Nytt i veiviseren

Kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det private...

Norskopplæring og introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er et heltids kvalifiseringsprogram som består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, forberedelse til deltagelse i videre opplæring...

Om barn og unge

Godt boligsosialt arbeid handler om å trygge gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gjennom å synliggjøre de unges stemme og gi barn og...

Ungdomsmedvirkning

Få om noen har et så godt blikk på byen de bor i som ungdom. Ungdom bruker byen og nærområdene sine mye, likevel blir de for...

Ungdomstråkk

Ungdom bruker byen og nærområdene sine mye, likevel blir de for sjelden hørt når byområder skal planlegges. Anders...

Individuell plan (IP)

IP er et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet for personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. IP...

Statlige områdesatsinger

Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med...

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er oversikt over kommuner som utlyser...

Innovasjon i boligsosialt arbeid

Fremtidens velferdssamfunn vil kreve fornyelse, forbedring og innovasjon. De nye samfunnsutfordringene vi står overfor krever tverrfaglige...

Eierrådighetsstrategier

Målsetningen for prosjektet er å bidra til å styrke kommunenes evne til å utvikle mangfoldige byområder. Gevinstene ved utvikling...

Det gode nabolag

For Bærum kommune handler det «Det gode nabolag» om å kombinere omsorgsboliger, boliger for førstegangskjøpere under 35...

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtale skal fremforhandles, kunngjøres og eventuelt vedtas av planmyndigheten i kommunen, jfr. pbl § 17-1 m.fl.

Utbyggingsavtaler

For at kommunen skal kunne starte forhandling av utbyggingsavtale må den først ha fattet et formelt vedtak i kommunestyret. Vedtaket skal angi i...

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler inngår som et av flere virkemidler kommunen kan bruke i gjennomføringen av arealplaner. Med utbyggingsavtale menes en avtale...

Trøbbel i grenseflatene

Rapporten er ein del av oppdraget Fafo har fått frå 0-24 samarbeidet. Oppdraget var å utforme eit kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å...

Housing First

Housing First er en brukerstyrt metode for å tilby bolig og tjenester til bostedsløse personer med et rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser. 

Kommunens forvaltning av boliger

Kommunen må skaffe seg oversikt over den kommunale boligmassen sin standard/kvalitet, bomiljø, tomgangsleie og behov for oppgradering. Dette for...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først...

Samarbeid offentlig - frivillige/privat

Strategien Bolig for velferd sier at frivillige og ideelle organisasjoner er sentrale aktører i det boligsosiale arbeidet i kommunene. De er også...

Bostedsløs

Kartleggingen av bostedsløse høsten 2016 viser en stor reduksjon i antall bostedsløse i alle typer kommuner.

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Et godt kunnskapsgrunnlag om status for det boligsosiale området danner grunnlag for det videre arbeidet.  Aktører, oppgaver, arbeids- og...

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Oppdrag mottas fra rådmann, mandat for arbeidet utarbeides, det besluttes hvordan arbeidet skal organiseres (styringsgruppe og arbeidsgruppe opprettes),...

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og...

Utvikling av boindeks for leieboliger

Rapporten gjer greie for uttesting av ein metode for medverknad blant kommunale leigetakarar. Det finst ein del forsking som viser at situasjonen i kommunale...

Bolig for velferd

Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 6200 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for...

Tilskudd til tilpasning av egen bolig

Tilskudd til tilpasning skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig kan få finansiering til det, samt øke tilgjengeligheten i...

Tilskudd til tilstandsvurdering

Tilskuddet skal bidra til å øke tilgjengelighet og energieffektivitet i eksisterende boliger. Tilskuddet kan gis til borettslag, sameier og...

Lån fra Husbanken

Fra 1. januar er Husbankens låneordninger blir samlet i én forskrift. Unntaket er lån til omsorgsboliger og sykehjem....