Nytt i veiviseren

Flyktninger som finner bolig selv

Når kommunen har fattet vedtak om bosetting av flyktninger, formidler IMDi enkeltpersoner til kommunene etterhvert som disse får flyktningestatus. Ikke alle fl...

Avtalt selvbosetting blant flyktninger

NIBR har kartlagt avtalt selvbosetting og hvordan bosettingsformen praktiseres. Dette gjelder flyktninger som finner bolig selv i det private leiemarkedet i en ...

Bosetting av overføringsflyktninger

Kommunen legger til rette for bosetting av hver enkelt flyktning. Flere instanser i og utenfor kommunen informeres eller involvere...

Bosetting av overføringsflyktninger

Flyktningen hentes ved ankomst, som oftest på nærmeste flyplass, og følges til bolig i kommunen. Kommunen viser personen eller...

Organisering og samarbeid på tvers

Det er en boligpolitisk visjon at alle skal bo godt og trygt. Regjeringen har i den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd»...

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har det overordnede ansvaret for at Kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg) er opptatt av det boligsosiale området i til...

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsniv&arin...

Innsats i levekårsutsatte områder

Utfordringer i levekårsutsatte områder er ofte komplekse og omfattende. Områderettet innsats omfatter derfor ofte både fysiske, sosiale,...

Tilrettelegge for godt sosialt miljø

Innsatsen er oppdelt i fire hovedfaser: Kunnskapsgrunnlag og handlingsplan  Beboerinvolvering og medvirkning Samarbeid Videreføring...

Mental Helse

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandli...

Samarbeid offentlig - frivillige/privat

Strategien Bolig for velferd sier at frivillige og ideelle organisasjoner er sentrale aktører i det boligsosiale arbeidet i kommunene. De er også s...

Velferd i nytt terreng

Arbeidet har hatt som mål å svare på hvordan økt samarbeid om velferdsproduksjon med frivillig sektor og sosiale entreprenører i...

Oppfølgingstjenester i hjemmet

Kartleggingen av bruker vil danne grunnlag for omfang og type tjenester som skal iverksettes og hvem som skal involveres. Eksempler på tjenester er somati...

Tildeling og utleie av kommunal bolig

Gå gjennom mottatt søknad og vedlegg/tilleggsopplysninger. Sjekk at alle relevante opplysninger for saken har kommet med. Avklar hva som er boligbe...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i ko...

Tildeling og utleie av kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller ...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever nye tverrfaglige samarbeid o...

Forskrift om grunnlån fra Husbanken

Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, skaffe boliger ti...

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenesteyter har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke ...

Forskrift om offentlige anskaffelser

Formålet med forskriften er å bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk basert på likebe...