Nytt i veiviseren

Innføring i tjenestedesign

Tjenestedesign er et relativt nytt fagfelt hvor design av tjenester skjer i nært samspill mellom flere fagdisipliner på tvers av sektorer og...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever tverrfaglige...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I planstrategien skal kommunen ta stilling til om den skal revidere eller videreføre kommuneplanens samfunns- og arealdel....

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder...

Innfridde mål eller brutte visjoner?

Denne rapporten summerer opp nokre hovudtrendar i utviklinga av levekår og tenester for utviklingshemma sidan ansvarsreforma på byrjinga av...

Skreddersydd botilbud i Meløy kommune

I Mosvoldveien bofellesskap med åtte boenheter får beboerne et skreddersydd botilbud med vekt på sosialt fellesskap og hverdagsmestring....

Bokvalitet og verdighet

Målsettinga for prosjektet har vore å evaluere korleis bukvalitet og lokalisering påverkar bebuarane og deira livssituasjon. Prosjektet har...

Bostedsløs

Kartleggingen av bostedsløse høsten 2016 viser en stor reduksjon i antall bostedsløse i alle typer kommuner.

Tilpasning av bolig

Når en person har behov for å få tilpasset sin bolig er ofte den første kontakten med en ergoterapeut eller en sosionom på et...

Ål helsetun

Ål kommune er ansvarleg for dette eksempelet.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet har ansvar for å følge med på og gi...

Livsløpsbolig

En livsløpsbolig er en bolig som er brukbar i alle faser av livet, også dersom en skulle bli dårlig til beins eller avhengig av rullestol eller rullator.

Tilskudd til etablering i egen bolig

Personer med varig lav inntekt som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er oversikt over kommuner som utlyser...

Housing First

Housing First er en metode for bosetting av bostedsløse med et rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser. 

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller...

Midlertidig botilbud fra NAV

For personer som ikke klarer å finne et sted å bo selv, har NAV-kontoret et ansvar for å fremskaffe et konkret og tilgjengelig midlertidig botilbud etter...

Flytte fra foreldrehjemmet

Arbeidsprosessen omfatter det å starte planlegging av å flytte i egen bolig til etablering i egen bolig faktisk skjer. Målgruppen er...

Områdesatsing i etablerte boområder

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det private...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først...

Startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige problemer med å finansiere en bolig kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Tilskudd til tilpasning skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig kan få finansiering til det, samt øke tilgjengeligheten i...

Tilskudd til tilstandsvurdering

Tilskuddet skal bidra til å øke tilgjengelighet og energieffektivitet i eksisterende boliger. Tilskuddet kan gis til borettslag, sameier og...

Tilskudd til utredning og prosjektering

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse sin bolig, samt...

Tilskudd til boligsosiale tiltak

Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen, utvikle og formidle kunnskap om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Tiltakene skal bidra til...

Bostøtte

Bostøtten skal bidra til at husstander med lave inntekter og høye boutgifter kan ha en trygg og god bolig. Bostøtten skal bidra til at...

Grunnlån

Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i nybygging og oppgradering av eksisterende...

Tilpasning av bolig

Bruker kontakter kommunen ved behov for tilpasning av bolig. Kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning og bistå i kartleggingen av...

Tilpasning av bolig

Når løsning er valgt, finansiering på plass kan arbeidet settes i gang. Arbeidet må følges nøye slik at resultatet blir...

Tilpasning av bolig

Når brukers økonomi, behov og bolig er kartlagt, kan bruker/byggherre vurdere mulige løsninger som har fremkommet og om valg av...

Bidra til leie av privat bolig

Når boligsøker har fått tilsagn om å leie en bolig, underskrives leiekontrakt. Trygghetsavtale kan inngås i tillegg til vanlig...

Tilskudd til utleieboliger

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.