Nytt i veiviseren

Fra krisesenter til egen bolig

Ifølge krisesenterloven har kommunen ansvar for at beboere på krisesenter får oppfølging i reetableringsfasen, og skal sørge...

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern,...

Områdesatsing i etablerte boområder

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med...

Fortett med vett

I eksempelsamlinga vert resultata frå ei undersøking av uteromma i 27 nye by-bustadprosjekt i Trondheim, Bergen, Stavanger og...

For tett?

Formålet med prosjektet er å få betre kunnskap om planprosessar i fortettingsprosjekt og resultat med omsyn til bukvalitet....

Fortetting med kvalitet

Rapporten drøftar kva dimensjonar og kvalitetar ein bør vurdere for å oppnå måla om fortetting med kvalitet. Tre...

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og...

Å bygge stein på stein

Frå 2015 til 2017 har NTNU samfunnsforskning følgd nettverket «Betre bu – og levekår for vanskelegstilte barnefamiliar» i...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først...

Fra asylmottak

IMDi formidler bosettingsklare flyktninger til kommunene. De fleste flyktningene bor da i asylmottak, noen bor privat og noen bor i...

Bostedsløs

Kartleggingen av bostedsløse høsten 2016 viser en stor reduksjon i antall bostedsløse i alle typer kommuner.

Bidra til leie av privat bolig

Strategisk bruk av det private leiemarkedet bidrar til differensierte bomiljøer, og dermed økte muligheter for integrering. Kommunale boliger er...

Bygge og/eller oppgradere

Det forutsettes at det er gjort en kartlegging av boligbehov, at det foreligger nødvendige vedtak i investeringsbudsjett og en økonomi- og...

IMDis kommuneundersøkelse 2017

Kommuneundersøkinga er IMDi si årlege spørjeundersøking til kommunane. Undersøkinga er retta mot rådmenn i kommunane og bydelsdirektørar i Oslo sine bydelar....

5. Dimensjoneringsgrunnlag

Dimensjoneringsgrunnlaget angir Husbankens minimumsmål (omsorgsstandard) som legges til grunn for prosjektering av omsorgsboliger og sykehjem....

4.2 Personer med demens

Tilrettelegging for personer med kognitiv svikt er et generelt krav ved planlegging av omsorgsboliger og sykehjem, og er beskrevet tidligere i veilederen.

3.1 Omsorgsboliger

Omsorgsboliger er ikke en lovregulert boform, og det er beboerens private hjem.

2.2 Grunnleggende krav ved planlegging

I dette legger Husbanken krav i egne retningslinjer samt krav som er fastsatt av andre og må anses som basis for bygging av denne type bygninger som...

2.1 Overordnede prinsipper ved planlegging

I dette legger Husbanken prinsipper som skal forsøke å ivareta overordnede målsettinger, som ikke enkelt kan fastsettes i konkrete mål eller telles. Det...

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

NAV`s visjon for hjelpemiddelområdet er 'Mestring og deltakelse for alle'. Hjelpemiddelsentralene skal bidra til at funksjonshemmede får løst...

Tilpasning av bolig

NB: Fra 2020 blir tilskuddet overført til rammetilskuddet til kommunene. Skal det settes av midler til dette må det settes av midler i kommunenes...

1. Bakgrunn

Intensjonen med denne veilederen er at den skal hjelpe kommuner og andre aktører i bransjen med å etablere gode løsninger.

Eldre

Antallet eldre over 80 år vil øke betydelig fra rundt år 2020. Selv om de fleste eldre mottar nødvendige tjenester i eget hjem,...