Nytt i veiviseren

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er oversikt over kommuner som utlyser...

Det gode nabolag

For Bærum kommune handler det «Det gode nabolag» om å kombinere omsorgsboliger, boliger for førstegangskjøpere under 35...

Trøbbel i grenseflatene

Rapporten er ein del av oppdraget Fafo har fått frå 0-24 samarbeidet. Oppdraget var å utforme eit kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å...

Housing First

Housing First er en brukerstyrt metode for å tilby bolig og tjenester til bostedsløse personer med et rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser. 

Kommunens forvaltning av boliger

Kommunen må skaffe seg oversikt over den kommunale boligmassen sin standard/kvalitet, bomiljø, tomgangsleie og behov for oppgradering. Dette for...

Statlige områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først...

Samarbeid offentlig - frivillige/privat

Strategien Bolig for velferd sier at frivillige og ideelle organisasjoner er sentrale aktører i det boligsosiale arbeidet i kommunene. De er også...

Bostedsløs

Kartleggingen av bostedsløse høsten 2016 viser en stor reduksjon i antall bostedsløse i alle typer kommuner.

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Et godt kunnskapsgrunnlag om status for det boligsosiale området danner grunnlag for det videre arbeidet.  Aktører, oppgaver, arbeids- og...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Oppdrag mottas fra rådmann, mandat for arbeidet utarbeides, det besluttes hvordan arbeidet skal organiseres (styringsgruppe og arbeidsgruppe opprettes),...

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever tverrfaglige...

Utvikling av boindeks for leieboliger

Rapporten gjer greie for uttesting av ein metode for medverknad blant kommunale leigetakarar. Det finst ein del forsking som viser at situasjonen i kommunale...

Bolig for velferd

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for...

Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Tilskudd til tilpasning skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig kan få finansiering til det, samt øke tilgjengeligheten i...

Tilskudd til tilstandsvurdering

Tilskuddet skal bidra til å øke tilgjengelighet og energieffektivitet i eksisterende boliger. Tilskuddet kan gis til borettslag, sameier og...

Lån fra Husbanken

Fra 1. januar er Husbankens låneordninger blir samlet i én forskrift. Unntaket er lån til omsorgsboliger og sykehjem....

Tilskudd til utleieboliger

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tilpasning av bolig

Når brukers økonomi, behov og bolig er kartlagt, kan bruker/byggherre vurdere mulige løsninger som har fremkommet og om valg av...

Tilpasning av bolig

Bruker kontakter kommunen ved behov for tilpasning av bolig. Kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning og bistå i kartleggingen av...

Forskrift om lån fra Husbanken

Lån fra Husbanken skal bidra til enten å fremme og utvikle viktige boligkvaliteter i ny og eksisterende bebyggelse, eller et godt boligtilbud for...

0-24 samarbeidet

0-24 samarbeidet skal bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv. 

Forhindre utkastelse

Kommunen bør jobbe med å forebygge utkastelser fra bolig. Leieboere og mottakere av startlån og grunnlån, kan få informasjon om konsekvenser ved å ikke betale...

Kommunens forvaltning av boliger

Her beskrives behov for bo-oppfølging fra forvalter og rutiner for å sikre god kvalitet på boligmassen og et godt bomiljø for den...

Tilpasning av bolig

Når en person har behov for å få tilpasset sin bolig er ofte den første kontakten med en ergoterapeut eller en sosionom på et...

Livsløpsbolig

En livsløpsbolig er en bolig som er brukbar i alle faser av livet, også dersom en skulle bli dårlig til beins eller avhengig av rullestol eller rullator.

Boligsosial monitor

Den boligsosiale monitoren gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i alle norske kommuner. Monitoren skal gi informasjon om helheten i de...

Nye kriterier for Husbankens grunnlån

I denne rapporten vert meirkvalitetane knytta til Husbanken sitt grunnlån undersøkt. Det vert også gjort ei vurdering av meirkostnadar og...