Nytt i veiviseren

Tildeling og utleie av kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller ...

Kommunens forvaltning av boliger

Kommunen må skaffe seg oversikt over den kommunale boligmassen sin standard/kvalitet, bomiljø, tomgangsleie og behov for oppgradering. Dette for &a...

Redusert tilbakefall til ny kriminalitet

Gjennomføring av straff i Norge skal skje på en måte som er betryggende for samfunnet, og som motvirker nye straffbare handlinger. Likevel be...

Tilrettelegge for godt sosialt miljø

Innsatsen er oppdelt i fire hovedfaser: Kunnskapsgrunnlag og handlingsplan  Beboerinvolvering og medvirkning Samarbeid Videreføring...

Områdesatsing

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med s&ari...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I arbeidet med den helhetlige boligplanen må kommunen vurdere om den har jobbet systematisk med bolig og velferdspolitiske spørsmål...

Oppvekststedets betydning for barn og unge

Ett av ti barn i Norge lever i familier som er fattige over tid. Over halvparten av disse barna bor i 29 av landets 426 kommuner, og av disse er det kun tre kom...

Husbankens kommuneprogram

Husbankens kommuneprogram skal styrke kommunenes arbeid med vanskeligstilte i boligmarkedet i perioden 2016-2020. Dette programmet er en oppfølging av de...

Samarbeid med Oslo kommune

I strategien Bolig for velferd vektlegges en særskilt innsats mot Oslo fram mot 2020. Husbanken og Oslo kommune har nå inngått en revidert avt...

Bidra til leie av privat bolig

Strategisk bruk av det private leiemarkedet bidrar til differensierte bomiljøer, og dermed økte muligheter for integrering. Kommunale boliger er b...

Fra asylmottak

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på asylmottak før de bosettes i en kommune....

Om voksne og barn som pårørende

Rundt mennesker som sliter med sykdom, funksjonsnedsettelser, rus og/eller psykisk lidelse befinner det seg mange pårørende. Pårørende...

Housing First

Housing First er en metode for bosetting av bostedsløse med et rusmiddelproblemog/eller psykiske lidelser. Housing First startet som et pionerprosjektet «Pathwa...

Bostedsløse

En ny kartlegging fra 2016 viser stor nedgang i antall bostedsløse i Norge. Nedgangen er særlig stor blant barn. 

Tilpasning av bolig

Når en person har behov for å få tilpasset sin bolig er den første kontakten ofte med en ansatt i en offentlig etat. Kommunen har ansva...

Tidlig innsats

I NOU 2011 “Innovasjon i omsorg” står det at «Folk bør påvirkes til å tilrettelegge for sin alderdom». Dette gj...

Bygge og/eller oppgradere

Det forutsettes at det er gjort en kartlegging av boligbehov, at det foreligger nødvendige vedtak i investeringsbudsjett og en økonomi- og handlin...

Towards Spatial Assimilation?

Hundebo har studert bosettingsmønster for norskfødte med innvandrerbakgrunn som har nådd voksen alder, sammenlignet med etniske norske jevna...

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenesteyter har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke ...

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i Danmark arbeider med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av nasjonal infrastruktur innen transport og reguler...

Socialstyrelsen

Den svenske Socialstyrelsen er en statlig etat under Sosialdepartementet som jobber for at alle skal få lik tilgang på god pleie og omsorg. De har a...

Pathways to Housing PA

Pathways to Housing PA arbeider for at bostedsløse skal få et sted å bo og deretter oppfølging i boligen. Housing First – bolig ...

International Union of Tenants

Den internasjonale leieboerforeningen IUT er en politisk uavhengig organisasjon som arbeider for leietakeres rettigheter. IUT består av 66 medlemsorganisa...

Housing Europe

Housing Europe (the European Federation of Public, Cooperative and Social Housing) er et nettverk av 44 nasjonale og regionale organisasjoner fra 23 land i Euro...

Habitat-Norge

Habitat Norge er en norsk frivillig organisasjon (NGO) og ble etablert i 1988. Habitat-Norge er medlem av Habitat International sammenslutningen. Habitat-Norge ...

FNs spesialekspert på bosetting

FNs spesialekspert på bosetting (United Nation’s Special Rapporteur on adequate housing) er en uavhengig ekspert oppnevnt av FNs menneskerettighetsr...

FEANTSA

FEANTSA står for the European Federation of National Organisations Working with the Homeless. FEANTSA ble etablert i 1989, og de har over 130 medlemsorgan...