Nytt i veiviseren

Ikke bare bare å bo

Sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere

Helhetlige tjenestetilbud med basis i bolig

Dei siste åra er det blitt etablert ei rekke tilrettelagte bustadtilbod til menneske med psykiske lidingar og med behov for omfattande tenester. Mange av ...

Økonomisk risiko og boligeiere

Prosjektet ser på kor risikoutsette husstandar i eigarsegmentet er, og verknadene av ein eventuell nedgangskonjunktur. Prosjektet ser også på ...

Virkninger av startlån

Finanstilsynet utforma i mars 2010 retningslinjer som sikta mot å få bankar og andre finansinstitusjonar til å stramme inn krava for å f...

Hva er god startlånpraksis?

12.03.14 blei det vedtatt ei innstramming av Husbanken si startlånordning: Unge førstegongskjøparar er ikkje lenger ein uttalt del av m&arin...

Bovaner blant etniske minoriteter

Temaet for rapporten er kulturell kompleksitet i bustadbruk. Korleis innrettar etniske minoritetshusstandar seg i norske husbankbustader? Prosjektet er ein pilo...

Boligsosiale midler

Rapportering av tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse.

Fra leie til eie - eller delt eierskap

Notatet beskriv og drøftar eit forsøksprosjekt i Fræna kommune der nokre husstandar inngår ein leigekontrakt med kommunen og samtidig ...

Fra barnevernsinstitusjon og fosterhjem

Barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon kan motta tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år og frem til 23 år, jfr. barnevernloven...

Løslatelse fra forvaring

Denne arbeidsprosessen omfatter alle som idømmes forvaring og soner straffen sin på Ila fengsel, men arbeidsprosessene er tilnærmet like ved ...

Boligkarriere for startlånesøkere

Denne rapporten tar for seg behandlinga av søkarar til Husbanken si startlånsordning i 2006 og ser korleis dei som har fått tilsegn om eller ...

Fra fengsel

Arbeidsprosessen beskriver kriminalomsorgens ansvar for å kartlegge og avklare innsattes livs- og boligsituasjon for innkomst, og tilrettelegge for, koordinere ...

Lokal boligsosial samstyring

Kapittel 12 i boken Boligmarked og boligpolitikk. B. I. Nordahl (red.). Trondheim: Akademika Forlag

Levekår og kriminalitet

Artikkelen belyser samanhengen mellom levekår og kriminalitet, og viser til ulike avviksteoriar og levekårsforsking om innsette primært i Nore...

Mange låner mye

Innvandrere og deres norskfødte barn på lånemarkedet

Hva nå, Tøyen?

Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen i Bydel Gamle Oslo

Kommuneundersøkelsen 2015

Kommuneundersøkinga er IMDi si årlege undersøking retta mot kommunane om korleis dei arbeider med busetting og integrering av flyktningar og...

Monitor for sekundærflytting

En deskriptiv analyse om sekundærflyttinger blant flyktninger som ble bosatt i Norge i perioden 1994-2003

Kapasitet i integreringsapparatet

Temaet er kommunane sin kapasitet til å handtere situasjonen med dei auka tala på asylantar hausten 2015. Auka busetting av flyktningar fører...

Innvandring og integrering i Haram

Haram kommune har som mange andre norske kommunar hatt betydeleg innvandring dei siste åra. Formålet med rapporten har vore å analysere tre ov...

Innvandrerbefolkningen og boligmarkedet

Kapittelet handlar om møtet mellom innvandrarbefolkninga og bustadmarknaden. Først blir det vist at innvandrarane sin posisjon på bustadmark...

Innfridde mål eller brutte visjoner?

Denne rapporten summerer opp nokre hovudtrendar i utviklinga av levekår og tenester for utviklingshemma sidan ansvarsreforma på byrjinga av 1990-tal...

Husleielovens varslingsregel

Rapporten er ei evaluering av husleigelova §9-11, som gir utleigar moglegheit til å varsle sosialtenesta når det er grunnlag for å krevje...

Housing first i Norge – en kartlegging

Denne rapporten er ei beskriving av etableringa og organiseringa av Housing first i følgande tolv kommunar: Drammen, Mandal, Trondheim, Bergen, Stord, Mo...

