Nytt i veiviseren

Tilbakeføring.no

Tilbakemeldinger fra ansatte i både kriminalomsorgen og våre samarbeidende aktører viser et behov for bedre kommunikasjon og en felles forståelse for hvem som...

Startlån

Her får du som saksbehandler en grunnleggende innføring i formål og rammer for saksbehandling av startlån.

4.2 Personer med demens

I dette kapittelet beskrives tilrettelegging for personer med demens mer spesifikt.

Utvikling av boindeks for leieboliger

Rapporten redegjør for uttesting av en metode for medvirkning blant kommunale leietakere. Det finnes en del forskning som viser at situasjonen i...

Housing First

Housing First er en metode for bosetting av bostedsløse med et rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser. 

Løslatelse fra forvaring

Denne arbeidsprosessen omfatter alle som idømmes forvaring og soner straffen sin på Ila fengsel, men arbeidsprosessene er tilnærmet like ved...

Kampen Omsorg+

SINTEF Byggforsk har beskrevet eksempelet.

Fra fengsel

Arbeidsprosessen beskriver kriminalomsorgens ansvar for å kartlegge og avklare innsattes livs- og boligsituasjon for innkomst, og tilrettelegge for,...

Gjennomføring av utkastelse

Den juridiske betegnelsen for utkastelse er fravikelse, og betyr i praksis at namsmannen tilbakefører disposisjonsretten til en leid bolig fra leieboer...

Forhindre utkastelse

NAV får ofte kjennskap til mislighold når namsmannen sender over varsel om mottatt begjæring om utkastelse. Da har prosessen allerede...

Forhindre utkastelse

Å forhindre begjæring om utkastelse betyr å unngå at namsmyndighetene (namsmannen) kobles inn i saken. Det er viktig at kommunene jobber...

Forhindre utkastelse

Kommunen bør jobbe med å forebygge utkastelser fra bolig. Leieboere og mottakere av startlån og grunnlån, kan få informasjon om konsekvenser ved å ikke betale...

Forhindre utkastelse

En utkastelse, også kalt fravikelse, er kostbar og belastende både for utleier og leieboer. Og det er ressurskrevende for de involverte instanser og samfunnet....

Samarbeid offentlig - frivillige/privat

Strategien Bolig for velferd sier at frivillige og ideelle organisasjoner er sentrale aktører i det boligsosiale arbeidet i kommunene. De er også...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Gjennomføringen vil bero på omfanget av endringene, og hvilken modell kommunen har valgt for organisering av sin boligsosiale virksomhet. Slik det...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

På bakgrunn av kartlegging og vurdering av nåsituasjonen utarbeides forslag til modeller for organisering sett i forhold til oppdragets omtale...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Et godt kunnskapsgrunnlag om status for det boligsosiale området danner grunnlag for det videre arbeidet.  Aktører, oppgaver, arbeids- og...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Oppdrag mottas fra rådmann, mandat for arbeidet utarbeides, det besluttes hvordan arbeidet skal organiseres (styringsgruppe og arbeidsgruppe opprettes),...

Samarbeid på tvers

Ikke alle kommuner har behov for organisatoriske endringer i den boligsosiale virksomheten, og herunder omfattende prosesser og kartlegginger. For noen er det...

5.3 Betjeningsareal

Betjeningsareal er det areal som skal til for å gjennomføre ulike aktiviteter i en bolig. 

Barn av rusmisbrukere - BAR

BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning.

Bolig for velferd

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for...

Husbankens kommuneprogram

Husbanken har inngått et flerårig samarbeid med kommunene for å nå målene i den nasjonale strategien Bolig for velferd.

Kjøp av bolig med startlån og ev. tilskudd

For personer med liten erfaring fra boligmarkedet og med begrensende norskkunnskaper kan kjøp av bolig virke uoverkommelig. I denne arbeidsprosessen beskrives...

Eie først - med startlån og tilskudd

Arbeidsprosessen beskriver hvordan familier med lav inntekt, og som er avhengig av økonomisk støtte fra NAV i perioder, kan få hjelp til...

Rom for alle

Boligutvalget, ledet av ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram, har i denne utredningen drøftet og gitt anbefalinger for hvordan sentrale...

På lik linje

— Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming 

Livsløpsbolig

En livsløpsbolig er en bolig som er brukbar i alle faser av livet, også dersom en skulle bli dårlig til beins eller avhengig av rullestol eller rullator.

5.5 Dører og vinduer

I dette kapittelet beskrives dimensjonering knyttet til dører og vinduer i omsorgsboliger, institusjonsplasser og lokaler for dagaktivitetstilbud.

Bygge og/eller oppgradere

Det forutsettes at det er gjort en kartlegging av boligbehov, at det foreligger nødvendige vedtak i investeringsbudsjett og en økonomi- og...