er personer som har rett på informasjon om helsetilstanden til pasienten. I visse tilfeller har pårørende rett til å medvirke. Hvem som er pårørende og hvilke funksjoner pårørende har er lovfestet i pasient og brukerrettighetsloven §§ 1-5. Det er pasienten selv om bestemmer hvem som er pårørende. § 1 beskriver en rekkefølge for å avgjøre hvem som er nærmeste pårørende om pasienten selv ikke er i stand til å si hvem som er pårørende. Om pasienten er under 16 år blir de med foreldreansvar pårørende.

  R

  En avtale inngått i henhold til anskaffelsesforskriften. Oppdragsgiver kan tildele kontrakt uten å måtte kunngjøre og gjennomføre en hel anskaffelsesprosedyre.

  En rammetillatelse avklarer tiltakets forhold til omgivelsene/ «ytre rammer». Dette kan være art, formål, antall bruksenheter, grad av utnytting, form, plassering, uteoppholdsareal, sikkerhet mot fare, forhold til utvalgte naturtyper, sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning og avklaring av naboforhold. En rammetillatelse forutsetter ikke at all prosjektering er avklart. Prosjekteringen må være avklart ved søknad om igangsettingstillatelse.

  Trinnfri, skrånende forbindelse mellom to horisontale plan. Noen steder er det nødvendig med rampe for å lage trinnfri atkomst til bygg. Dette er ofte aktuelt i eksisterende bygg. I nybygg bør rampen inngå som en integrert del av den arkitektoniske løsningen. For at rampen skal kunne benyttes av rullestol stilles krav til bredde, stigning, repos mv.

  Recovery eller bedringsprosesser er en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser. Det handler om å jakte på ressurser i seg selv, sammen med andre som venner, familie, kollegaer eller fagpersoner. Man vil bygge håp om et bedre liv, og å finne frem til omgivelser som gir næring til og styrker den psykiske helsen. Selv om recovery først og fremst er personens egen prosess og arbeidsinnsats, er andre mennesker rundt og de sosiale betingelsene viktige. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv.                                                 

  Det samme som funksjonsnedsettelse.

  Opptak av nytt lån for å og dekke gammel gjeld. Gjøres ofte ved å samle og innfri flere små lån med høy rente

  Fylkestinget er regional planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Vedtas gjennom regionale planer.

  Redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer og avklarer hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom regionale planer i fylkestingsperioden. Skal vedtas av fylkestinget senest ett år etter konstituering.

  Må som blir vedtatt av fylkestinget som planmyndighet. Vedtas gjennom regionale planer.

  Møteplass for å klarlegge statlige, regionale og kommunale interesser i arbeidet med regionale og kommunale planer. Administreres av fylkeskommunen.

  Ansvarlig søker (arkitekt) utarbeider forslag til ny reguleringsplan som legges ut til høring med gitte lovpålagte frister.

  Plan- og bygningslovens § 25 med sine 8 hovedformål gir det rettslige grunnlaget for hva areal kan disponeres til i reguleringsplan og bebyggelsesplan. Det forutsettes at formålene brukes for å bestemme hva alle arealer som ligger innenfor planavgrensningen skal nyttes til, jf. §§ 22 og 24. Formålene kartfestes, jf. byggeforskriftene. Det må klart fremgå hva et hvert område innenfor planens begrensningslinje er regulert til.

  Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser (pbl § 12-1).

  Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet».

  Et norsk reisedokument som gis personer som har fått flyktningstatus i Norge. Reisebeviset gjelder for reiser til land utenfor Norge med unntak av hjemlandet. Det kan begrenses til bare å gjelde enkeltreiser og det kan gjøres unntak også for andre land enn hjemlandet.

  Et dokument som brukes både som identitetsbevis og som legitimasjon ved grensepassing. Pass, reisebevis for flyktninger og utlendingspass er eksempler på reisedokumenter.

  Hvor langt (opp og ned) man rekker i vertikalplanet, f.eks. når man sitter i en rullestol. Relevant i forhold til betjening av utstyr, bygningsdeler, installasjoner og innredning.

  I alle kontraktsforhold vil det løpe en frist for å klage/reklamere.

  Skrifttegn som er opphøyd fra grunnflaten.

  Horisontalt plan i et trappeløp. Repos brukes ofte i forbindelse med endring av retning.

  Myndig person utpekt av Fylkesmannen som skal ivareta den enslige mindreårige asylsøkerens interesser på best mulig måte. Retten til representant er fastsatt i utlendingsloven.

  Alle enslige mindreårige har rett til en representant i asylsøkerfasen og en verge i bosettingsfasen. En representant/verge skal representere enslige mindreårige i foreldrenes sted, og sørge for at de får rettighetene og den oppfølgingen de har behov for og til rett til. Representanten/vergen er ikke ansvarlig for selv å gi barnet omsorg i form av mat, klær, husly eller lignende, men har ansvaret for oppfølging og se til at deres behov bli ivaretatt av det offentlige. Det kan være i asylsaken, omsorg på mottak eller i bofellesskap, økonomi, helsehjelp, skolegang, familiegjenforening eller annet.

  I kunnskapsgrunnlaget som blir utarbeidet ved oppstart av et arbeid, skal lokale ressurser synliggjøres som kan aktiveres og kobles for å sikre større gjennomføringskraft i arbeidet. Ved å samarbeide aktivt med lokalmiljøet, vil en oppnå økt eierskap til de resultatene som oppnås, og økt bærekraft på sikt. Aktuelle ressurser vil være lokale beboeres ressurser, frivillige organisasjoner, private og offentlige institusjoner og fysiske omgivelser inn- og utendørs. Deres ressurser, planer og potensialer kartlegges for å se på muligheter for å utløse, koble og få til samspill disse imellom.

