Nytt i veiviseren

Eldre

Antallet eldre over 80 år vil øke betydelig fra rundt år 2020. Selv om de fleste eldre mottar nødvendige tjenester i eget hjem,...

Grunnleggende krav ved planlegging

I dette legger Husbanken krav i egne retningslinjer samt krav som er fastsatt av andre og må anses som basis for bygging av denne type bygninger som...

Overordnede prinsipper ved planlegging

I dette legger Husbanken prinsipper som skal forsøke å ivareta overordnede målsettinger, som ikke enkelt kan fastsettes i konkrete mål eller telles. Det...

Dagaktivitetstilbud

Et dagaktivitetstilbud kan gi mulighet for å delta på ulike aktiviteter, tilby måltider og sosial kontakt samt helseforebyggende og...

Trygheden i danske byområder 3

En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark.  

Kompakt by, bokvalitet og sosial bærekraft

Denne delrapporten dreier seg om kva bukvalitetar som er ivareteke i nye bustadprosjekt bygd som fortetting i den kompakte byen og konsekvensane for sosial...

Personer med demens

Tilrettelegging for personer med kognitiv svikt er et generelt krav ved planlegging av omsorgsboliger og sykehjem, og er beskrevet tidligere i veilederen.

5. Dimensjoneringsgrunnlag

Dimensjoneringsgrunnlaget angir Husbankens minimumsmål (omsorgsstandard) som legges til grunn for prosjektering av omsorgsboliger og sykehjem....

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

NAV`s visjon for hjelpemiddelområdet er 'Mestring og deltakelse for alle'. Hjelpemiddelsentralene skal bidra til at funksjonshemmede får løst...

Tilpasning av bolig

NB: Fra 2020 blir tilskuddet overført til rammetilskuddet til kommunene. Skal det settes av midler til dette må det settes av midler i kommunenes...

Tidlig innsats

I NOU 2011 “Innovasjon i omsorg” står det at «Folk bør påvirkes til å tilrettelegge for sin alderdom». Dette...

Områdesatsing i Bergen

Levekårsdata er viktig bakgrunnsdata for utvelgelse og prioritering av områder for områdesatsing. Per i dag er følgende...

Flytte fra foreldrehjemmet

Arbeidsprosessen omfatter det å starte planlegging av å flytte i egen bolig til etablering i egen bolig faktisk skjer. Målgruppen er...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Helhetlig lokal planlegging er avgjørende for at kommunene skal kunne utnytte virkemidlene og ressursene på velferdsområdet effektivt, og...

Om planprosessen

Bygging, drift, og vedlikehold av bo- og tjenestetilbud til innbyggere med spesielle behov, er en kompleks oppgave og betyr store investeringer for...

1. Bakgrunn

Intensjonen med denne veilederen er at den skal hjelpe kommuner og andre aktører i bransjen med å etablere gode løsninger.

OBOS Bostart på Ulven

OBOS har lansert en ny innovativ prismodell som vil gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet for unge uten starthjelp...

Bostedsløs

Kartleggingen av bostedsløse høsten 2016 viser en stor reduksjon i antall bostedsløse i alle typer kommuner.

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller...

Strategisk tomtekjøp

Kommunen har mange roller i en utbyggingsprosess, både lovpålagte roller som forvaltningsmyndighet og som regulator for arealbruken. I tillegg kan kommunen føre...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først...

Områdesatsing i etablerte boområder

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med...

Valg av bolig og beboeroppfølgning

Et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder søkers behov og kunnskap om boligene og bomiljøene bidrar til god bosetting. Tilbudet om egnet...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

På bakgrunn av kartlegging og vurdering av nåsituasjonen utarbeides forslag til modeller for organisering sett i forhold til oppdragets omtale...