Nytt i veiviseren

Fra barnevernsinstitusjon og fosterhjem

Barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon kan motta tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år og frem til 23 år, jfr. barnevernloven...

Bidra til leie av privat bolig

Strategisk bruk av det private leiemarkedet bidrar til differensierte bomiljøer, og dermed økte muligheter for integrering. Kommunale boliger er b...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever nye tverrfaglige samarbeid o...

Innføring i tjenestedesign

Tjenestedesign er et relativt nytt fagfelt hvor design av tjenester skjer i nært samspill mellom flere designdisipliner, andre fagdisipliner og ansatte i kommun...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er direkte lenke til kommuner som utlyser nå....

Boliger til pleie- og omsorgsformål

Rambøll har kartlagt og vurdert eksisterande bustader og institusjonar til pleie- og omsorgsformål. Målet har vore å få meir kunn...

Ulsholtveien 31, Oslo- 36 utleieboliger

I Bydel Alna i Oslo kommune er det fremforhandlet tilvisingsavtale til 36 utleieboliger i Ulsholtveien 31 på Furuset. Spesielt med dette prosjektet: ...

Heldøgns omsorg - kommunenes dekningsgrad

At vi vert fleire eldre skapar nye samfunnsmessige utfordringar.  Andre nordiske land har trappa ned den klassiske institusjonsomsorga, mens Noreg ligg ett...

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler inngår som et av flere virkemidler kommunen kan bruke i gjennomføringen av arealplaner. Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen o...

Helhetlig boligpolitisk planlegging

Helhetlig lokal planlegging er avgjørende for at kommunene skal kunne utnytte virkemidlene og ressursene på velferdsområdet effektivt, og der...

Strategisk tomtekjøp

Kommunen har mange roller i en utbyggingsprosess, både lovpålagte roller som forvaltningsmyndighet og som regulator for arealbruken. I tillegg kan kommunen føre...

Bostedsløse

En ny kartlegging fra 2016 viser stor nedgang i antall bostedsløse i Norge. Nedgangen er særlig stor blant barn. 

Fra asylmottak

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på asylmottak før de bosettes i en kommune....

2. Identifiserings og kartleggingsfase

Bolig- og velferdspolitikken i kommunen kan være sektorisert hvor flere avdelinger/enheter har delansvar. Noen innbyggere har beh...

Lytt til seniorene!

Ny teknologi og gode metodar for medverknad kan gje meir aldersvenlege lokalsamfunn. Men det er viktig å sørgje for at alle eldre vert høyrt...

Er smått alltid godt i demensomsorgen?

Talet på eldre med demens aukar. Korleis kan kommunane organisere framtidas bustader slik at vi får gode og kostnadseffektive omsorgstilbod til denn...

Forhindre utkastelse

En utkastelse, også kalt fravikelse, er kostbar og belastende både for utleier og leieboer. Og det er ressurskrevende for de involverte instanser og samfunnet. ...

Om mål og resultatstyring

Mål – og resultatstyring defineres som 'å sette mål for hva virksomheten skal oppnå, og måle resultater og sammenligne det m...

Tilrettelegge for godt sosialt miljø

Innsatsen er oppdelt i fire hovedfaser: Kunnskapsgrunnlag og handlingsplan  Beboerinvolvering og medvirkning Samarbeid Videreføring...

Prosjektet Ung Ut

Prosjekt Ung Ut har i tre år arbeidd med å styrke forvaltningssamarbeidet og for å utvikle kunnskap om unge varetektinnsette i Oslo fengsel. M...

Midlertidig botilbud fra NAV

For personer som ikke klarer å finne et sted å bo selv, har NAV-kontoret et ansvar for å fremskaffe et konkret og tilgjengelig midlertidig botilbud etter sosial...

Midlertidig botilbud fra NAV

Personen kommer i kontakt med NAV-kontoret. NAV avklarer personens rettigheter til de tjenester og tiltak NAV-kontoret kan tilby. Søknad (muntlig eller s...