  Utlendinger som har fått endelig avslag på asylsøknaden plikter å forlate Norge frivillig. Vanligvis blir det satt en frist, slik at utlendingen kan forberede hjemreisen. Utlendinger som ikke har reist frivillig når fristen utløper, kan uttransporteres av politiet med tvang.

  Et rom- og funksjonsprogram kan være en del av et byggeprogram og gi en nærmere oversikt over arealstørrelser, antall og typer rom. Her kan en definere hovedfunksjoner, vurderer arealnorm og skissere mulige fellesfunksjoner. Rom- og funksjonsprogrammet kan danne grunnlaget for et skisseprosjekt.

  Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme med hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. gåstol.

  Rullerende kommuneplanlegging innebærer at hvert kommunestyre i begynnelsen av kommunestyreperioden går gjennom den gjeldende kommuneplanen og tar stilling til om den skal revideres eller ikke. Dette gjøres gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien. Denne rulleringen av kommuneplanen kalles ofte fireårshjulet. I tillegg løper “årshjulet” med årlig rullering av handlingsdel med økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding/regnskap og tertialrapporter.

  Mobilt fremkomstmiddel for bevegelseshemmet. Dimensjoneringsfaktor for planløsninger for rom, byggverk, anlegg og uteområder.

  Det samme som tilgjengelighetssymbolet.

  Tittel på den høyeste administrative lederen i de fleste kommuner, bortsett fra i Oslo, Bergen og Tromsø. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. 

  S

  En sak er en registrering av et tilfelle i et (offentlig) register eller på et (offentlig) kontor, som skal behandles/avgjøres eller allerede har vært behandlet/avgjort.

  En salgsoppgave, også kalt prospekt, har i hovedsak to formål. Salgsoppgaven skal markedsføre boligen på best mulig måte og det skal gi kjøperen nødvendig informasjon om boligen i forkant av kjøpet.

  Salgspålegg kan gis andelseier som ikke vil innordne seg fellesskapets regler, enten det dreier seg om manglende betaling av felleskostnader, husbråk eller at andelseier ikke bruker boligen slik som fastsatt i lov og vedtekter. Salgspålegget gir styret myndighet til å pålegge andelseieren å selge leiligheten og flytte.

  Samarbeidsavtale ved leie av boliger er en skriftlig avtale mellom kommune og utleier, som skal regulere samarbeidet og sikre en god forvaltning av bebyggelsen og bomiljøet. Det er avgjørende at det kommer tydelig fram hvem som skal ivareta et godt bomiljø, hvilke målgrupper som skal tilvises boliger, hvordan uregelmessigheter skal håndteres og løses, hvor ofte partene skal møtes etc.

  En skriftlig avtale mellom kommune og utleier, som skal regulere samarbeidet og sikre en god forvaltning av bebyggelsen og bomiljøet. Det er avgjørende at det kommer tydelig fram hvem som skal ivareta et godt bomiljø, hvilke målgrupper som skal tilvises boliger, hvordan uregelmessigheter skal håndteres og løses, hvor ofte partene skal møtes etc.

  Sameie er en definisjon på eierskap når flere eier noe sammen på en slik måte at ingen eier deler av tingen, men en ideell andel som vanligvis uttrykkes i en brøk. Det er selve eiendomsretten til tingen som er delt, ikke bruksretten. Bruksretten vil følge av avtale eller forholdene for øvrig, og hovedregelen er at sameiere skal ha lik rett til tingen i forhold til andel. Mest vanlig er det at noen eier en bolig i sameie.

  Ordinært sameiermøte avholdes årlig innen utgangen av april. Her behandles regnskap og årsberetning.

  Samlebegrep for utfordringer og nye oppgaver som kommunen påføres «utenfra», som delegering av ansvar og nye oppgaver fra fylkeskommunen, departementene, direktoratene etc. Kan også være endringer i karakteristika ved kommunene, som f.eks. økt befolkningsvekst, mottak av flyktninger, lavt utdannet befolkning, synkende folketall, høy arbeidsledighet etc.

  Kan være en del av samfunnsstraffen og arbeidet gjennomføres i en frivillig understøttet organisasjon. Et eksempel kan være kioskdugnad ved Molde Fotballklubb sine elitekamper. Flere domfelte har valgt å fortsette denne dugnaden etter endt straffegjennomføring.

  Det mest brukte alternativet til fengselsstraff. Den utmåles i antall timer som skal utføres innen for en tidsfrist (gjennomføringstid). Minimum er 30 timer, maksimum 420 timer. Gjennomføringstiden er mellom tre måneder og to år. Timene fordeles på ulike kriminalitetsforebyggende tiltak som for eksempel individuelle samtaler, samfunnsnyttig tjeneste, arbeidstrening og behandling.

  Et virkemiddel for et tettere og mer effektivt samarbeid mellom personer, (fag)grupper, avdelinger, tjenester, organisasjoner mfl, uavhengig av nivåer, organisasjoner og profesjoner. Samhandling kan således bidra til mer koordinerte og helhetlige tjenester til tjenestemottakere. 

