Nytt i veiviseren

Forskrift om grunnlån fra Husbanken

Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, skaffe boliger ti...

Forskrift om offentlige anskaffelser

Formålet med forskriften er å bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk basert på likebe...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I arbeidet med den helhetlige boligplanen må kommunen vurdere om den har jobbet systematisk med bolig og velferdspolitiske spørsmål...

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenesteyter har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke ...

Innsats i levekårsutsatte områder

Utfordringer i levekårsutsatte områder er ofte komplekse og omfattende. Områderettet innsats omfatter derfor ofte både fysiske, sosiale,...

Innfridde mål eller brutte visjoner?

Foreliggende rapport oppsummerer noen hovedtrender i utviklingen av levekår og tjenester for utviklingshemmete siden ansvarsreformen på begynnelsen ...

Tilrettelegge for godt sosialt miljø

Innsatsen er oppdelt i fire hovedfaser: Kunnskapsgrunnlag og handlingsplan  Beboerinvolvering og medvirkning Samarbeid Videreføring...

Bygge og/eller oppgradere

I denne fasen vurderes kvaliteter/utforming, tomt, fremdrift og kostnader på et overordnet nivå. I tillegg finansieringsmuligheter i Husbanken. Arki...

Refinansiering

Strategien Bolig for velferd har tre hovedmål. Hovedmål 2 er at «Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet”. Å forhindre utkastelse e...

Strategisk tomtekjøp

Kommunen har mange roller i en utbyggingsprosess, både lovpålagte roller som forvaltningsmyndighet og som regulator for arealbruken. I tillegg kan kommunen føre...

1. Forfase fag/temaplan

Med utgangspunkt i gitt mandat, utarbeider prosjektleder en prosjektplan som danner grunnlag for å utvikle en helhetlig boligplan. Planen godkjennes i sty...

Foyer Bodø

Bodø kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først ...

Husbankens kommuneprogram

Husbankens kommuneprogram skal styrke kommunenes arbeid med vanskeligstilte i boligmarkedet i perioden 2016-2020. Dette programmet er en oppfølging av de...

Fra asylmottak

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på asylmottak før de bosettes i en kommune....

Bygge og/eller oppgradere

Det forutsettes at det er gjort en kartlegging av boligbehov, at det foreligger nødvendige vedtak i investeringsbudsjett og en økonomi- og handlin...

Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger

Ekstratilskuddet skal legge til rette for at kommunene kan bosette flere flyktninger. Kriteriet for å få ekstratilskudd er at kommunen innen 30.9.2017 bosetter ...

Barn som lever i fattigdom

Regjeringen lanserte i 2015 strategien barn som lever i fattigdom. Strategiens formål er todelt. Den prioriterer økt forebyggende innsats for &arin...

Styringshjulet

Styringsparametere beskriver direkte eller indirekte i hvilken grad virksomheten når sine mål i en gitt periode. Styringsparametere kan være e...

Styringshjulet

Det bærende prinsippet i mål- og resultatstyring er at det først formuleres overordnede mål og strategier for virksomheten. Mål e...

Styringshjulet

For at resultatmålingen skal være hensiktsmessig, må resultatene drøftes regelmessig, vurderes og brukes til å ta beslutninger om...

Styringshjulet

Måling og vurdering av resultatene knyttet til de fastsatte styringsparameterne indikerer om iverksatte tiltak er gode og hensiktsmessige, og om mål...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel består av juridisk bindende plankart som viser ...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder sa...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I planstrategien skal kommunen ta stilling til om den skal revidere eller videreføre kommuneplanens samfunns- og arealdel.   Planstrategiarbeid...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i ko...

Innsats i levekårsutsatte områder

Målgruppen for en områderettet innsats er befolkningen som helhet og ikke enkeltindivider eller mindre grupper. Erfaringer fra innsats i levekå...

3. Løsningsfase

 I denne fasen skal kommunen utarbeide mål. Gjennom å formulere mål klargjør kommunen hva den ønsker å oppn&arin...