Nytt i veiviseren

Husbankens kommunestrategi

For at vanskeligstilte på boligmarkedet skal bo godt og trygt i egnede boliger, vil Husbanken veilede og følge opp alle kommuner gjennom et...

Fra fengsel

Arbeidsprosessen beskriver kriminalomsorgens ansvar for å kartlegge og avklare innsattes livs- og boligsituasjon for innkomst, og tilrettelegge for,...

Fra fengsel

Kartleggingen avdekker et behov for bistand til avklaring av innsattes boligforhold.  

Fra fengsel

Fengselet innkaller til ansvarsgruppemøte med kommunen for å ivareta et godt samarbeid og planlegge overgangen fra fengsel til bolig. Innsatte...

Bostedsløs

Kartleggingen av bostedsløse høsten 2020 slår fast at den positive trenden fortsetter. Antallet bostedsløse går fortsatt ned....

Flytte fra foreldrehjemmet

Arbeidsprosessen omfatter det å starte planlegging av å flytte i egen bolig til etablering i egen bolig faktisk skjer. Målgruppen er...

Områdesatsing i etablerte boområder

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med...

3.4 Lokale produksjonskjøkken

Her presenteres eksempler på løsninger for lokalt produksjonskjøkken og hensyn som bør tas i planleggingen.

5.6 Bad

Alle boformer må ha et privat bad med toalett, dusj, vask servant og noe oppbevaringsplass. 

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

Eie først - med startlån og tilskudd

Arbeidsprosessen beskriver hvordan familier med lav inntekt, og som er avhengig av økonomisk støtte fra NAV i perioder, kan få hjelp til...

Valg av bolig og beboeroppfølgning

Et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder søkers behov og kunnskap om boligene og bomiljøene bidrar til god bosetting. Tilbudet om egnet...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det private...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller...

Forskrift om lån fra Husbanken

Lån fra Husbanken skal bidra til enten å fremme og utvikle viktige boligkvaliteter i ny og eksisterende bebyggelse, eller et godt boligtilbud for...