  Boliger og institusjoner er samlokaliserte når de er så nær hverandre at de har visuelle, fysiske eller organisatoriske relasjoner med hverandre. Man må se på samlokalisering både i det aktuelle prosjektet, men også i forhold til eksisterende og eventuelle framtidige prosjekter.

  Samlokaliserte boliger er fullverdige boliger som er lokalisert sammen eller i nærheten av hverandre. Dette kan være bokollektiv, bofellesskap eller boliger som ligger samlet i en blokk, rekkehus eller som småhus i et tun. I tilknytning til boligene er det ofte fellesareal. Dette kan være en boform som kan velges for at beboere skal unngå isolasjon og/eller har stort oppfølgingsbehov.

  Omfatter en systematisering eller organisering av det hver enkelt utøver gjør overfor en og samme problemstilling, slik at alle tiltak er vel tilpasset hverandre og ikke motvirker hverandre (Knoff, 1985).

  SEF-skjema inneholder opplysninger kunden har krav på skal gis på et standardisert europeisk skjema for opplysninger om forbrukerkreditt..SEF-skjema skal biddra til å oppfylle omfattende krav fra Finanstilsynet til hvilke opplysninger låntakere/kredittkunder og kausjonister har krav på i forbindelse med opptakelse av lån. (Husbanken.no) Def 2: inneholder opplysninger kunden har krav på skal gis på et standardisert europeisk skjema for opplysninger om forbrukerkreditt. SEF-skjema skal bidra til å oppfylle långivers opplysningsplikt før låneavtalen blir inngått se Finansavtaleloven § 46 a med tilhørende forskrift om kredittavtaler mv. Se § 3 i forskriften med vedlegg om SEF-skjemaet.

  Boliger som gir plass til alle sentrale boligfunksjoner. Boligene må inneholde kjøkken, soverom, bad med plass til vask og tørk av tøy, bod og privat uteplass/terrasse. Anbefalt størrelse er 55 m2 eller større for å kunne tilrettelegge for bruk av hjelpemidler. I boliger for personer som i mindre grad er avhengig av hjelpemidler, kan arealet reduseres noe. Boligene kan være uten fellesareal, eller i tilknytning til fellesareal eller areal til tjenesteapparatet. Selvstendige boliger omfatter både boenheter i bofellesskap, samlokaliserte boliger og spredte boliger. Bokollektiv er ikke en selvstendig bolig.

  Samlebegrep for syn, hørsel, smak, lukt, balanse.

  Et serielån er et lån med variabelt terminbeløp. Avdraget på lånet holder seg konstant gjennom perioden mens rentedelen av lånet er variabel. Dette fører til at innbetalingene er variable med store beløp i begynnelsen av låneperioden ettersom rentedelen utgjør en stor del av terminbeløpet.

  Fellesbetegnelse for førerhund, høre- og hentehund.

  System for elektronisk samhandling med asylmottakene (SESAM) er datasystemet som UDI og mottakene bruker for å registrere opplysninger som UDI trenger, for eksempel om bruk av plasser og om økonomiske ytelser til beboere.

  Øyehøyde for en person. Har betydning for plassering av utstyr, bygningsdeler, installasjoner og innredning.

  Her utreder og vurderer byggherren alternative muligheter og måter å løse virksomhetens behov på, evt. gjennom en prosjektkonkurranse. Det utarbeides et kostnadsestimat samt vurdering av tid og standard/kvalitet. Anbefaling av alternativ. Herfra går prosjektet over i en forprosjektfase.

  I skisseprosjektet utarbeides det grove skisser på et prosjekt, ofte basert på et byggeprogram og rom- og funksjonsprogram. I denne fasen er arkitekten sentral. Arkitektens oppgave er her å skissere opp løsninger som kan ivareta de behov og krav det stilles til bygget. Rådgivere gir innspill på hvert enkelt fag etter behov. Arbeidet ender ofte i en grov kalkyle.

  Overflate med så høy friksjon at en person ikke kan skli.

  Brukerhåndbok, tegninger og tekniske dokumenter.

  Personheis som tilpasses bredde i eksisterende trapperom.

  Bolig hvor det anvendes smarthusteknologi. Se smarthusteknologi.

  Smarthus eller hjemautomasjon (eng: Home automation, dansk: Bygningsautomatik) er helheten av overvåkning, styring, regulering og optimeringsinnredninger i en bygning. Målet er å samkjøre og automatisere prosessene i en bygning som lys, varme, branntrygging, innbruddssikring, kamera, ventilasjon mm. ved hjelp av noen enklere brytere eller over nettrett/mobil Ordet smarthus er ikke et entydig definert begrep, men et samlebegrep for mer eller mindre automatiserte og intelligente funksjoner som skal bidra til lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå.

  Område innenfor en sirkel som gjør det mulig for en rullestol å snu 360 grader.

  Straffegjennomføringslovens § 12 gir domfelte mulighet til å gjennomføre straffen helt eller delvis i institusjon. Målgruppen er innsatte med rusavhengighet, psykiske lidelser mv.

  Progresjonsrettet soning betyr en gradvis overgang fra fengsel til frihet og innebærer at når en del av straffen er gjennomført, kan den innsatte overføres til friere og mer ansvarsfulle gjennomføringsformer; fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå til lavere sikkerhetsnivå, overgangsbolig, og til straffegjennomføringsformer i samfunnet med elektronisk kontroll (lenkesoning) etter straffegjennomføringsloven § 16 andre ledd, straffeføring i eget hjem etter § 16 første ledd og overføring til prøveløslatelse med møteplikt for friomsorgen etter § 42. Forberedelsene til straffegjennomføring i samfunnet bør skje i nært samarbeid med friomsorgen da de har ansvaret for oppfølging av disse straffegjennomføringsformene. I tillegg kan innsatte overføres til § 12 som er heldøgnsopphold i institusjon eller rehabiliteringstiltak.

  SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. SOS-barnebyer styrker utsatte familier slik at de kan gi barna god omsorg.

  Sosial bærekraft handler om å få sosiale strukturer og relasjoner mellom beboere i et område til å vare over tid.

  Innovasjon i form av nye produkter, tjenester og modeller for å møte sosiale behov. Et annet begrep som også benyttes er samfunnsinnovasjon eller samfunnsnyttig innovasjon. Essensen er at det er innovasjon for et bedre samfunn.

  Sosial kapital nyttes i samfunnsforskningen som en betegnelse på det sivile samfunnets evne til å utvikle tillitsfulle relasjoner mellom borgerne – og dermed styrke fellesskapets evne til å løse kollektive problemer og utfordringer. 

  Handler om aktørene som rendyrker det sosiale entreprenørskapet og tilbyr en tjeneste eller produkt som gir en sosial effekt og en bærekraftig virksomhet. Effektene er sosial verdi og sosial innovasjon.
  I Nordisk Ministerråds rapport om «Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon» fra 2015  trekkes det fram fem kjennetegn ved sosiale entreprenører: 1. er rettet mot et sosialt formål der det er et udekket behov, 2. bidrar med nye løsninger på utfordringene, 3. involverer brukerne for arbeidet, medarbeiderne og andre sentrale interessenter, 4. drives av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig og 5. samarbeider på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller. Sosiale entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn framfor tradisjonelle offentlige løsninger.

  Sosiale problemer er en samlebetegnelse for ulike typer problemer som oppstår i samspill/interaksjonen mellom enkeltindividet og fellesskapet/samfunnet. Eksempel på problemer kan være rusmisbruk, fattigdom, arbeidsledighet, prostitusjon, kriminalitet, adferdsavvik m.m. Effektene for den enkelte kan være utenforskap med redusert økonomisk og sosial trygghet som forhindrer sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Årsakene til problemene kan sees på som samfunnsskapte og/eller skapt av individet selv.

  Er tilsatt i kriminalomsorgen og utfører sosialfaglige oppgaver på individuelt nivå. Sosialkonsulenten bistår enhetene med sosialfaglig veiledning for å sikre kontinuitet og helhetlig tenkning rundt den innsatte. Bistår også kontaktbetjentene i enkeltsaker ved behov.

  Sosialt bomiljø omfatter samspillet som skjer mellom beboere - både barn og voksne. Dette kan være organiserte og formaliserte aktiviteter i foreninger, lag og organisasjoner i boområdet, men også mer uformell kontakt.

  Handler om aktivitetene som skal til for å skape noe nytt for å møte et sosialt problem. Sosialt entreprenørskap handler om å ta i bruk nye løsninger på sosiale, samfunnsmessige eller miljømessige utfordringer.  Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter. Se også sosiale entreprenører.

  Utvikling av et sted berører sosiale grupper ulikt. Det er derfor viktig å kartlegge og analysere beboernes opplevelser, erfaringer og ønsker for stedet, og legge dette som premiss for utviklingsarbeidet. En stedsanalyse kan bidra til å skaffe et bredere kunnskapsgrunnlag, avvikle myter og utfordre etablerte fordommer. Ved hjelp av sosiokulturelle stedsanalyser kan stedsbilder, stedsbruk og stedsinteresser analyseres med tanke på å forstå hva et sted er, og for å gi et bedre grunnlag for beslutninger om utvikling av stedet.

  Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Kommunen forvalter dette lånet.

  Stigningen på veg, atkomst, rampe o.l. som et forholdstall mellom vertikal høyde og lengde (1:20; dvs. 1 m. vertikal stigning for hver 20 m lengde av veg, rampe, o.l.).

  Stigningen på veg, atkomst, rampe o.l. målt i prosent.

  Stordata er en betegnelse på datasett som er så store eller komplekse at det er vanskelig å analysere disse med vanlige dataprosesseringsverktøy. Når datamengdene blir store, medfører det utfordringer i innsamling, lagring, søking, deling, utveksling, analyse og visualisering av data.

  Strategi er virksomhetens overordnede veivalg og satsinger, som viser hvilke endringer som skal prioriteres i de nærmeste årene fremover for at virksomheten skal nå sine overordnede og langsiktige mål. Det vil si: Hvordan kommer vi dit?

  Strategisk oppkjøp av bebygde og ubebygde eiendommer som kommer for salg i en kommune. Slik kan kommunen få et handlingsrom for å kunne drive en aktiv utbyggingspolitikk, sikre tomter til etablering av offentlige institusjoner, eller bygging av boliger til sårbare grupper eller vanskeligstilte.

  En gruppe oppnevnt av oppdragets eier (i kommunen er det hovedsakelig rådmannen). Gruppen har det endelige ansvaret og beslutningsmyndigheten i tildelt oppdrag. 

  Håndtak montert på horisontal/vertikal flate til støtte for person med nedsatt funksjonsevne.

