Nytt i veiviseren

Valg av bolig og beboeroppfølgning

Et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder søkers behov og kunnskap om boligene og bomiljøene bidrar til god bosetting. Tilbudet om egnet...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

Tilpasning av bolig

Når en person har behov for å få tilpasset sin bolig er ofte den første kontakten med en ergoterapeut eller en sosionom på et...

Samarbeid offentlig - frivillige/privat

Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige aktører i det boligsosiale arbeidet i kommunene. De er også sentrale aktører i det norske...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder...

Fra asylmottak til kommune

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på asylmottak før de bosettes i en kommune....

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først...

Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratets oppdrag er å utvikle og fornye offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet skal bidra til en effektiv, tillitsvekkende...

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. Vi skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på...

Flyktninger som finner bolig selv

Noen flyktninger finner bolig på det private leiemarkedet. Dersom både kommunen og IMDi godtar bosettingen, kan flyktningen signere leiekontrakt og...

Flyktninger som finner bolig selv

Når kommunen har fattet vedtak om bosetting av flyktninger, formidler IMDi enkeltpersoner og familier til kommunene. Ikke alle flyktninger blir...

Flyktninger som finner bolig selv

Flyktningen ankommer kommunen og flytter inn i bolig. Kommunen viser personen eller familien alle praktiske forhold, aktuelle kontor, butikker og relevante...

Fra asylmottak til kommune

Flyktningen ankommer kommunen og flytter inn i bolig. Kommunen bør informere om relevante offentlige, private og/eller frivillige...

Introduksjonsloven

Introduksjonsloven regulerer to kommunale tjenester for innvandrere ankommet før 01.01.2021: introduksjonsprogram og opplæring i norsk og...

Integreringsloven

At innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode...

Integreringstilskudd

Integreringstilskuddet skal bidra til rask bosetting av flyktninger, og gi en rimelig dekning av kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved bosetting og...

Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget løser alle typer tvister om leie av bolig mellom leietaker og utleier i Norge. Tvistesakene kan for eksempel dreie seg om depositum,...

Startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige problemer med å finansiere en bolig kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Tilskudd til boligsosiale tiltak

Tilskuddet skal stimulere til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenking om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Tilskuddet skal bidra til å...

Kulturdepartementet

Departementet har ansvar for kultur-, likestilling og diskriminering-, medie-, idretts- og pengespill- og lotterisaker og koordinerer statlig politikk i...

Eie først - med startlån og tilskudd

Kommunen bistår med å finne aktuelle boliger for visning. Huset blir kjøpt og endelige lånedokumenter blir utstedt og undertegnet av...

Nøkler til egen bolig - individuelt kurs

Nøkler til egen bolig – individuelt kurs med attest. Nøkler til egen bolig er et kurs for deg som vil lære mer om å finne egen bolig, hvordan leie eller kjøpe...

Løslatelse fra forvaring

Denne arbeidsprosessen omfatter alle som idømmes forvaring og soner straffen sin på Ila fengsel, men arbeidsprosessene er tilnærmet like ved...

Fra fengsel

Fengselet innkaller til ansvarsgruppemøte med kommunen for å ivareta et godt samarbeid og planlegge overgangen fra fengsel til bolig. Innsatte...

Fra fengsel

På det boligsosiale området skal fengslet bistå innsatte med å få bolig utover midlertidig bolig, eller bistå med å...

Fra krisesenter til egen bolig

Voldsutsatte som søker beskyttelse i krisesenterets botilbud, trenger i mange tilfeller oppfølging både når det gjelder bolig og andre...

Fra fengsel

Arbeidsprosessen beskriver kriminalomsorgens ansvar for å kartlegge og avklare innsattes livs- og boligsituasjon for innkomst, og tilrettelegge for,...

Boligetablering i distriktene

Mer varierte boligtyper stimulerer til vekst og utvikling, og bidrar til økt omløp i boligmarkedet. Kommunene må bli sin boligpolitiske...

Boligsosial monitor

Den boligsosiale monitoren gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i alle norske kommuner. Monitoren skal gi informasjon om helheten i de...

Metoder for brukermedvirkning

Det finnes ulike metoder for brukermedvirkning. Disse kan deles inn i metoder på individnivå og systemnivå. I tillegg beskrives andre metoder som...