Nytt i veiviseren

1. Forfase fag/temaplan

For å lage en temaplan trenger kommunen et mandat som anslår prosjektets handlingsrom, samt setter mål og rammer for prosjektet....

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel består av juridisk bindende plankart som viser...

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det private...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller...

Bidra til leie av privat bolig

Strategisk bruk av det private leiemarkedet bidrar til differensierte bomiljøer, og dermed økte muligheter for integrering. Kommunale boliger er...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever nye tverrfaglige samarbeid...

Fra asylmottak

Kommunen legger til rette for bosetting av hver enkelt flyktning. Flere instanser i og utenfor kommunen informeres eller...

Fra asylmottak

IMDi formidler bosettingsklare flyktninger til kommunene. De fleste flyktningene bor da i asylmottak, noen bor privat og noen bor i...

Prosjekt Hjemveien II

Prosjektet Hjemveien II ble etablert fordi man så et behov for å formidle mer kunnskap til våre leietakere i kommunal bolig om andre...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Helhetlig lokal planlegging er avgjørende for at kommunene skal kunne utnytte virkemidlene og ressursene på velferdsområdet effektivt, og...

Områdesatsing i etablerte boområder

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med...

Folkehelse og forebygging

FoU-prosjekt har kartlagt folkehelse- og forebyggingstiltak i kommunene, og effektene av disse. Prosjektet er gjennomført av NIBR i samarbeid med...

Byen ikke for alle?

Rapporten drøfter hvorvidt enkelte yrkesgrupper, såkalte nøkkelarbeidere, har utfordringer med å etablere seg i storbyer og...

Områdesatsing i etablerte boområder

I en innledende fase vil det være aktuelt å innhente erfaringer fra tilsvarende arbeid i inn- og utland og identifisere relevante...

Utbyggerstyrt byutvikling?

Prosjektet belyser de muligheter storbyene har til å styre byutviklingen når den i økende grad initieres av eksterne utbyggere. Rapporten...

Tryggheten i danske boligområder 3

Rapporten drøfter hvorfor er utryggheten så høy i visse utsatte boligområder, mens andre utsatte områder ikke har problemer...

Fortetting med kvalitet

Rapporten drøfter hvilke dimensjoner og kvaliteter en bør vurdere for å oppnå målene om fortetting med kvalitet. Tre dimensjoner...

Fortett med vett

I eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand....

For tett?

Formålet med prosjektet er å få bedre kunnskap om planprosesser i fortettingsprosjekter og resultater med hensyn til bokvalitet....

Folkehelseperspektiv i boligpolitikken

Rapporten undersøker sammenhengen mellom bolig og folkehelse i en norsk kontekst, og analyserer organiseringen av bolig- og folkehelsepolitikken i fire...

Folkehelse og sosial bærekraft

Rapporten gjennomgår sentrale forståelser og definisjoner av sosial bærekraft, sammenheng mellom sosial bærekraft og folkehelse som...

Bolig, helse og sosial ulikhet

Rapporten drøfter hvordan faktorer som inneklima, eie og leieforhold, beliggenhet nabolagsprofil mv. kan ha betydning for helse og fordeling av helse, og...

Bolig og folkehelse

Prosjektet er en litteraturstudie og tar for seg artikler som sier noe om sammenhengen mellom bolig/boområde og helse. Litteraturstudien finner at det er...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er direkte lenke til kommuner som utlyser...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder...

Fra asylmottak

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på asylmottak før de bosettes i en kommune....

Helhetlig boligpolitisk planlegging

I planstrategien skal kommunen ta stilling til om den skal revidere eller videreføre kommuneplanens samfunns- og arealdel....

Flyktninger som finner bolig selv

Når kommunen har fattet vedtak om bosetting av flyktninger, formidler IMDi enkeltpersoner til kommunene etterhvert som disse får flyktningestatus. Ikke alle...

Ut av fattigdomsfella

Mange kommunale leigetakarar har eit stort potensiale for å eige eigen bustad. Men det finst avgrensingar og hindringar som kommunale leigetakarar...

Kommuneundersøkelsen 2016

Kommuneundersøkinga er IMDi si årlege spørjeundersøking til kommunane. Undersøkinga er retta mot rådmenn i kommunane og bydelsdirektørar i Oslo sine bydelar....

Monitor for sekundærflytting

Rapporten ser nærare på personar med flyktningbakgrunn som vart busette i åra 2005-2014: om dei flytta vidare frå kommunen dei vart busette i og kvar dei...

Eldres boligsituasjon

Rapporten «Eldres boligsituasjon – boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring» er laget av NOVA i 2016 som en...

Smarte helsetjenester i trygge boliger

Rapporten presenterer resultatet av en bred kartlegging og vurdering av relevante standarder på området velferdsteknologi og bygningsmasse. Som ledd...

Grunnleggende krav

Her beskriver vi grunnleggende krav for planlegging og bygging av omsorgsboliger og sykehjem. Kravene kommer fra tekniske standarder og lovverk, i tillegg til...

Kommunalt rusarbeid

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig...

Midlertidig botilbud fra NAV

For personer som ikke klarer å finne et sted å bo selv, har NAV-kontoret et ansvar for å fremskaffe et konkret og tilgjengelig midlertidig botilbud etter...

Personer med demens sine behov

Tilrettelegging for personer med kognitiv svikt er et generelt krav ved planlegging av omsorgsboliger og sykehjem.  

Planer for et aldrende samfunn?

Rapporten drøfter bolig- og tjenesteplanlegging i kommunene i lys av den forventede veksten i antall eldre. Hva prioriterer kommunene:...

Demensplan 2020

Demensplan 2020 er regjeringens plan og tiltak for å bedre det kommunale helse- og omsorgstjenestetilbudet til personer med demens og deres...

Innføring i tjenestedesign

Tjenestedesign er et relativt nytt fagfelt hvor design av tjenester skjer i nært samspill mellom flere fagdisipliner på tvers av sektorer og...

1. Grunnleggende prinsipper

I dette legger Husbanken prinsipper som skal forsøke å ivareta overordnede målsettinger, som ikke enkelt kan fastsettes i konkrete mål...

5. Dimensjoneringsgrunnlag

Dimensjoneringsgrunnlaget angir minimumsmål som Husbanken legger til grunn for prosjektering av omsorgsboliger og sykehjem. Løsninger som skal finansieres med...