  Subjektive vurderinger er beskrivelser fra befolkningen i området. Dette kan være oppfatninger knyttet til utfordringer og muligheter med hensyn på trygghet, estetikk, trivsel, omdømme, service, kommunikasjoner, rekreasjonsmuligheter med videre. Denne kunnskapen er viktig for å forstå befolkningens egne opplevelser og meninger om området. For å innhente befolkningens oppfatninger, kan en rekke ulike kartleggingsmetoder, fra mer begrensede temabaserte spørreundersøkelser til omfattende sosiokulturelle stedsanalyser, være aktuelle, alt etter hvilken kunnskap som er ønskelig og påkrevd.

  Et gitt areal som angir bredder (og forholdet mellom disse) som er nødvendig for at rullestol skal kunne svinge rundt et hjørne der det er omsluttende vegger.

  Sykehjem er per definisjon en institusjon og kan brukes av langtidssyke med stort tjenestebehov, til lindrende behandling, til avlastning, rehabilitering eller overgangspleie etter sykehusbehandling, kommunal akutt døgnplasser (KAD) eller til skjermede enheter for personer med demens.

  Oppfatningen av nærvær av lys og form, kontur og farge på visuelle stimuli.

  Alle typer synstap fra svaksynthet til total blindhet.

  T

  En beskrivelse og en verdivurdering. Takster utføres av godkjente takstmenn. Norske takstmenn er organsiert i enten Norges takseringsforbund, NITO Takst eller Byggmesternes takseringsforbund. Eiendommens kvalitet skal være i henhold til beskrivelsen i taksten. Takstmannen er erstatningsansvarlig ved eventuelle feil og mangler i taksten. Taksten gir opplysninger om antatt markedsverdi/salgsverdi for boligen. Videre fremkommer anbefalt låneverdi, dvs. et utgangspunkt for belåning av eiendommen.

  Følbar.

  Merking med følbare overflater og tegn utført i relieff.

  Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere funksjonshemmedes problemer. Hjelpemidler skal være en del av en helhetlig plan, det skal bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten eller lette pleien av funksjonshemmede. Et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand er definert på følgende måte: «Et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand, er i utgangspunktet et hjelpemiddel som er egnet til direkte å avhjelpe/erstatte/kompensere for en funksjonssvikt. Et hjelpemiddel er i utgangspunktet utstyr som er spesiallaget eller spesialtilpasset for funksjonshemmede.

  Hørselsteknisk hjelpemiddel for en høreapparatbruker. Når teleslynge er installert vil høreapparatet produsere en lyd som har tilnærmet like høy kvalitet som lyden ved talemikrofonen eller senderstudio. Akustiske forstyrrelser som etterklangstid, ekko og bakgrunnsstøy unngås.

  Fag- og temaplaner omfatter planer som utarbeides innen kommunens tjenesteområder eller for særskilte tema. Fag og temaplaner er ikke planer etter plan- og bygningsloven og skal ikke behandles etter lovens prosessregler. Noen av planene er lovpålagte etter sektorlover, mens andre velger kommunen å utarbeide selv. Eksempel på fag- og temaplaner er plan for helse, rehabilitering og omsorg, plan for kvalitet i grunnskoleopplæringen, hovedplan vannforsyning og avløp og strategisk næringsplan.

  Terminbeløp: Summen av det du betaler for hver betalingstermin på et lån. Terminbeløpet er summen av rente, avdrag og gebyrer. Det vanligste er at man betaler hver måned.

  Areal der det er benyttet dør uten terskler.

  Har tilbudsgrunnlaget en samlet pris som overstiger den til enhver tid gjeldende terskelverdi skal tilbudet ut i hele Europa. Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år.

  En tidsbestemt leiekontrakt eller leieavtale er en avtale som løper fra en dato til en dato. Dato for når leieforholdet opphører må derfor stå tydelig i leieavvtalen, og avtalen opphører på dette tidspunktet uten forutgående oppsigelse. Leietakeren plikter å flytte og tilbakelevere leiligheten når leieavtalen løper ut. Hovedregelen er at tidsbestemte leiekontrakter skal være på tre år (husleieloven § 9-3). Unntak er ved utleie av lofts- eller sokkelleiligheter i enebolig, eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus, kan kontrakten ha en varighet på ett år. Dersom utleier har saklig grunn, kan det også inngås avtale for en kortere tid enn tre eller ett år. I så fall må utleier senest ved inngåelse av leiekontrakt gjøre leietaker skriftlig kjent med grunnen til tidsbegrensningen. Hvis utleieren setter kortere tid enn det som er tillatt etter disse reglene, anses leieforholdet uten videre å være tidsubestemt.

  Selv om straffen er tidsubestemt skal det fastsettes en tidsramme for forvaringen. Tidsrammen kan ikke overstige 21 år og bør vanligvis ikke overstige 15 år. Loven foreskriver at det bør fastsettes en minstetid. Denne kan ikke overstige 10 år. (fremmet nytt lovforslag om å høyne minstetiden på forvaring) Retten kan ved dom forlenge tidsrammen med inntil 5 år av gangen, dersom det fortsatt er fare for gjentakelse av alvorlig kriminalitet. I prinsippet kan straffen vare livet ut.

  En tidsubestemt leieavtale løper på ubestemt tid, dvs. at den gjelder helt til en av partene avslutter leieforholdet, normalt ved oppsigelse (husleieloven § 9-2). Det kan avtales at bare en part skal ha oppsigelsesadgang, eventuelt at det ikke skal være oppsigelsesgrunn, eller at varianter avtales, eksempelvis bindingstid det første året. Om leietakeren blir boende etter utløpet av leieavtalen, og utleieren ikke sender skriftlig flytteoppfordring innen 3 måneder etter leieavtalens utløp, går avtalen over til å løpe på ubestemt tid.

