Nytt i veiviseren

Nye kriterier for Husbankens grunnlån

I denne rapporten undersøkes merkvalitetene knyttet til Husbankens grunnlån og det gjøres en vurdering av merkostnader og markedets...

Husbankens kommuneprogram

Husbanken har inngått et flerårig samarbeid med kommunene for å nå målene i den nasjonale strategien Bolig for velferd.

Torshaug Pilot 70+

Bastia eiendom og URBA AS er ansvarlig for dette eksempelet.

Erfaringer rundt småhus i kommunene

Flere og flere kommuner velger å bygge småhus for å få et differensiert boligtilbud. Husbanken har i november 2019 innhentet erfaringer...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever tverrfaglige...

Bygge og/eller oppgradere

Det forutsettes at det er gjort en kartlegging av boligbehov, at det foreligger nødvendige vedtak i investeringsbudsjett og en økonomi- og...

Arbeidsinkludering

Arbeidsprosessen beskriver bistanden som gis for å få brukere til å komme i arbeid og for å kunne beholde arbeid.

Livsløpsbolig

En livsløpsbolig er en bolig som er brukbar i alle faser av livet, også dersom en skulle bli dårlig til beins eller avhengig av rullestol eller rullator.

Samarbeid offentlig - frivillige/privat

Strategien Bolig for velferd sier at frivillige og ideelle organisasjoner er sentrale aktører i det boligsosiale arbeidet i kommunene. De er også...

Bidra til leie av privat bolig

Kartlegge boligsøkers ønsker og behov. Avholde et første felles møte med ansatt i kommunen, boligsøker og enhet som skaffer...

Housing First

Housing First er en brukerstyrt metode for å tilby bolig og tjenester til bostedsløse personer med et rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser. 

FACT og Housing First

Både Housing First og FACT er oppsøkende metoder for mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse. 

ACT- og FACT-team

I ACT- og FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg og kan forebygge innleggelse eller være et...

Grunnlån

Fra 1. januar vil Husbankens låneordninger blir samlet i én forskrift. Samlebetegnelsen grunnlån blir erstattet av lån til...