Nytt i veiviseren

Bidra til leie av privat bolig

Bruk av det private utleiemarkedet bidrar til å dempe presset på kommunale boliger. Ved å benytte seg av det private marked får...

Barn bor bra i Bærum

Barn bor bra i Bærum er en innsats for å få flere barnefamilier med svakt inntektsgrunnlag til å kjøpe egen bolig....

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Her er oversikt over aktive utlysninger:

Fra fengsel

Arbeidsprosessen beskriver kriminalomsorgens ansvar for å kartlegge og avklare innsattes livs- og boligsituasjon for innkomst, og tilrettelegge for,...

Boligpolitiske velferdsgevinster

Notatet er rapporteringa frå eit forprosjekt som skal legge grunnlaget for eit seinare mogleg hovudprosjekt som skal finne ut om ein kommunal...

Berekraftige byar og sterke distrikt

I Sundvolden-erklæringa varsla regjeringa ein ny regionalpolitikk. Den legg mellom anna vekt på rammevilkåra for norske verksemder og...

Planer for et aldrende samfunn?

Rapporten drøfter bolig- og tjenesteplanlegging i kommunene i lys av den forventede veksten i antall eldre. Hva prioriterer kommunene:...

Arbeidsinkludering

De aller fleste ønsker å være i arbeid eller delta i meningsfulle aktiviteter. For de fleste mennesker vil arbeid gi opplevelse av mening,...

Livsløpsbolig

En livsløpsbolig er en bolig som er brukbar i alle faser av livet, også dersom en skulle bli dårlig til beins eller avhengig av rullestol eller rullator.

Kommunens forvaltning av boliger

Kommunen må skaffe seg oversikt over den kommunale boligmassen sin standard/kvalitet, bomiljø, tomgangsleie og behov for oppgradering. Dette for...

Flytte fra foreldrehjemmet

Arbeidsprosessen omfatter det å starte planlegging av å flytte i egen bolig til etablering i egen bolig faktisk skjer. Målgruppen er...

Områdesatsing i etablerte boområder

I en innledende fase vil det være aktuelt å innhente erfaringer fra tilsvarende arbeid i inn- og utland og identifisere relevante...

Fra asylmottak til kommune

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på...

Bidra til leie av privat bolig

Når boligsøker har fått tilsagn om å leie en bolig, underskrives leiekontrakt. Trygghetsavtale kan inngås i tillegg til vanlig...

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

Ansatte i kommunen, ofte ergoterapeut eller fysioterapeut, utreder behovet for hjelpemidler og tilrettelegging i bolig, og bistår i nødvendig...