  Forvaring er en egen tidsubestemt straff som kan ilegges i de tilfeller da den domfelte har begått en særlig grov forbrytelse som vurderes som så alvorlig at vanlig tidsbestemt fengselsstraff ikke anses som tilstrekkelig. Det er også en forutsetning at det foreligger fare for at den domfelte skal gjenta handlingene. Domstolen skal sette en tidsramme for reaksjonen. Når reaksjonstiden er ute kan den forlenges med en ny dom på forvaring. I prinsippet kan det derfor skje at en domfelt må tilbringe hele livet i fengsel.

  En viktig målsetning ved straffegjennomføringen er å forebygge tilbakefall til ny kriminalitet. Domfelte skal gis gode forutsetninger for å velge et liv uten kriminalitet.

  Tilbakeføringsarbeidet har tre hovedaktører; den straffedømte innsatte selv, kriminalomsorgen og samarbeidende instanser. Målet er en trygg og forutsigbar løslatelse og en vellykket integrering i samfunnet for den enkelte. Felles ansvar, forpliktende samarbeid, nødvendig oppfølging på sentrale livsområder og brukerdeltakelse er bærende elementer i tilbakeføringsarbeidet.

  Utfører oppgaver på systemnivå med å samordne innsatsen i tilbakeføringsarbeidet både i kriminalomsorgen og med forvaltningssamarbeidspartnere. En tilbakeføringskoordinator skal legge til rette for at overgangen til en normaltilværelse skal bli enklere. De skal samordne alle tiltak, både det som skjer i regi av kriminalomsorgen og det som skjer i regi av de andre etatene (skole, helse, NAV, kommunen, frivillige m fl). De skal også legge til rette for at alle domfelte har opplegg og avtaler å gå til i kommunen og hos andre aktører som kan bidra til at domfelte ikke faller tilbak til ny kriminalitet.

  Flyktninger med lovlig opphold i Norge som frivillig vender tilbake til hjemlandet. Tilbakevending kan skje på eget initiativ eller være organisert av myndighetene. Tilbakevendingen kan foregå med eller uten offentlig støtte og annen aktiv stimulans eller tilrettelegging.

  Dokumenter utarbeidet for å få aktuelle leverandører til å gi et tilbud eller anbud i en konkurranse for å vinne ved å bli tildelt en kontrakt om å levere.

  Avtale for tildeling av utleieboliger mellom utleier og kommunen. Alle boligene som finansieres med tilskudd fra Husbanken skal ledigstilles for kommunen i 20 år som en tinglyst rettighet. Boligene skal benyttes til vanskeligstilte på boligmarkedet.

  Ansvarlig forvaltningsenhet for å motta og behandle søknader i kommunen; kalles også bestillerkontor, søknadskontor etc.

  Kommunens tildelingsrett knyttes til de konkrete boligene som er finansiert med tilskudd til utleieboliger. I de tilfeller hvor kommunen ikke benytter seg av sin tildelingsrett er eier ansvarlig for at boligen brukes i tråd med disse føringene. Dette innebærer at boligen kun kan leies ut til vanskeligstilte, også i de tilfeller hvor kommune ikke benytter seg av sin tildelingsrett.

  Egenskap ved den fysiske utformingen av bygninger, transportmidler og uteområder som sikrer mennesker atkomst og bruk, fortrinnsvis ved egen hjelp.

  Grad av tilgjengelighet i forhold til en norm.

  Internasjonalt symbol som gir informasjon om at atkomst, parkeringsplass, heis, toalett, mv. er tilgjengelig og brukbart for rullestolbrukere. Symbolet brukes i noen tilfeller for å markere tilgjengelighet og brukbarhet for flere grupper funksjonshemmede.

  Tiltak for å sikre at eksisterende produkter, byggverk eller uteområder egner seg for en brukers funksjonsnivå.

  Justere hjelpemiddelet ved bruk at standard varianter og tilbehørsprogram, slik at det passer best mulig til bruker.

  Å tilrettelegge en bolig betyr å gjøre boligen egnet til å bo i selv om man har nedsatt funksjonsevne. Tilrettelegging kan dreie seg om hjelpemidler, omrokkering av funksjoner i boligen eller ombygging av boligen.

  Når vilkårene for lån er oppfylt, gir Husbanken tilsagn om lån. Dette er et foreløpig finansieringsbevis. Lånet utbetales når prosjektet er ferdigstilt og søknad om utbetaling samt vedlegg, inkludert tinglyst tilvisingsavtale eller erklæring om rettighet i fast eiendom, er mottatt og behandlet i Husbanken.

  Husbankens tilskuddsordning til etablering, skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet kan også benyttes til tilpasning av bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner.

  En tilsynsfører skal sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet uavhengig av særinteresser. Tilsynsfører skal fange opp barnets erfaringer og oppfatninger og sørge for at disse formidles til barnevernstjenesten som har det formelle ansvaret for plasseringen.

  Brukes av ulike instanser i ulike sammenhenger, her nevnes to: 1) UDIs asylmottak skal sørge for at enslige mindreårige asylsøkere blir kartlagt, og at det blir utarbeidet en individuell tiltaksplan mens de bor i statlige mottak. 2) Unntaksvis får barn hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester, da skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan.

