Nytt i veiviseren

Planer for et aldrende samfunn?

Rapporten drøfter bolig- og tjenesteplanlegging i kommunene i lys av den forventede veksten i antall eldre. Hva prioriterer kommunene:...

Arbeidsinkludering

De aller fleste ønsker å være i arbeid eller delta i meningsfulle aktiviteter. For de fleste mennesker vil arbeid gi opplevelse av mening,...

Livsløpsbolig

En livsløpsbolig er en bolig som er brukbar i alle faser av livet, også dersom en skulle bli dårlig til beins eller avhengig av rullestol eller rullator.

Kommunens forvaltning av boliger

Kommunen må skaffe seg oversikt over den kommunale boligmassen sin standard/kvalitet, bomiljø, tomgangsleie og behov for oppgradering. Dette for...

Flytte fra foreldrehjemmet

Arbeidsprosessen omfatter det å starte planlegging av å flytte i egen bolig til etablering i egen bolig faktisk skjer. Målgruppen er...

Områdesatsing i etablerte boområder

I en innledende fase vil det være aktuelt å innhente erfaringer fra tilsvarende arbeid i inn- og utland og identifisere relevante...

Bidra til leie av privat bolig

Bruk av det private utleiemarkedet bidrar til å dempe presset på kommunale boliger. Ved å benytte seg av det private marked får...

Fra asylmottak til kommune

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på...

Bidra til leie av privat bolig

Når boligsøker har fått tilsagn om å leie en bolig, underskrives leiekontrakt. Trygghetsavtale kan inngås i tillegg til vanlig...

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

Ansatte i kommunen, ofte ergoterapeut eller fysioterapeut, utreder behovet for hjelpemidler og tilrettelegging i bolig, og bistår i nødvendig...

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

Bruker sender søknad til hjelpemiddelsentralen etter at behov for hjelpemiddel er avklart. Som oftest er det kommunal formidler som bistår i...

Fra asylmottak til kommune

IMDi formidler bosettingsklare flyktninger til kommunene. De fleste flyktningene bor da i asylmottak, noen bor privat og noen bor i...

Metoder for brukermedvirkning

Det finnes ulike metoder for brukermedvirkning. Disse kan deles inn i metoder på individnivå og systemnivå. I tillegg beskrives andre metoder som...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder...

Barn og unge i boligsosialt arbeid

Godt boligsosialt arbeid handler om å trygge gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom å synliggjøre de unges stemme og gi barn og...

Ungdomsmedvirkning i kommuner

Få om noen har et så godt blikk på stedet de bor som ungdom. Ungdom bruker nærområdene sine mye, likevel blir de for sjelden...

Arbeidsinkludering

Fasen innebærer samtaler om konkrete muligheter på arbeidsmarkedet som matcher arbeidssøkers interesser og ferdigheter, kartlegging av...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

Om voksne og barn som pårørende

Rundt mennesker som sliter med sykdom, funksjonsnedsettelser, rus og/eller psykisk lidelse befinner det seg mange pårørende. Pårørende...

4.2 Personer med demens

I dette kapittelet beskrives tilrettelegging for personer med demens mer spesifikt.

Bostedsløs

I den nasjonale strategien «Alle trenger et trygt hjem» (2021–2024), er det løftet fram tre prioriteringer. En at disse er at...

Fra asylmottak til kommune

Flyktningen ankommer kommunen og flytter inn i bolig. Kommunen viser personen eller familien alle praktiske forhold, aktuelle kontor, butikker og relevante...

Oppfølgingstjenester i hjemmet

Brukerens situasjon, funksjonsnivå, nettverk, ønsker og hjelpebehov må kartlegges. Ulike kartleggingsverktøy kan benyttes for å...