Nytt i veiviseren

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

Forskrift om lån fra Husbanken

Lån fra Husbanken skal bidra til enten å fremme og utvikle viktige boligkvaliteter i ny og eksisterende bebyggelse, eller et godt boligtilbud for...

Bygge og/eller oppgradere

Det forutsettes at det er gjort en kartlegging av boligbehov, at det foreligger nødvendige vedtak i investeringsbudsjett og en økonomi- og...

Lån fra Husbanken

Fra 1. januar 2020 er Husbankens låneordninger blir samlet i én forskrift. Unntaket er lån til omsorgsboliger og sykehjem....

Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget løser tvister om leie av bolig mellom utleier og leietaker. Den 1. september 2021 blir Husleietvistutvalget landsdekkende. Frem til...

Områdesatsing i etablerte boområder

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med...

Barn bor bra i Bærum

Barn bor bra i Bærum er en innsats for å få flere barnefamilier med svakt inntektsgrunnlag til å kjøpe egen bolig....

Ungdomsmedvirkning i kommuner

Få om noen har et så godt blikk på byen de bor i som ungdom. Ungdom bruker byen og nærområdene sine mye, likevel blir de for...

Barn og unge i boligsosialt arbeid

Godt boligsosialt arbeid handler om å trygge gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom å synliggjøre de unges stemme og gi barn og...

Housing First moduler

Dette er en serie digitale møter og presentasjoner rundt Housing First som metode og verktøy

Husbanken

Husbanken er et statlig forvaltningsorgan direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Helt siden opprettelsen i 1946 har Husbanken...

Husbanken

Husbanken er et statlig forvaltningsorgan direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Husbanken er statens sentrale organ for...

Alle trenger et trygt hjem (2021-2024)

Rundt 179 000 er vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge i dag. Omkring 4 000 av dem er bostedsløse. I den nasjonale strategien for den sosiale...

Eierrådighetsstrategier

Målsetningen for prosjektet er å bidra til å styrke kommunenes evne til å utvikle mangfoldige byområder. Gevinstene ved utvikling...

Tilpasning av bolig

Bruker kontakter kommunen ved behov for tilpasning av bolig. Kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning og bistå i kartleggingen av...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Fra kommuneloven § 14-4 om økonomiplan fremgår det at: Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og...

Livsløpsbolig

En livsløpsbolig er en bolig som er brukbar i alle faser av livet, også dersom en skulle bli dårlig til beins eller avhengig av rullestol eller rullator.

Startlån

Her får du som saksbehandler en grunnleggende innføring i formål og rammer for saksbehandling av startlån.

Brukermedvirkning

- nyttiggjøre seg av brukerens erfaringer i politikkutforming og gjennomføring på både det strategiske og operative nivået

Kompetanse

- utvikle, samle og dele nødvendig kunnskap

Overordnet strategi

- se utfordringer og løsninger i sammenheng med andre politikkområder

Forankring og eierskap

- felles forståelse av ansvar, mål, metoder og tiltak hos ledelse og i fagmiljøet

Organisering og samordning

- ha et forpliktende og formalisert samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer

Refinansiering med startlån

Et prioritert innsatsområde er å forhindre at husstander mister boligen sin fordi de ikke klarer å betale sine låneforpliktelser. Et...