Nytt i veiviseren

Ungdomsmedvirkning

Få om noen har et så godt blikk på byen de bor i som ungdom. Ungdom bruker byen og nærområdene sine mye, likevel blir de for sjelden hørt når byområder skal...

Fra krisesenter til egen bolig

Voldsutsatte som søker beskyttelse i krisesenterets botilbud, trenger i mange tilfeller oppfølging både når det gjelder bolig og andre...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er direkte lenke til kommuner som utlyser...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Helhetlig lokal planlegging er avgjørende for at kommunene skal kunne utnytte virkemidlene og ressursene på velferdsområdet effektivt, og...

Eie først

Arbeidsprosessen beskriver hvordan familier med lav inntekt, og som er avhengig av økonomisk støtte fra NAV i perioder, kan få hjelp til...

Rettslige rammer for bruk av tvangstiltak

Rett til selvbestemmelse er et grunnleggende menneskerettslig prinsipp. I utgangspunktet kan alle som har samtykkekompetanse selv bestemme om de vil motta hjelp...

Vergemål

Den nye vergemålsloven ble vedtatt 11. mars 2010, og trådte i kraft 1. juli 2013. Hensikten var å modernisere ordningen, og gjøre den...

Løslatelse fra forvaring

Den innsatte begjærer seg prøveløslatt. Ila fengsel utarbeider en innstilling til prøveløslatelsesspørsmålet som...

Områderettet innsats i København

Områdefornyelsen er en femårig, helhetsorientert innsats, som handler om fysisk, sosial, og kulturell utvikling. Områdets beboere, lokale...

Towards Spatial Assimilation?

Hundebo har studert busettingsmønster for norskfødde med innvandrarbakgrunn som har nådd vaksen alder, samanlikna med etniske norske...

«Here you get a little push»

The meaning of architectural quality in housing for the formely homeless – a case study of Veiskillet in Trondheim, Norway

Barnefamilier i kommunale boliger

Det eksisterer lite kunnskap om familiar som bur i kommunale bustader. Denne artikkelen diskuterer barnefamiliar i norske kommunale bustader; kven dei er og kva...

Bolig og levekår i Norge 2012

Tema for denne rapporten har vore bustadstandard og tilgjengelegheit, buutgifter og buutgiftsbelastning, leigemarknaden, eldre sin bustadsituasjon,...

Sjumilssteget

Sjumilsstegets mål er å få fylkesmannsembetene og kommunene til å bruke barnekonvensjonen aktivt i all saksbehandling som angår barn og unge. Det er utviklet...

Fritidserklæringen

Fritidserklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert...

0-24 samarbeidet

0-24 samarbeidet skal bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv.