Nytt i veiviseren

Tilpasning av bolig

NB: Fra 2020 blir tilskuddet overført til rammetilskuddet til kommunene. Skal det settes av midler til dette må det settes av midler i kommunenes...

Housing First

Housing First er en metode for bosetting av bostedsløse med et rusmiddelproblemog/eller psykiske lidelser. Housing First startet som et pionerprosjektet...

Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

NAV`s visjon for hjelpemiddelområdet er 'Mestring og deltakelse for alle'. Hjelpemiddelsentralene skal bidra til at funksjonshemmede får løst...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først...

Tilpasning av bolig

Bruker kontakter kommunen ved behov for tilpasning av bolig. Kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning og bistå i kartlegging....

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er direkte lenke til kommuner som utlyser...

Statistikk og status

Her presenteres hovedindikatorene for Bolig for velferd som samlet gir et kortfattet og oversiktlig bilde av status pr 2016 i det boligsosiale arbeidet. Teksten...

2. Identifiserings og kartleggingsfase

Kartlegge boligmarked og boligsosiale behov: Skaff oversikt over befolkning, boforhold og bomiljø samt hva kommunen har av tilgjengelige...

Søknad og vedtak om kommunal bolig

Kommunen leier ut boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig eller...

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern,...

Fra krisesenter til egen bolig

Ifølge krisesenterloven har kommunen ansvar for at beboere på krisesenter får oppfølging i reetableringsfasen, og skal sørge...

Områdesatsing i etablerte boområder

Mange land i Europa har i flere tiår arbeidet med områdesatsinger i utsatte byområder. Siden midten av 90-tallet er det blitt vanlig med...

Fortett med vett

I eksempelsamlinga vert resultata frå ei undersøking av uteromma i 27 nye by-bustadprosjekt i Trondheim, Bergen, Stavanger og...

For tett?

Formålet med prosjektet er å få betre kunnskap om planprosessar i fortettingsprosjekt og resultat med omsyn til bukvalitet....

Fortetting med kvalitet

Rapporten drøftar kva dimensjonar og kvalitetar ein bør vurdere for å oppnå måla om fortetting med kvalitet. Tre...

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og...

Fra asylmottak

IMDi formidler bosettingsklare flyktninger til kommunene. De fleste flyktningene bor da i asylmottak, noen bor privat og noen bor i...

Å bygge stein på stein

Frå 2015 til 2017 har NTNU samfunnsforskning følgd nettverket «Betre bu – og levekår for vanskelegstilte barnefamiliar» i...