Nytt i veiviseren

Fra asylmottak

Stat og kommune samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. De fleste som får beskyttelse i Norge, bor på asylmottak før de bosettes i en kommune....

Tilrettelegge for godt sosialt miljø

Innsatsen er oppdelt i fire hovedfaser: Kunnskapsgrunnlag og handlingsplan  Beboerinvolvering og medvirkning Samarbeid Videreføring...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først ...

Bygge og/eller oppgradere

Det forutsettes at det er gjort en kartlegging av boligbehov, at det foreligger nødvendige vedtak i investeringsbudsjett og en økonomi- og handlin...

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenesteyter har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke ...

Tilpasning av bolig

Bruker kontakter kommunen ved behov for tilpasning av bolig. Kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning og bistå i kartlegging. Fagpe...

Bolig for velferd

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd...

Bygge og/eller oppgradere

I denne fasen vurderes kvaliteter/utforming, tomt, fremdrift og kostnader på et overordnet nivå. I tillegg finansieringsmuligheter i Husbanken. Arki...

Samarbeid offentlig - frivillige/privat

Strategien Bolig for velferd sier at frivillige og ideelle organisasjoner er sentrale aktører i det boligsosiale arbeidet i kommunene. De er også s...

Tidlig innsats

I NOU 2011 “Innovasjon i omsorg” står det at «Folk bør påvirkes til å tilrettelegge for sin alderdom». Dette gj...

Løslatelse fra forvaring

Denne arbeidsprosessen omfatter alle som idømmes forvaring og soner straffen sin på Ila fengsel, men arbeidsprosessene er tilnærmet like ved ...

Foyer Bodø

Bodø kommune er ansvarlig for dette eksemplet.

Innføring i tjenestedesign

Tjenestedesign er et relativt nytt fagfelt hvor design av tjenester skjer i nært samspill mellom flere designdisipliner, andre fagdisipliner og ansatte i kommun...

Strategisk tomtekjøp

Kommunen har mange roller i en utbyggingsprosess, både lovpålagte roller som forvaltningsmyndighet og som regulator for arealbruken. I tillegg kan kommunen føre...

Boligskolen Hamar

Mange av Hamar kommunes kommunale leietakere har behov for økt kunnskap i det å bo. Flyktninger som kommer til Hamar er ukjente med norske boligfor...

Heistilskudd i flerbolighus

Tilskuddet skal bidra til å løse brukers forflytningsproblemer i forhold til adkomst og vertikale forflytningsproblemer i fellesoppgang. Unngå...

Tilpasning av bolig

Når en person har behov for å få tilpasset sin bolig er den første kontakten ofte med en ansatt i en offentlig etat. Kommunen har ansva...

Boligsosialt kompetansetilskudd

Tilskuddsordningen skal bidra til kompetanseheving innenfor boligsosialt arbeid, boligsosial politikk, samt å utvikle og formidle kunnskap om boligmarkede...

Om pårørende og barn som pårørende

Rundt mennesker som sliter med sykdom, funksjonsnedsettelser, rus og/eller psykisk lidelse befinner det seg mange pårørende. Pårørende...

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Formålet med loven er å regulere rettigheter og krav ved seksjonering av eiendommer og å gi bestemmelser om i hvilke tilfeller en eiendom skal...

Kvalitetsaspekter

Fysiske forhold ved bo- og nærmiljøet omfatter en rekke aspekter, fra forurensning, praktiske funksjoner, brukskvaliteter, universell utforming, es...