På randen av å bo

Erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger

På rett vei

Evaluering av Prosjekt bostedsløse to år etter

På vei til egen bolig

Evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007

Prøveløslatelse fra forvaring

Med vilkår om opphold I institusjon eller kommunal boenhet utover ettårsfristen – ikke bare noen, men mange problemstillinger

Forklaringer på bostedløshet

Prosjektet belyser årsaker til bustadløyse med grunnlag i ei kvantitativ kartlegging av bustadløyse og casestudiar i ulike kommunar. Casestu...

Evaluering av tilskudd til tilpasning

Tilskot til tilpassing er eitt av fleire virkemiddel som Husbanken har for å nå det bustadsosiale målet om å auke busettinga av vanskele...

Evaluering av Husbankens kommunesatsing

I 2009 starta Husbanken ei målretta prioritering av samarbeid med kommunane med dei største bustadsosiale utfordringane. Rapporten summerer opp fun...

Rus og bolig

Kartlegging av boligsituasjonen til personer med rusmiddelproblemer

Desentraliserte asylmottak og bosetting

Utgangspunktet for rapporten er at behovet for mottaksplassar har ført til at det blir tatt i bruk ulike bygnings- og bustadmessige løysingar for ...

Byplangrep og bostedssegregasjon

Temaet for rapporten er korleis ulike byutviklingsgrep vil kunne påverke den sosioøkonomiske utviklinga i Oslo. Oslo er i nokon grad kjenneteikna a...

Bostøtte og økonomisk sosialhjelp

Notatet undersøker samspelet mellom økonomisk sosialhjelp og bustøtte. Fokuset er todelt. For det første ser ein på korleis bu...

Telling Others How You Live

Refining Goffman’s Stigma Theory through an Analysis of Housing Strugglers in a Homeowner Nation

Boligpolitiske velferdsgevinster

Notatet er rapporteringa frå eit forprosjekt som skal legge grunnlaget for eit seinare mogleg hovudprosjekt som skal finne ut om ein kommunal bustadpoliti...

Boligpolitikken og velferdsstaten

Kapittelet handlar om norsk bustadpolitikk og bustaden som velferdsgode. Det diskuterer kvifor og korleis bustaden er ein del av velferdspolitikken og kva busta...

Bostedsløshet som livsstil

Dette kapittelet viser kva for effektar bustadløyse har på livet til dei som opplever langvarig bustadløyse. Kapittelet belyser korleis dei ...

Bostedsløses kontaktflate

I samband med kartlegginga av bustadlause 2005 ble det spurt etter ein gjennomgang av dei bustadlause si kontaktflate. Formålet har vore å analysere...

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Rapporten er ein analyse av ei landsomfattande kartlegging av bustadlause og i tillegg bakgrunnsopplysningar om bustadlause personar og situasjonar som kan knyt...

Bolig og levekår i Norge 2012

Tema for denne rapporten har vore bustadstandard og tilgjengelegheit, buutgifter og buutgiftsbelastning, leigemarknaden, eldre sin bustadsituasjon, vanskelegsti...

Unge i randsonen

En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Bolig og helse

Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken

Bolig med kommunens bistand

En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet

Utenfor de boligsosiale ordningene

Den bustadsosiale politikken består av eit mylder av ulike verkemiddel. Nokre av desse blir finansierte og forvalta på statleg nivå, mens andr...

Bosetting av flyktninger

Formålet med rapporten er å komme med forslag til tiltak som skal bidra til at busetting av flyktningar skal kunne skje innan 30 dagar etter at vedt...

Varig bolig framfor hospits

Bakgrunnen for prosjektet er regjeringa si Soria Moria-erklæring, der eit viktig mål er å avvikle hospits og andre mellombelse butilbod av l&a...

Boforhold for pensjonister med bostøtte

I denne rapporten undersøker ein buforholda til pensjonistar som har bustøtte. Pensjonistar med inntekter på mindre enn 130 prosent av minst...

Barnefamilier i kommunale boliger

Det eksisterer lite kunnskap om familiar som bur i kommunale bustader. Denne artikkelen diskuterer barnefamiliar i norske kommunale bustader; kven dei er og kva...

Avtalt selvbosetting blant flyktninger

NIBR har kartlagt avtalt sjølvbusetting. Målet har vore å få betre kunnskap om denne forma for busetting og korleis ho blir praktisert ...

Bostedsløse

En ny kartlegging fra 2016 viser stor nedgang i antall bostedsløse i Norge. Nedgangen er særlig stor blant barn. 

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Det kommunale plansystemet Alle kommuner skal ha en kommuneplan. I følge plan- og bygningsloven § 11-1 er kommuneplanen kommunens overordnede styrin...