  Avtale for tilvisning av utleieboliger mellom utleier og kommunen. En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å tilvise sine boligsøkere til utleier, hvor det inngås leiekontrakt mellom utleier og boligsøker. Boliger med tilvisingsrett er beregnet for boligsøkere som av ulike årsaker er vanskeligstilt på boligmarkedet og har behov for hjelp fra kommunen til å finne en egnet bolig, fortrinnsvis økonomisk vanskeligstilte. Boligene skal være et supplement til kommunes egne boliger. Personer med utfordringer f.eks. knyttet til rus/ psykiatri eller som har et spesielt oppfølgingsbehov bør bosettes i kommunens egne eide boliger. Samarbeid med private inngås i en standardisert tilvisingsavtale utformet av Husbanken. Denne skal benyttes ved søknad om grunnlån i Husbanken.

  For utleieboliger med tilvisingsavtale skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men kan allikevel bare tilvise inntil 40 prosent av boligene til enhver tid. (Gjelder prosjekt med mer enn fire boliger). De øvrige 60 prosent av boligene, som ikke disponeres av kommunen, kan leies ut på det private leiemarked. Dersom kommunen ikke benytter seg av en ledigstilt bolig, har utleier rett til å leie denne ut på det ordinære leiemarkedet. I perioder der kommunen har behov for færre boliger kan andelen være lavere enn 40 prosent. Dette gir fleksibilitet for kommunen og utleier over tid. Alle boligene som finansieres med lån fra Husbanken skal ledigstilles for kommunen i 20 år som en tinglyst rettighet. Avtalens lengde skal gjenspeile at utleier mottar et rimelig Husbanklån til hele prosjektet som kan nedbetales over inntil 50 år. Merk: I utleieboliger med tilvisingsavtale kombineres ordinære utleieboliger med kommunalt disponerte, og sikrer en miks av leietakere. Utleieboligene blir spredt i ordinære og gode bomiljøer.

  Er en brukersentrert måte å utvikle tjenestene på. Grunntanken er å sette brukeren i sentrum for utviklingsprosessen og se hele tjenestetilbudet fra brukerens perspektiv. På den måten kan tjenestedesignerne utvikle og organisere mer verdifulle, effektive og helhetlige tjenester, som svarer på reelle brukerbehov. Det gir helt andre løsninger enn dersom vi hadde tatt utgangspunkt i forvaltningens behov.

  En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Å tolke vil si at innholdet blir overført i kortere bolker, hvor tolken overfører innholdet mellom bolkene. 

  Når byggherren har kontrakt med en entreprenør som igjen har kontrakt med arkitekt, rådgivere og samtlige underentreprenører.

  Løfteplate eller sete montert på skinner i eksisterende trapp som løfteforbindelse mellom to eller flere plan.

  Repos i trapp.

  Personer fra land utenfor EØS/EFTA-området.

  Atkomst som er uten terskler eller nivåforskjeller (gjelder også innendørs atkomst).

  Hørselstap av moderat karakter som ikke utelukker taleoppfattelse og talekontroll via hørselen, men hindrer det i ulik grad. Avhjelpes vanligvis med høreapparat og ev. andre hørselshjelpemidler.

  Dette innebærer at leiekontrakten fravikes og at rettighetene til utleieboligen tilbakeføres til utleier.

  Kjørebanens/fortauets helning på tvers av kjøreretningen/gangretningen. Kan være ensidig eller tosidig (takfall).

  Dersom en person ikke er i stand til å disponere ytelsen selv på grunn av sinnslidelse, psykisk utviklingshemning, alvorlig mental svekkelse, hjerneskade , eller misbruk av berusende eller bedøvende midler , kan ytelsen utbetales til en annen person eller til et Nav-kontor. Det samme gjelder når en person åpenbart bruker sine trygdeytelser til skade for seg selv eller en person som han eller hun forsørger eller plikter å forsørge.

  U

  Personer som bor i bolig med dårlig fysisk standard Personer som bor i bolig som ikke er tilpasset deres spesielle behov Personer som bor i for liten bolig Personer som bor hos foreldre/foresatte, og situasjonen er uønsket og til problem for minst en av partene Personer som bor i et belastet bomiljø Når boligen ikke står i forhold til husstanden behov for en stabil bosituasjon som lokalisering og kvalitet. Barnefamilier stiller særlige krav til at boligen ligger i et trygt bomiljø. Dårlig tilgjengelighet kan også gjøre en eid bolig uegnet. Det samme gjelder fukt og råde, og mange eldre boliger kan være vanskelig å varme opp.

  Er når innsatte flyttes til andre fengsler med kort varslingsfrist. Bakgrunnen kan være av sikkerhetsmessig og kapasitetsmessige grunner.

  FNs høykommissær for flyktninger.

  Produkter, bygg og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

  Når man tinglyser et forbud mot at en eiendom kan selges eller pantsettes, kaller vi det en urådighet. En urådighet innebærer at den som har grunnbokshjemmel til eiendommen ikke kan bestemme fritt over eiendommen, altså mangler disposisjonsretten over eiendommen, og må ha samtykke fra en bestemt person (eller kommunen i Eie først) for å kunne tinglyse dokumenter som gjelder eiendommen, for eksempel ved salg.

  En beskrivelse av usikkerhetene som potensielt finnes i et prosjekt.

  Fravikelse eller utkastelse. Gjennomføring av en fravikelse vil si at disposisjonsretten til for eksempel en leid bolig eller et lokale blir tilbakeført fra leietaker til utleier. Kravet kan være fastslått i en dom eller kjennelse. I tillegg regulerer ulike lovbestemmelser retten til fravikelse, forutsatt at bestemte vilkår er oppfylt.

  Eier av bolig som leies ut. Utleiere kan være enkeltpersoner (ikke-profesjonelle aktører), profesjonelle aktører eller offentlig aktør.

  Ikke-norsk statsborger som oppholder seg i Norge, uavhengig av årsaken til oppholdet eller hvor lenge det varer.

  Et norsk reisedokument som kan gis personer med oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn. Utlendingspass kan gis dersom utlendingens forhold til hjemlandets myndigheter tilsier det, og det ikke er særlige grunner som taler mot det.

  Tekst som beskriver kommunens behov for utleieboliger, krav til leverandør, svarfrist, kontaktinformasjon. Utlysingen annonseres i lokalavis, på kommunens nettsider og kan sendes direkte til aktuelle målgrupper/ interesserte.

  Overføring til fengsel med høyt sikkerhetsnivå til fengsel med lavere sikkerhetsnivå/overgangsbolig/elektronisk kontroll.

  Når kommunen og IMDi er enige om at en bestemt flyktning skal bosettes i kommunen, sender IMDi utsøkingsbrev til kommunen som bekrefter avtalen. Se bosettingsvedtak.

  Når kommunen og IMDi er enige om at et bestemt barn skal bosettes i kommunen, sender IMDI utsøkningsbrev til kommunen som bekrefter avtalen. Se bosettingsvedtak

  Utlendinger som ikke får oppholdstillatelse i Norge, plikter å forlate landet frivillig når den oppholdsfrie tiden er utløpt. Dersom utlendingen nekter å forlate Norge frivillig, kan politiet tvangsmessig uttransportere vedkommende fra landet.

  Vedtak som innebærer at en utlending mister retten til opphold i Norge og ilegges et forbud mot fremtidig innreise (varig eller for en bestemt tid).

  V

  Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige- eller sosiale problemer, dårlige kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold. Disse befinner seg i en av følgende situasjoner:

  • uten egen bolig
  • står i fare for å miste boligen sin
  • bor i en uegnet bolig eller bomiljø

  Varetekt er en forholdsregel politiet og påtalemyndigheten ber domstolen om å iverksette mens en sak er til etterforskning. Kriminalomsorgen stiller varetektsplasser til disposisjon for politiet og varetektsinnsatte er underlagt et eget regelverk. En som sitter i varetekt har ikke fått en dom. Men når dom eventuelt foreligger vil den tiden vedkommende har oppholdt seg i fengsel som varetektsinnsatt, bli trukket fra dommens lengde. Den innsatte overføres da til dom eller det kan være at dommens lengde sammenfaller med utholdt varetekt, og varetektsinnsatte vil da måtte løslates på kort varsel, kanskje samme dag. Varetekt er derfor svært uforutsigbar, og krever tett dialog med kommunen.

  En varig bolig er en egen eid bolig eller en utleiebolig med en ordinær leiekontrakt etter husleieloven, med minst tre års varighet. Leieforhold etter unntaksbestemmelsene i § 11-1 forutsettes være inngått etter de strenge vilkårene loven setter om at «det foreligger særlige grunner». «En tidsbestemt leieavtale inngått i strid med bestemmelsene her, skal anses som tidsubestemt.» Dette betyr at leietaker har et rettslig krav på en varig bolig gjennom et tidsubestemt leieforhold dersom kommunal eller statlig instans bryter vilkårene gitt i husleieloven.

  Den enkelte andelseier har ansvar for det indre vedlikeholdet av egen leilighet. Borettslaget har ansvar for det ytre vedlikeholdet. Det kan være særskilte regler for vedlikehold fastsatt i vedtektene.

  Et vedtak er en betegnelse på en avgjørelse truffet under utøvelse av offentlig myndighet, som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter for private personer, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a). Avgjørelsen skal dermed være rettslig bestemmende over rettighetene og pliktene til ”private personer (enkeltpersoner og andre private rettssubjekter),” samt at avgjørelsen skjer ”under utøving av offentlig myndighet”.

  Kommunalt organ som er delegert myndigheten til å fatte vedtak om utleie av kommunal bolig. Dette kan for eksempel være boligkontor, NAV eller eiendomsforvaltning.

  Alle beboere plikter å overholde vedtekter og husordensregler. I Lov om borettslag § 9 står det hva vedtektene skal må inneholde for et borettslag. 

  Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Dette skal styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende. Og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon (NOU 2011:11).

  En samling visjoner man strekker seg etter som likestiller alle innbyggerne, slik at alle innbyggere skal ha tilfredsstillende boforhold, som igjen bygger opp under deltagelse i samfunnet og positiv levekårsutvikling. Verdiene kan virke samlende og inspirerende og styrke omdømmet.

  En enkel takst som utføres av eiendomsmeglere. Verdivurderingen har ikke de samme krav til opplysninger om boligen som en takst har. En verdivurdering bør kombineres med en takst som gir grundig informasjon om boligens standard og kvalitet.

  Dersom foreldre til mindreårig er døde eller ikke kan ivareta foreldreansvaret, oppnevner Fylkesmannen en verge for den mindreårige som ivaretar dette ansvaret.

  Kommune med asylmottak og/eller omsorgssenter. Vertskommunene må yte de tjenestene beboerne i mottaket/omsorgssentret har krav på. For dette får vertskommunene tilskudd fra UDI.

  Tillatelse til å reise inn i og oppholde seg en periode i et land. Norge har avtaler om fritak fra visumplikt med en rekke land.

  Ø

  Å